Przeskocz do treści

Umów się na badanie od ręki i przyjdź w tym samym dniu

1. Zrób test od ręki - bez kolejek

1. Zrób test od ręki - bez kolejek

W placówce lub domu - dyskretnie i wygodnie.

Czytaj więcej

2. Pobierz próbki od ojca i dziecka

2. Pobierz próbki od ojca i dziecka

Wymazy z policzka lub mikroślady np. włosy.

Czytaj więcej

3. Odbierz wynik badania

3. Odbierz wynik badania

Nawet w 48h. Online, listownie lub osobiście.

Czytaj więcej

Testy na ojcostwo w GenLab — 100% pewność

Drodzy Pac­jen­ci! Mimo ogłoszenia stanu epi­demii lab­o­ra­to­ri­um pracu­je, odbiera prób­ki, wykonu­je anal­izy i wyda­je wyni­ki bez opóźnień. Oprócz wiz­y­ty w placów­ce (niek­tóre punk­ty wciąż dzi­ała­ją) pro­ponu­je­my Państ­wu rozwiąza­nia DOMOWE: 🏠 zamówie­nie zestawu pod wskazany adres 🏠 domowa wiz­y­ta pielęg­niar­ki 🏠 pobranie próbek bez zestawu. Zaprasza­my do kon­tak­tu: 📞 533 295 679

Pewny test na ojcost­wo w Warsza­w­ie (oraz 200 innych przy­chod­ni­ach) lub z domu czy dowol­nego miejs­ca (wystar­czy zamówić zestaw kuri­erem bądź do paczkomatu).

Testy DNA na ojcost­wo to najskuteczniejsza meto­da ustal­e­nia ojcost­wa, a uzyskany wynik jest jed­noz­naczny. Gwaran­tu­je­my pewny wynik — co roku lab­o­ra­to­ri­um przeprowadza set­ki anal­iz, od wielu lat współpracu­je­my z pol­ski­mi sąda­mi, proku­raturą i policją. Anal­iza 24 mark­erów DNA zapew­nia jed­noz­naczny rezul­tat przy udziale ojca i dziec­ka. Przeczy­taj więcej o nas »
.
W Gen­Lab wykonasz różne testy DNA: test na ojcost­wo dla włas­nej wiedzy, badanie na ojcost­wo z pełną pro­ce­durą sądową, test ojcost­wa wykony­wany jeszcze w cza­sie ciąży i bada­nia w kierunku ustal­e­nia pokrewieńst­wa. Dowiedz się więcej o tes­tach na ojcostwo »

 

Testy na ojcostwo w GenLab — pewnie i dyskretnie

 Pewny i jed­noz­naczny wynik — bada­nia DNA uznawane przez sądy, wynik zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Kryminologii.

Cer­ty­fikowane lab­o­ra­to­ri­um - pra­ca zgod­nie z nor­mą ISO, cer­ty­fikaty GEDNAPISFG.

Wygodne pobranie próbek - w przy­chod­ni w Warsza­w­ie (bądź w innym miejs­cu w Polsce lub samodziel­nie w domu (wstar­czy zamówić zestaw).

 Testy na ojcost­wo z różnych próbek — wymazy z policz­ka, włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, smoczek, plamy krwi i wiele innych.

Ubez­piecze­nie próbek — możli­wość przekaza­nia jed­no­ra­zowo dodatkowej prób­ki od każdej z osób.

 Testy na ojcost­wo z dany­mi osobowy­mi lub anonimowe.

Bezpłatne porady 7 dni w tygodniu

Możesz do nas dzwonić codzi­en­nie, także w week­endy i świę­ta! W tygod­niu jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 19.00, w dni wolne — od 9.00 do 17.00. Możesz też wysłać do nas zapy­tanie na adres e‑mail lub poroz­maw­iać na bezpłat­nym cza­cie. Skon­tak­tuj się z nami »


Współpracę z Lab­o­ra­to­ri­um Gen­Lab oce­ni­am bard­zo dobrze. Doskon­ały kon­takt. Uprze­jmy i rzetel­ny per­son­el zawsze służy pomocą i odpowiedz­ią na wszelkie pyta­nia — Agniesz­ka Kuryłow­iczCen­trum Zdrowia Ursynów.

Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz