GenLab | Centrum Genetyki GenLab

Author Archives: GenLab

Test na ojcostwo – dlaczego warto?

Test na ojcost­wo jest najpewniejszym sposobem wyk­luczenia lub potwierdzenia ojcost­wa. Z tego powodu – jeśli masz jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci – da Ci całkow­itą pewność. Co jeszcze zyskasz, wykonu­jąc takie badanie gene­ty­czne?

Test na ojcostwo – unormuj sytuację prawną

Dzię­ki pewnoś­ci, jaką da Ci wynik tes­tu na ojcost­wo, możesz unor­mować prawną sytu­ację swo­jej rodziny. Wynik bada­nia wykony­wanego dla włas­nej wiedzy poma­ga pod­jąć decyzję dobrowol­nym uzna­niu dziec­ka (również jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi). Rezul­tat tes­tu pry­wat­nego może być też dowo­dem wstęp­nym w sprawach o ustal­e­nie ojcost­wa, zaprzecze­nie ojcost­wa, spadek czy ali­men­ty. Aby rezul­tat był dowo­dem rozstrzy­ga­ją­cym, test na ojcost­wo musi być wyko­nany z wyko­rzys­taniem określonej pro­ce­dury.

Test na ojcostwo – ciesz się życiem

Wynik takiego bada­nia zapewni Ci spokój i radość, jakich od daw­na Ci brakowało. Dzię­ki pozby­ciu się dręczą­cych Cię wąt­pli­woś­ci odzyskasz spokój ducha i przy­wró­cisz har­monię wewnętrzną. Zad­basz też o swo­je zdrowie emocjon­alne, zmniejsza­jąc stres i ner­wy, które prze­cież tak nieko­rzyst­nie odbi­ja­ją się na całym życiu. Badanie na ojcost­wo to również szansa na odzyskanie sta­bi­liza­cji i kon­troli we wszys­t­kich aspek­tach oraz przy­wróce­nie poczu­cia bez­pieczeńst­wa.

Test na ojcostwo – popraw relacje

Test na ojcost­wo jest okazją do poprawy relacji i stworzenia szcz­erych więzi – opar­tych na wza­jem­nym sza­cunku i zrozu­mie­niu, bez obwini­a­nia się i oskarżeń. Być może dzię­ki testowi na ojcost­wo uda się odbu­dować związek i stworzyć wspólne plany i marzenia? Daj sobie szan­sę na życie u boku szczęśli­wych ludzi.

Test na ojcostwo – bądź lepszym rodzicem

Dzię­ki możli­woś­ci zaplanowa­nia przyszłoś­ci i zad­ba­nia o dziecko, będzie ono miało zapewnione bez­pieczeńst­wo. Piękne i szczęśli­we dziecińst­wo zapewnią mu też pewność co do pochodzenia i tożsamoś­ci. To jed­na z ważniejszych potrzeb każdego człowieka, dlat­ego powin­na być zaspoko­jona. W prze­ci­wnym razie dziecku grożą stres, chaos i kłopo­ty emocjon­alne, również w dorosłym życiu.

Co ważne, pewność co do ojcost­wa jest dla mężczyzn szan­są na lep­sze wypeł­ni­an­ie roli ojca, a dla kobi­et – na odzyskanie poczu­cia bez­pieczeńst­wa, tak istot­nego dla pięknego życia rodzin­nego.

Test na ojcostwo – dowiedz się więcej

Test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób, aby dowiedzieć się, czy jesteś ojcem danego dziec­ka. Dzię­ki wynikowi możesz nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też odzyskać spokój i kon­trolę nad swoim życiem. Zas­tanaw­iasz się, na czym pole­ga takie badanie i jak je wykon­ać? Sprawdź!

Test na ojcostwo w ciąży

Najszy­b­ciej dostęp­ny test na ojcost­wo to ten w ciąży – już od 8. tygod­nia. Pole­ga on na pobra­niu prób­ki krwi ciężarnej, wyi­zolowa­niu z niej DNA dziec­ka i mat­ki, a później porów­na­niu z DNA mężczyzny (pobrane z wymazu z policz­ka).

W ciąży możesz zre­al­i­zować też badanie po 15. tygod­niu – z płynu owod­niowego i próbek rodz­iców (dowol­nych). Wów­czas masz również możli­wość sprawdzenia, czy dziecko rozwi­ja się praw­idłowo.

Sądowy test na ojcostwo

Jeśli chcesz wyko­rzys­tać wynik tes­tu na ojcost­wo w sądzie (w spraw­ie o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa), najlepiej zde­cy­dować się na badanie do celów sądowych. Przeprowadza się je z wyko­rzys­taniem ustalonej pro­ce­dury, która obe­j­mu­je m.in. pobranie próbek w placów­ce i w obec­noś­ci świad­ków (wymazy z policz­ka albo krew), potwierdze­nie tożsamoś­ci uczest­ników oraz wydanie eksper­tyzy biegłego sądowego.

