Przeskocz do treści

Test DNA na pokrewieństwo

Drodzy Pac­jen­ci! Mimo ogłoszenia stanu epi­demii lab­o­ra­to­ri­um pracu­je, odbiera prób­ki, wykonu­je anal­izy i wyda­je wyni­ki bez opóźnień. Oprócz wiz­y­ty w placów­ce (niek­tóre punk­ty wciąż dzi­ała­ją) pro­ponu­je­my Państ­wu rozwiąza­nia DOMOWE: 🏠 zamówie­nie zestawu pod wskazany adres 🏠 domowa wiz­y­ta pielęg­niar­ki 🏠 pobranie próbek bez zestawu. Zaprasza­my do kon­tak­tu: 📞 533 295 679

Bada­nia DNA na pokrewieńst­wo pozwala­ją stwierdz­ić, czy pomiędzy badany­mi osoba­mi ist­nieją więzy krwi. Pozwala­ją zatem sprawdz­ić m.in., czy rodzeńst­wo ma tych samych rodz­iców, czy dzi­ad­kowie i wnu­ki są ze sobą spokrewnieni oraz czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca.

Testy tego typu zna­j­du­ją także zas­tosowanie w sytu­ac­jach, kiedy potenc­jal­ny ojciec dziec­ka nie może wziąć udzi­ału w bada­niu. Wynik bada­nia pokrewieńst­wa wielu rodzi­nom daje po pros­tu spokój, a częs­to umożli­wia rozwiązanie spraw sądowych (np. o spadek albo ali­men­ty). Co ważne, do wyko­na­nia tes­tu na pokrewieńst­wo wystar­czą dowolne prób­ki, m.in. włosy z cebulka­mi, pusz­ka po napo­ju, niedopałek papierosa czy gryzaczek.

Tego dowiesz się z artykułu:

Czy to moja rodzina? Zrób badanie DNA i zyskaj pewność

Testy gene­ty­czne pozwala­ją sprawdz­ić pokrewieńst­wo w różnych relac­jach i wari­antach. Lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je różne metody – zależnie przede wszys­tkim od tego, jakiej płci są badane oso­by. Jakie bada­nia moż­na więc między inny­mi zrobić?

Badanie rodzeństwa

Czy to moja sios­tra? Czy to mój brat? Czy jesteśmy rodzeńst­wem? Wiele osób bory­ka się z taki­mi wąt­pli­woś­ci­a­mi. Test gene­ty­czny pozwala sprawdz­ić, czy rodzeńst­wo (dwie siostry, dwóch braci lub brat i sios­tra) posi­a­da wspól­nych rodziców/ojca/matkę.

Zobacz więcej:

Badanie dzi­ad­ków i wnuków

Czy wnukowi na pewno należy się spadek? Czy to na pewno dziecko mojego syna? Badanie DNA odpowie również na te i inne pyta­nia dzi­ad­ków. Badanie bab­ci i wnucz­ki czy dzi­ad­ka i wnu­ka (lub innych wari­antów) częs­to wykonu­je się w sytu­acji, gdy nie moż­na zle­cić tes­tu na ojcostwo.

Zobacz więcej:

Badanie krewnych, np. wuj­ka i bratanka

Czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca? Czy to możli­we, że jesteśmy rodz­iną? Bada­nia pokrewieńst­wa częs­to wyko­rzys­tu­je się także w sytu­acji tego typu wąt­pli­woś­ci. Moż­na zbadać np. wuj­ka i bratanka.

Zobacz więcej:

Czy test DNA na pokrewieństwo można wykorzystać w sądzie?

Wynik bada­nia na pokrewieńst­wo moż­na z powodze­niem wyko­rzys­tać w sądzie, np. w spraw­ie o ali­men­ty lub spadek. Jeśli to test do celów pry­wat­nych, rezul­tat najczęś­ciej będzie dowo­dem wstęp­nym, a w niek­tórych sytu­ac­jach rozstrzygającym.

Moż­na także zde­cy­dować się na badanie z pełną pro­ce­durą sądową (obe­j­mu­jącą m.in. pobranie próbek w punkcie, dołącze­nie do wyniku eksper­tyzy), na pod­staw­ie którego sędzia może wydać wyrok. Nierzad­ko takie bada­nia DNA zle­ca­ją również sądy.

Jakie próbki nadają się do testów DNA na pokrewieństwo?

Badanie pokrewieńst­wa, jak każde badanie gene­ty­czne, wyma­ga anal­izy próbek DNA. Moż­na je wyi­zolować z bard­zo wielu źródeł – a to dlat­ego, że w mate­ri­ał gene­ty­czny wyposażona jest prak­ty­cznie każ­da komór­ka ciała.

Do bada­nia wyko­rzys­tu­je się wymazy z policz­ka albo tzw. mikrośla­dy, czyli np. szc­zoteczkę do zębów, smoczek, zaschnięte na kawałku mate­ri­ału plamy krwi, kubek, szk­lankę, sztućce, maszynkę do gole­nia, włosy z cebulka­mi i wiele innych. Każ­da prób­ka jest tak samo pewna.

Dlaczego warto zrobić badanie DNA na pokrewieństwo?

  • Pewność i spokój na zawsze – badanie wystar­czy wykon­ać raz, żeby mieć pewność do koń­ca życia. Frag­men­ty DNA, które są anal­i­zowane w teś­cie, nie zmieni­a­ją się.
  • Możli­wość unor­mowa­nia prawnej sytu­acji – wynik pozwala rozwiązać wiele rodzin­nych spraw i sporów, sta­jąc się dowo­dem w sprawach o ali­men­ty, spadek i innych.
  • Szansa na zyskanie nowego człon­ka rodziny – test DNA daje pewność, że dwie oso­by są ze sobą spokrewnione. To pozwala im nadro­bić stra­cony wcześniej czas, nawet po wielu latach.
  • Poprawa relacji w rodzinie – brak pewnoś­ci powodu­je wąt­pli­woś­ci i kłót­nie, dlat­ego badanie pokrewieńst­wa to dla wielu rodzin szansa na poprawę więzi i umoc­nie­nie relacji.

Ile kosztują badania na pokrewieństwo?

To, ile kosz­tu­ją bada­nia na pokrewieńst­wo, zależy od relacji, jaką chcesz zbadać. Sprawdź nasz cen­nik, aby poz­nać cenę swo­jego badania »>


Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz