Testy na ojcostwo Warszawa - 100 % pewny wynik profile genetyczne

Umów się na badanie od ręki i przyjdź w tym samym dniu

1. Zrób test od ręki - bez kolejek

W placówce lub domu - dyskretnie i wygodnie.

Czytaj więcej

2. Pobierz próbki od ojca i dziecka

Wymazy z policzka lub mikroślady np. włosy.

Czytaj więcej

3. Odbierz wynik badania

Nawet w 48h. Online, listownie lub osobiście.

Czytaj więcej

Testy na ojcostwo w Centrum GenLab

Testy DNA to najskuteczniejsza meto­da ustal­e­nia ojcost­wa, a uzyskany wynik jest jed­noz­naczny. Gwaran­tu­je­my pewny wynik — co roku lab­o­ra­to­ri­um przeprowadza set­ki anal­iz, od wielu lat współpracu­je­my z pol­ski­mi sąda­mi, proku­raturą i policją. Przeczy­taj więcej o nas »
.
 W Gen­Lab wykonasz różne testy DNA: test na ojcost­wo dla włas­nej wiedzy, badanie na potrze­by sądowe oraz test wykony­wany jeszcze w cza­sie ciąży i bada­nia w kierunku ustal­e­nia pokrewieńst­wa. Dowiedz się więcej o tes­tach na ojcost­wo »

 

Testy na ojcostwo w GenLab — pewnie i dyskretnie

 Pewny i jed­noz­naczny wynik — bada­nia DNA uznawane przez sądy

  Cer­ty­fikowane, pol­skie lab­o­ra­to­ri­um

 Pobranie próbek w przy­chod­ni w Warsza­w­ie lub samodziel­nie w domu

 Testy na ojcost­wo z różnych próbek: wymazy z policz­ka, włosy, plamy krwi i wiele innych

  Ubez­piecze­nie próbek

 Testy na ojcost­wo anon­i­mowe (bez danych osób biorą­cych udzi­ał w bada­niu)

Bezpłatne porady 7 dni w tygodniu

Możesz do nas dzwonić codzi­en­nie, także w week­endy i świę­ta! W tygod­niu jesteśmy dostęp­ni od 7.00 do 23.00, w dni wolne — od 8.00 do 21.00. Możesz też wysłać do nas zapy­tanie na adres e‑mail lub poroz­maw­iać na bezpłat­nym cza­cie. Skon­tak­tuj się z nami »

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol

Współpracę z Lab­o­ra­to­ri­um Gen­Lab oce­ni­am bard­zo dobrze. Doskon­ały kon­takt. Uprze­jmy i rzetel­ny per­son­el zawsze służy pomocą i odpowiedz­ią na wszelkie pyta­nia — Agniesz­ka Kuryłow­iczCen­trum Zdrowia Ursynów.

Zadzwoń teraz
Skip to content