Prywatny test na ojcostwo

Jest to badanie real­i­zowane zwyk­le dla włas­nej wiedzy, aby zyskać spokój i zaplanować przyszłość. Pry­wat­ny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać anon­i­mowo i z dowol­nych próbek, np. maszyn­ki do gole­nia, włosów z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, słom­ki po napo­ju, niedopał­ka papierosa czy chus­tecz­ki z katarem.

Test na ojcostwo jest zawsze pewny

Wynik bada­nia gene­ty­cznego za każdym razem jed­noz­nacznie wyk­lucza bądź potwierdza ojcost­wo – bez wzglę­du na rodzaj tes­tu i wyko­rzys­tanych próbek. To możli­we, ponieważ usta­lane są odziedz­ic­zone po rodz­i­cach pro­file gene­ty­czne – nazy­wane „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”. Potem pro­file porównu­je się ze sobą. Te frag­men­ty DNA nigdy się nie zmieni­a­ją, a ich ustal­e­nie następu­je w momen­cie poczę­cia.

Co ważne, DNA człowieka jest iden­ty­czne w każdej komórce, dlat­ego moż­na przekazać m.in. ele­men­ty ze śliną lub inny­mi wydzieli­na­mi, naskórkiem czy krwią.

Czy dwie siostry mają tego samego ojca?

Ustal­e­nie czy dwie siostry mają tego samego ojca wielu osobom może wydawać się niemożli­we, zwłaszcza, jeśli ojciec ten nie żyje. A jed­nak! ist­nieją bada­nia, za pomocą których moż­na sprawdz­ić pokrewieńst­wo między sios­tra­mi, nawet w przy­pad­ku braku prób­ki DNA ojca.  Tego typu sprawy rozstrzy­ga się np. na potrze­by pro­ce­su sądowego o podzi­ał majątku i wiele innych.

Badanie pokrewieństwa Warszawa

Taki przy­padek mieliśmy: Dwie kobi­ety rozdzielone jeszcze w dziecińst­wie odnalazły się po lat­ach. Ich mat­ki twierdz­iły, że mają tego samego ojca, ale on zmarł dawno temu. Siostry postanow­iły sprawdz­ić czy ich mat­ki mają rację. Ze swoi­mi wąt­pli­woś­ci­a­mi zgłosiły się właśnie do nas. Nie wiedzi­ały czy badanie będzie możli­we bez udzi­ału ojca.

Pow­stało pytanie: Czy  moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo między potenc­jal­ny­mi sios­tra­mi, jeśli nie dys­ponu­je­my żad­ną próbką pochodzącą od ojca?

Jaka była nasza odpowiedź: Tak, ist­nieje wiary­godne badanie, które z dużym praw­dopodobieńst­wem potrafi stwierdz­ić posi­adanie wspól­nego ojca przez dwie siostry. 

Jak ustalil­iśmy pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Zgod­nie z zasada­mi dziedz­iczenia, ojciec zawsze przekazu­je swoim córkom jeden chro­mo­som X. Dru­gi nato­mi­ast pochodzi od mat­ki. Jeśli więc dwie kobi­ety fak­ty­cznie posi­adały­by wspól­nego ojca, to jeden z dwóch chro­mo­somów X powinien być u nich iden­ty­czny.  Wiedzieliśmy, że nasze pac­jen­t­ki miały inne bio­log­iczne mat­ki – potwierdz­iły to bada­nia DNA i różnice, jakie udało się zaob­ser­wować w jed­nym z dwóch chro­mo­somów X. Dru­gi chro­mo­som był już jed­nak iden­ty­czny u obu kobi­et. Praw­dopodobieńst­wo, że ich ojcem mógł być ten sam mężczyz­na obliczyliśmy zatem na bard­zo duże.

W sytu­acji  kiedy dwie siostry mają tę samą bio­log­iczną matką i chcą ustal­ić czy posi­ada­ją wspól­nego ojca, najlepiej jest włączyć do bada­nia mate­ri­ał pobrany od ich mat­ki.

.

Zapraszamy do kontaktu!

 

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol

Czy moi synowie mają wspólnego ojca?

Masz dwóch synów, ale nie wiesz czy ich ojcem jest ten sam mężczyz­na? A może wąt­pisz w to, że Twój brat jest z Tobą spokrewniony? Na te pyta­nia pewną odpowiedź udzielą tylko bada­nia DNA. Są szy­bkie, wiary­godne i proste w real­iza­cji. Badanie pokrewieństwa Warszawa

 Gdy badamy dwóch mężczyzn jako potencjalnych braci

 Taki przy­padek mieliśmy: Jeden z dwóch synów wniósł sprawę do sądu o przyz­nanie oby­wa­telst­wa. Prob­lem pole­gał jed­nak na tym, że bio­log­iczny ojciec  obu mężczyzn, który był w niefor­mal­nym związku z Wiet­namką, zan­im umarł potwierdz­ił ojcost­wo tylko wzglę­dem pier­wszego syna.

 Pojaw­iło się pytanie: Czy za pomocą badań DNA moż­na sprawdz­ić czy dwóch synów pochodzi od jed­nego ojca, nawet jeśli ojciec ten już nie żyje?

 Jaka była nasza odpowiedź: Tak, jest to jak najbardziej możli­we do ustal­e­nia.

Jak ustalil­iśmy pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Chcąc ustal­ić czy dwaj bra­cia pochodzą od tego samego ojca, anal­izie pod­dano ich chro­mo­somy Y. Dlaczego aku­rat je? Gdyż chro­mo­som Y posi­a­da tylko oso­ba płci męskiej. Ojciec przekazu­je go swo­je­mu syn­owi, a ten swo­je­mu i tak z pokole­nia na pokole­nie. W dodatku nie ule­ga on właś­ci­wie żad­nym zmi­anom. Jeśli zatem chro­mo­somy dwóch potenc­jal­nych braci są takie same, oznacza to, że najpewniej mają wspól­nego ojca.  I tak też było w tej sytu­acji. Oby­d­waj badani mężczyźni posi­adali taki sam pro­fil chro­mo­so­mu Y, stąd wysoce praw­dopodob­ne, że mają tego samego ojca.

Dzię­ki anal­izie chro­mo­so­mu Y może­my badać pokrewieńst­wo między różny­mi męski­mi członka­mi rodziny, np. między bratankiem a stry­jem,  wnukiem a dzi­ad­kiem czy między kuzy­na­mi w prostej linii męskiej.

.

Zapraszamy do kontaktu!

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol

Czy to dziecko mojego syna?

Syn zostaw­ił Państ­wu dziecko i zas­tanaw­ia­cie się czy maluch rzeczy­wiś­cie jest z Państ­wem spokrewniony? Chce­cie otrzy­mać dowód, że łączą Was bio­log­iczne więzi? Odpowiedzi na wszys­tkie te pyta­nia udzielą bada­nia DNA, które wykonu­je się celem ustal­e­nia pokrewieńst­wa również między dzieć­mi a ich potenc­jal­ny­mi krewny­mi. W bada­niu moż­na wyko­rzys­tać prób­ki od mat­ki ojca, od jego ojca lub resz­ty rodzeńst­wa. Jego wynik jest w pełni wiary­god­ny.

 Gdy dostępna jest tylko matka i siostra zmarłego ojcaBadanie pokrewieństwa Warszawa

Taki przy­padek mieliśmy: Mat­ka wys­tąpiła do sądu z pozwem o przyz­nanie ali­men­tów na jej niepełno­let­nie dziecko. W związku z tym, że jej parter zmarł niedłu­go po urodze­niu się dziec­ka, obow­iązek płace­nia ali­men­tów chci­ała zrzu­cić na jego rodz­iców.

 Pojaw­iło się pytanie: Czy w takim przy­pad­ku moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo między dzieck­iem a jego potenc­jal­ną bab­cią?

 Jaka była nasza odpowiedź: Tak,  takie badanie da się zre­al­i­zować, niem­niej jed­nak potrzeb­ne są do tego dodatkowe oso­by.

Co zro­bil­iśmy, aby ustal­ić pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Sama prób­ka pobrana od bab­ci dziec­ka to za mało, żeby uzyskać pro­fil gene­ty­czny. Do bada­nia zaan­gażowal­iśmy więc dziecko, matkę zmarłego ojca oraz jego siostrę. Od wszys­t­kich uczest­ników pobra­no prób­ki DNA. Mate­ri­ał gene­ty­czny pozyskaliśmy również od mat­ki dziec­ka. Pier­wszym etapem bada­nia było ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego badanych osób. Kole­jnym, skrupu­lat­na anal­iza statysty­cz­na, wyko­nana przy pomo­cy spec­jal­nego opro­gramowa­nia kom­put­erowego. Jej celem było oblicze­nie, z jak dużym praw­dopodobieńst­wem dziecko może być spokrewnione z rodz­iną nieżyjącego ojca.  Anal­iza lab­o­ra­to­ryj­na wykaza­ła ist­nie­nie wysok­iego praw­dopodobieńst­wa, że badane oso­by rzeczy­wiś­cie są krewny­mi. 

Czy wiesz, że…

Badanie moż­na wykon­ać z wszys­t­kich próbek: począwszy od wymazów z policz­ka, a skończy­wszy na łyżkach i widel­cach!

 Kiedy obydwoje rodzice zmarłego ojca są dostępni

Badanie pokrewieństwa WarszawaCzy­taj artykuł.…

.

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol

Czy to mój wnuk? Badanie pokrewieństwa

Są Państ­wo dzi­ad­ka­mi i chcą przekazać wnukom w tes­ta­men­cie swój majątek? Macie jed­nak dylemat, bo nie jesteś­cie pewni czy to rzeczy­wiś­cie Wasze wnu­ki. Na szczęś­cie możli­woś­ci badań DNA nie ogranicza­ją się tylko do testów na ojcost­wo. Z ich uży­ciem moż­na określić różne stop­nie pokrewieńst­wa, nawet gdy nie dys­ponu­je­my próbką od ojca. W ten sposób moż­na np. sprawdz­ić czy dzi­ad­ka i wnu­ka łączą więzy rodzinne. Otrzy­many wynik będzie pewny i wiary­god­ny.

 Gdy rodzi się syn…. Badanie pokrewieństwa Warszawa

Taki przy­padek mieliśmy: Pewien bard­zo bogaty mężczyz­na zginął w wypad­ku samo­chodowym pozostaw­ia­jąc dziecko ze związku poza­małżeńskiego. Rodz­i­na zmarłego nie miała poję­cia, że ich krewny ma syna. Po pewnym cza­sie  zgłosiła się do niej kobi­eta będą­ca matką dziec­ka i jed­nocześnie kochanką mężczyzny. Doma­gała się włączenia jej syna do spad­ku po nie­boszczyku.

Pojaw­iło się pytanie: Czy w takiej sytu­acji moż­na w jak­iś sposób potwierdz­ić, że zmarły mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem chłop­ca?

Jak była nasza odpowiedź: Tak, jest to możli­we przy pomo­cy bada­nia DNA. 

Jak ustalono pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Dzię­ki temu, że żył jeszcze ojciec zmarłego mężczyzny (przy­puszczal­ny dzi­adek chłop­ca) możli­we stało się wyko­nanie anal­izy chro­mo­so­mu Y. Dlaczego? Bo dziedz­iczą go wyłącznie mężczyźni. Co więcej, zmi­any jakie zachodzą w obrę­bie tego chro­mo­so­mu na przestrzeni kole­jnych pokoleń są tak sub­telne, że prak­ty­cznie ich nie widać. Chro­mo­som Y syna będzie zatem iden­ty­czny do tego u ojca oraz dzi­ad­ka. Anal­izu­jąc go moż­na więc potwierdz­ić lub ewen­tu­al­nie wyk­luczyć pokrewieńst­wo między męski­mi członka­mi danej rodziny, w tym wnu­ka i dzi­ad­ka właśnie.

Pobra­no próbkę od dzi­ad­ka i dziec­ka (przy­puszczal­nie wnu­ka). Okaza­ło się, że ich chro­mo­somy Y wyglą­da­ją tak samo, co poz­woliło nam wys­nuć wniosek, że oso­by te z dużym praw­dopodobieńst­wem są krewny­mi.

 Gdy rodzi się córka… Badanie pokrewieństwa Warszawa

Taki przy­padek mieliśmy: Pewien niepracu­ją­cy mężczyz­na spłodz­ił nieślub­ne dziecko — dziew­czynkę — którego potem nie chci­ał uznać za własne. Mat­ka dziec­ka, jako że pozostawała bez więk­szych środ­ków do życia, wniosła pozew o przyz­nanie ali­men­tów. Płacić je mieli rodz­ice mężczyzny. Sprawa toczyła się przez Sądem Rodzin­nym, który zażą­dał wyko­na­nia badań DNA. Anal­izę zle­cono właśnie nam. Sąd chci­ał dowiedzieć się czy rodz­ice mężczyzny są dzi­ad­ka­mi dziec­ka.

 Jaka była nasza odpowiedź: Moż­na to sprawdz­ić bada­jąc DNA otrzy­mane z próbek dzi­ad­ków ich potenc­jal­nej wnucz­ki.

Jak ustalono pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Już na wstępie odrzu­cil­iśmy możli­wość prze­bada­nia chro­mo­so­mu Y. Dlaczego? Bo dziecko było dziew­czynką, a oso­by płci żeńskiej takiego chro­mo­so­mu nie posi­ada­ją. Pobra­no więc prób­ki od dziec­ka, bab­ci i dzi­ad­ka. Stwor­zono ich indy­wid­u­alne pro­file gene­ty­czne (to taki gene­ty­czny odcisk pal­ca) i porów­nano ze sobą. Badanie uzu­pełniono o dokład­ną anal­izę statysty­czną, która potwierdz­iła ist­nie­nie pokrewieńst­wa miedzy dzi­ad­ka­mi a wnuczką.

Jako fir­ma spec­jal­izu­ją­ca się w tes­tach na ojcost­wo i pokrewieńst­wo mamy ogromne doświad­cze­nie w rozwiązy­wa­niu tego typu spraw. His­to­rie naszych pac­jen­tów są prz­eróżne. Nieza­leżnie od stop­nia trud­noś­ci zawsze uda­je nam się jed­nak rozstrzygnąć czy konkretne oso­by należą do tej samej rodziny. Pewność badań jest tak wyso­ka dzię­ki wyk­wal­i­fikowanej kadrze pra­cown­iczej, nowoczes­nej aparaturze oraz pro­fesjon­al­ne­mu opro­gramowa­niu.

Czy wiesz, że…

Badamy już wszys­tkie rodza­je próbek, począwszy od wymazów z policz­ka, a skończy­wszy na kubkach, łyżkach i widel­cach!

.

Zapraszamy do kontaktu!

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol

 

Czy rodzeństwo ma tych samych rodziców?

Przy­pad­ki kiedy adop­towane rodzeńst­wo spo­ty­ka się ze sobą po lat­ach rozłą­ki nie są aż tak rzad­kim zjawiskiem jak­by się mogło wydawać. Zaist­nie­nie takiej sytu­acji częs­to wyma­ga wyjaśnienia. O ile jeszcze kilka­naś­cie lat temu pyta­nia o bio­log­iczne pochodze­nie pozostawały bez odpowiedzi, o tyle dzisi­aj ustal­e­nie pokrewieńst­wa np. między bratem i siostrą jest już całkiem możli­we – i to bez udzi­ału ojca czy mat­ki.Badanie pokrewieństwa Warszawa

 Siostra i brat chcą dowiedzieć się czy ich ojcem jest ten sam mężczyzna

Taki przy­padek mieliśmy: Z prośbą o badanie DNA zgłosiło się do nas rodzeńst­wo – brat i jego starsza sios­tra. Rodzeńst­wo żyło w przeko­na­niu, że ma wspól­nych rodz­iców – zarówno matkę, jak i ojca. Jed­nak po śmier­ci ojca w rodzinie zaczęły krążyć plot­ki, że młod­szy z rodzeńst­wa — brat — jest owocem zdrady, jakiej mat­ka dop­uś­ciła się, gdy jej mąż prze­by­wał na del­e­gacji. Cała sytu­ac­ja nie dawała spoko­ju rodzinie zmarłego mężczyzny.

Pojaw­iło się pytanie: Czy w takim przy­pad­ku moż­na ustal­ić czy rodzeńst­wo pochodzi od tego samego ojca?

Jaka była nasza odpowiedź: Tak, jest to możli­we po prze­bada­niu próbek mate­ri­ału gene­ty­cznego pobranego od bra­ta, siostry  oraz ich mat­ki.

Co zro­bil­iśmy, aby ustal­ić pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Postąpil­iśmy tak samo jak w przy­pad­ku testów na ojcost­wo, a więc w pier­wszej kole­jnoś­ci ustalone zostały pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich trzech osób. Utwor­zone pro­file pod­dano następ­nie zaawan­sowanej anal­izie statysty­cznej, która potwierdz­iła (z bard­zo wysokim praw­dopodobieńst­wem), że bio­log­icznym ojcem rodzeńst­wa biorącego udzi­ał w bada­niu jest ten sam mężczyz­na.

Czy wiesz, że….

Badal­iśmy już bard­zo różne rodza­je próbek: począwszy od wymazów z policz­ka, a skończy­wszy na łyżce czy widel­cu

.

Zapraszamy do kontaktu!

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol

 

GenLab został wirtualnym opiekunem psa Lando

Lando2Warsza­wskie Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab zostało wirtu­al­nym opiekunem psa Lan­do. Lan­do jest podopiecznym Schro­niska w Kora­biewicach, którym opieku­je się Fun­dac­ja Viva! Więcej infor­ma­cji i zdjęć Lan­do moż­na znaleźć na stron­ie inter­ne­towej schronisko.info.pl Mamy nadzieję, że Lan­do zna­jdzie prawdzi­wy dom. Oso­by zain­tere­sowane adopcją prosimy o kon­takt ze Schro­niskiem w Kora­biewicach adres e‑mail: adopcje@schronisko.info.pl

 

Historia Lando:

A jak wyglą­da his­to­ria Lan­do? 22.06. 2015 roku schro­nisko otrzy­mało  e‑maila od Pani Joan­ny z prośbą o pomoc w opiece nad psem po wypad­ku. Kobi­eta jako jedy­na zain­tere­sowała losem zwierza­ka. W nadesłanym liś­cie dokład­nie opisała całą sytu­ację. Psa znalazła  na trasie pod Grójcem, w miejs­cowoś­ci Rem­bowola, między Bel­skiem Dużym, a Trzy­latkowem Dużym. Pełzał przy drodze, jakieś 1 m. od jeżdżą­cych samo­chodów i tirów. Pani Joan­na zauważyła go niemal w ostat­niej chwili. Gdy­by nie to, pewnie leżał­by tam dalej. Wró­ciła po niego, zapakowała do samo­chodu i zaw­iozła do klini­ki wetery­naryjnej. Z obrażeń wynikało, że potrą­cił go jak­iś samochód, co gorsze mógł tam przeleżeć nawet kil­ka dni.

Pod­czas badań kon­trol­nych psu aż chru­pało w krę­gosłupie. Poruszał się z wielkim tru­dem i wyma­gał noszenia. Jego obraże­nia były bard­zo poważne, a potwierdz­iły to zdję­cia RTG krę­gosłu­pa. Piesek jest młody (obec­nie ma ok. 1, 5 roku), sym­pa­ty­czny i rados­ny, choć po przy­jeździe do leczni­cy był bard­zo przes­traszony. Ma ok. 50 cm., ale gdy znalazła go Pani Joan­na był bard­zo wychud­zony. Doma­ga się kon­tak­tu z człowiekiem — piszczał, gdy zostaw­iono go samego w gabinecie.

Psa przewieziono Aux­il­i­um w Milanówku, gdzie zro­biono mu zdję­cia RTG. Psi­ak nieste­ty krę­cił się i coś zjadł, dlat­ego na rent­ge­nie się nie skończyło. Wetery­narz zle­ciła badanie krwi i bad RTG w pre­m­e­dykacji klat­ki pier­siowej i mied­ni­cy w 2 pro­jekc­jach, żeby dowiedzieć się co powodu­je chru­panie. Pole­ciła Klinikę w Warsza­w­ie i tam też zwierzak został ostate­cznie przewieziony. Zami­ast RTG zale­cono tomo­grafię kom­put­erową, żeby upewnić się czy uszkod­zone koś­ci krę­gosłu­pa nie uciska­ją na ner­wy. Piesek chodzi samodziel­nie, ale w wielkim tru­dem, do tego częs­to przysi­a­da. Ma też lekkie objawy neu­ro­log­iczne. Być może koniecz­na będzie oper­ac­ja. Pani Joan­na, która znalazła i ura­towała psi­a­ka, czu­je się odpowiedzial­na za jego los. Dlat­ego też zajęła się zbiórką pieniędzy na jego lecze­nie. Tak postawa zasługu­je na najwięk­szy podziw!

Źródło infor­ma­cji:  schronisko.info.pl

 

Cena testów DNA na ojcostwo. Od czego zależy?

Testy na ojcostwo Warszawa cena

Rynek testów na ojcost­wo coraz bardziej się rozras­ta. Firmy spec­jal­izu­jące się w tego typu bada­ni­ach każdego dnia zmus­zone są ści­gać konkurencję. Wiele lab­o­ra­toriów, aby tylko zachę­cić klien­tów do korzys­ta­nia z ich usług sys­tem­aty­cznie obniża ceny testów na ojcost­wo. Tym­cza­sem może to pozostać nie bez wpły­wu na badanie. Dzisi­aj samo zapewnie­nie pac­jen­ta o tym, że wynik tes­tu potwierdzi ojcost­wo na 99% lub wyk­luczy je w 100% to za mało.

Warto sobie uświadomić, że „atrak­cyj­na cena” zawsze musi z czegoś wynikać. Ofer­ty tanich testów na ojcost­wo są zwyk­le bard­zo ogranic­zone i nie dają pac­jen­tom tyle udo­god­nień, co te droższe. Pac­jent płaci prze­ważnie za samo badanie, za wszys­tkie opc­je dodatkowe musi nato­mi­ast ponieść dodatkowy, częs­to niemały koszt. Efekt? Tani test na ojcost­wo przes­ta­je być już taki tani. Co zatem wpły­wa na cenę bada­nia ojcost­wa?

 1000 razy bardziej dokładny wynik badania

Kiedyś więk­szość lab­o­ra­toriów wykonu­ją­cych testy na ojcost­wo anal­i­zowała 16 mark­erów gene­ty­cznych. Od kiedy udowod­niono, że bada­jąc 24 mark­ery uzysku­je się wynik 1000 razy pewniejszy, lab­o­ra­to­ria zaczęły masowo rozsz­erzać swo­je anal­izy o dodatkowe miejs­ca na DNA. Część placówek  za takie pełniejsze badanie życzy sobie dodatkową opłatę, te bardziej pro­fesjon­alne robią to w stan­dard­zie. Czy­taj więcej o anal­izie 24 mark­erów DNA

  Profil genetyczny — dowód przeprowadzonej analizy

Wybier­a­jąc droższy test na ojcost­wo może­my liczyć na to, że na wyniku bada­nia zna­jdziemy pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich jego uczest­ników. Obec­ność takiego pro­filu jest bard­zo istot­na, przede wszys­tkim dlat­ego, że zwięk­sza wiary­god­ność wyniku tes­tu, który może­my potem np. zwery­fikować. Pro­fil gene­ty­czny może być również bard­zo przy­dat­ny pod­czas kole­jnego bada­nia DNA. Czy­taj więcej o wyniku bada­nia…

 Badanie wykonane 2 razy — całkowita pewność

Aby wyk­luczyć ryzyko błę­du ludzkiego część lab­o­ra­toriów przyjęła zasadę, że każde badanie, które zaprzeczy ojcost­wo jest wykony­wane jeszcze raz z innej prób­ki.

 Prawo do bezpłatnego, powtórnego pobrania próbek — bezpieczeństwo stałej ceny

Pobranie wymazów z policz­ka jest zadaniem bard­zo prostym, niem­niej jed­nak może zdarzyć się, że prób­ka zostanie źle pobrana. Wybier­a­jąc droższą ofer­tę otrzy­mu­je­my zwyk­le gwarancję ponownego pobra­nia prób­ki, bez dopłaty do bada­nia. Lab­o­ra­to­ria ofer­u­jące tańsze testy cza­sem życzą sobie nawet 200 zło­tych za każdą ponown­ie pobraną próbkę.

Doświadczenie w testach na… ojcostwo

Bada­nia ojcost­wa z roku na rok zysku­ją na pop­u­larnoś­ci. Wiele lab­o­ra­toriów medy­cznych  wprowadza je zatem do swo­jej ofer­ty, mimo że wcześniej nigdy się tym nie zaj­mowały. Z brakiem doświad­czenia i odpowied­niego sprzę­tu wygry­wa tutaj chęć zaro­bi­enia pieniędzy. Tym­cza­sem wykony­wanie takich badań, na wysokim poziomie, wyma­ga prak­ty­ki, dobrego sprzę­tu i spec­jal­isty­cznej wiedzy.

 Certyfikaty jakości — gwarancja pewnego wyniku

Cer­ty­fikaty są świadectwem pro­fesjon­al­iz­mu i wysok­iej jakoś­ci usług ofer­owanych przez daną fir­mę. Przede wszys­tkim dlat­ego, że nie tak łat­wo je zdobyć. Orga­ni­za­c­je przyz­na­jące cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­om medy­cznym mają częs­to swo­je, bard­zo surowe kry­te­ria.  Spełnić je mogą tylko najlep­si i najbardziej doświad­czeni z branży. Jed­nym  z najbardziej cenionych cer­ty­fikatów jest ISO 17025. Określa on najwyższe normy przez­nac­zone dla lab­o­ra­toriów medy­cznych.

 Troska o potrzeby klientów — pomoc i opieka przed badaniem i po otrzymaniu wyniku

Oczeki­wa­nia pac­jen­tów wzglę­dem testów na ojcost­wo są bard­zo różne. Jed­ne­mu będzie zależeć na szy­bkim wyniku, innemu na dyskret­nej wysyłce zestawu i fachowej obsłudze. Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne powin­ny dos­tosować swo­je bada­nia do tych zróżni­cow­anych potrzeb. Nieste­ty wiele z nich zupełnie o tym zapom­i­na. Nie sku­pi­a­ją się na pac­jen­tach i ich prawdzi­wych potrze­bach.

 Praca z użyciem sprawdzonych metod badawczych

Na wiary­god­ność tes­tu ojcost­wa wpły­wa m.in. ilość odczyn­ników wyko­rzys­tanych pod­czas anal­izy. Pro­du­cen­ci tzw. kitów diag­nos­ty­cznych dokład­nie usta­la­ją ile danego odczyn­ni­ka należy użyć, aby wynik bada­nia był pewny i jed­noz­naczny. Zmniejszanie kosztów anal­izy może prowadz­ić do zmniejsza zuży­cia poszczegól­nych odczyn­ników na włas­ną rękę. Co gorsza nie prowadzą one potem żad­nych  testów kon­trol­nych. Tym­cza­sem może się okazać, że meto­da, która została zas­tosowana w bada­niu jest po pros­tu niewłaś­ci­wa. Czy­taj więcej o metodzie bada­nia ojcost­wa…

 Tani nie zawsze znaczy dobry!

Dokonu­jąc zakupu jakiegoś pro­duk­tu bierze­my pod uwagę wiele jego cech: to jak wyglą­da, czy jest dobrej jakoś­ci, gdzie został wypro­dukowany i wresz­cie ile będziemy musieli za niego zapłacić. Cena jest tym czyn­nikiem, który ma decy­du­ją­cy wpływ na to czy towar trafi do naszego koszy­ka czy też odstaw­imy go na półkę. I nieza­leżnie od tego czy będziemy kupować nowy telewiz­or czy test na ojcost­wo, mech­a­nizm będzie zawsze ten sam – chce­my jak najbardziej zaoszczędz­ić.  Przykład testów na ojcost­wo pokazu­je jed­nak, że tani nie zawsze znaczy dobry.

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol skorzystaj_z_czatu_button_dol

Testy  na ojcost­wo Warsza­wa, testy DNA na ojcost­wo Nowy Dwór Mazowiec­ki, Badanie ojcost­wa Legionowo, Test ojcost­wa Rawa Mazowiec­ka, Badanie na ojcost­wo Płock

 

 

Kto, kiedy i gdzie może uznać ojcostwo i czym różni się to od ustalenia ojcostwa?

Uznanie ojcostwa

Zasa­da o dom­nie­ma­niu ojcost­wa jest dość pros­ta i mówi, że ojcem dziec­ka, które przyszło na świat w małżeńst­wie lub na 300 dni przed jego rozwiązaniem jest mąż mat­ki. Ojcost­wo zosta­je jed­nak w tej sytu­acji przyz­nane mu tylko na pod­staw­ie przy­puszczenia, co oznacza, że w każdej chwili moż­na je obal­ić, choć­by poprzez sądowe ustal­e­nie ojcost­wa i bada­nia DNA. Wszys­tko wyglą­da nieco inaczej, gdy part­nerzy mają­cy ze sobą dziecko nie zde­cy­dowali się na ślub…

Zasa­da dom­nie­manego ojcost­wa takiej pary już nie obow­iązu­je, a mężczyz­na, aby móc pełnić władzę rodzi­ciel­ską nad dzieck­iem musi je najpierw uznać.

 Gdzie się udać w celu uznania ojcostwa?

 Z uznaniem ojcost­wa mamy do czynienia w sytu­acji, gdy mężczyz­na, od którego dziecko pochodzi, oświad­czy przed kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego, że jest jego fak­ty­cznym ojcem, a mat­ka dziec­ka, w tym samym cza­sie lub w ciągu 3 miesię­cy od dnia oświad­czenia mężczyzny, potwierdzi jego deklarację.

Urząd Stanu Cywilnego nie jest jedyną placówką, w której może dojść do uzna­nia ojcost­wa. Swo­je oświad­czenia rodz­ice mogą z powodze­niem złożyć również przed sądem opiekuńczym, a jeśli prze­by­wa­ją za grani­ca, to w pol­skim kon­sulac­ie.  Co więcej ojciec może uznać dziecko poczęte, ale jeszcze nien­ar­o­d­zone, nie może nato­mi­ast uznać dziec­ka, które jest już pełno­let­nie oraz po jego śmier­ci. Mężczyz­na nie może pon­ad­to uznać dziec­ka, którego pochodze­nie zostało już wcześniej ustalone przez sąd, tzn. jeśli wiado­mo, że ojcem tego dziec­ka jest ktoś inny.

Jak już zostało wspom­ni­ane dziecko pochodzi od męża mat­ki, wtedy gdy urodz­iło się w cza­sie trwa­nia małżeńst­wa lub przed upłynię­ciem 300 dni od zakończenia tego małżeńst­wa. Wyjątek od tej reguły stanowi sytu­ac­ja, w której  przed upły­wem tych 300 dni mat­ka powtórnie wyszła za mąż. Wów­czas przyj­mu­je się, że ojcem dziec­ka jest już dru­gi ten dru­gi mężczyz­na.

 Kiedy sądowe ustalenie ojcostwa może okazać się potrzebne?

Gdy mężczyz­na nie chce dobrowol­nie uznać dziec­ka za własne lub też uznał je, ale ter­az wąt­pi w swo­je pokrewieńst­wo z nim, wów­czas ma pełne pra­wo wnieść pozew o sądowe ustal­e­nie ojcost­wa. Taki wniosek może złożyć również dru­ga strona, czyli mat­ka dziec­ka, jak i samo dziecko. Ustal­e­nie ojcost­wa, czy to sądowe czy też pry­watne, wyma­ga przeprowadzenia badań gene­ty­cznych, przy czym w przy­pad­ku testów DNA zle­canych na potrze­by postępowa­nia sądowego niezbędne jest zachowanie for­mal­nej pro­ce­dury, która nada­je mu wartość dowodową.  Doty­czy ona m. in iloś­ci badanych osób (3 zami­ast 2), miejs­ca pobra­nia próbek (w placów­ce medy­cznej, a nie w domu), oraz osób, które muszą być obec­ne w trak­cie bada­nia (świad­kowie).  Z pobra­nia spisu­je się też pro­tokół sądowy, a tożsamość uczest­ników tes­tu zosta­je wcześniej potwierd­zona.

Czy­taj więcej o sądowym bada­niu ojcost­wa »

Mimo braku for­mal­nej pro­ce­dury, wynik pry­wat­nego test na ojcost­wo również może zostać uznany przez sąd! Nierzad­ko zosta­je potrak­towany przez sad jako dowód wstęp­ny, a jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, również jako główny dowód w toczą­cym się postępowa­niu.

 

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń teraz
Skip to content