Test DNA na pokrewieństwo | Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Test DNA na pokrewieństwo

Bada­nia DNA na pokrewieńst­wo wykonu­je się w celu ustal­e­nia, czy pomiędzy krewny­mi ist­nieją więzy krwi. Pozwala­ją zatem sprawdz­ić m.in., czy rodzeńst­wo ma tych samych rodz­iców, czy dzi­ad­kowie i wnu­ki są ze sobą spokrewnieni oraz czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca. Testy tego typu zna­j­du­ją także zas­tosowanie w sytu­ac­jach, kiedy potenc­jal­ny ojciec dziec­ka nie może wziąć udzi­ału w bada­niu. Wynik bada­nia pokrewieńst­wa wielu rodzi­nom daje po pros­tu spokój, a częs­to umożli­wia rozwiązanie spraw sądowych (np. o spadek albo ali­men­ty). Co ważne, do wyko­na­nia tes­tu na pokrewieńst­wo wystar­czą dowolne prób­ki, m.in. włosy z cebulka­mi, pusz­ka po napo­ju, niedopałek papierosa czy gryza­czek.

Czy to moja rodzina? Zrób badanie DNA i zyskaj pewność

Testy gene­ty­czne pozwala­ją sprawdz­ić pokrewieńst­wo w różnych relac­jach i wari­antach. Lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je różne metody – zależnie przede wszys­tkim od tego, jakiej płci są badane oso­by. Jakie bada­nia moż­na więc między inny­mi zro­bić?

Badanie rodzeńst­wa

Czy to moja sios­tra? Czy to mój brat? Czy jesteśmy rodzeńst­wem? Wiele osób bory­ka się z taki­mi wąt­pli­woś­ci­a­mi. Test gene­ty­czny pozwala sprawdz­ić, czy rodzeńst­wo (dwie siostry, dwóch braci lub brat i sios­tra) posi­a­da wspól­nych rodziców/ojca/matkę.

Zobacz więcej:

Badanie dzi­ad­ków i wnuków

Czy wnukowi na pewno należy się spadek? Czy to na pewno dziecko mojego syna? Badanie DNA odpowie również na te i inne pyta­nia dzi­ad­ków. Badanie bab­ci i wnucz­ki czy dzi­ad­ka i wnu­ka (lub innych wari­antów) częs­to wykonu­je się w sytu­acji, gdy nie moż­na zle­cić tes­tu na ojcost­wo.

Zobacz więcej:

Badanie krewnych, np. wuj­ka i bratan­ka

Czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca? Czy to możli­we, że jesteśmy rodz­iną? Bada­nia pokrewieńst­wa częs­to wyko­rzys­tu­je się także w sytu­acji tego typu wąt­pli­woś­ci. Moż­na zbadać np. wuj­ka i bratan­ka.

Zobacz więcej:

Test DNA na pokrewieństwo także do sądu

Wynik bada­nia na pokrewieńst­wo moż­na z powodze­niem wyko­rzys­tać w sądzie, np. w spraw­ie o ali­men­ty lub spadek. Jeśli to test do celów pry­wat­nych, rezul­tat najczęś­ciej będzie dowo­dem wstęp­nym, a w niek­tórych sytu­ac­jach rozstrzy­ga­ją­cym.

Moż­na także zde­cy­dować się na badanie z pełną pro­ce­durą sądową (obe­j­mu­jącą m.in. pobranie próbek w punkcie, dołącze­nie do wyniku eksper­tyzy), na pod­staw­ie którego sędzia może wydać wyrok. Nierzad­ko takie bada­nia DNA zle­ca­ją również sądy.

Badanie pokrewieństwa z dowolnej próbki, np. szczoteczki do zębów

Badanie pokrewieńst­wa, jak każde badanie gene­ty­czne, wyma­ga anal­izy próbek DNA. Moż­na je wyi­zolować z bard­zo wielu źródeł – a to dlat­ego, że w mate­ri­ał gene­ty­czny wyposażona jest prak­ty­cznie każ­da komór­ka ciała.

Do bada­nia wyko­rzys­tu­je się wymazy z policz­ka albo tzw. mikrośla­dy, czyli np. szc­zoteczkę do zębów, smoczek, zaschnięte na kawałku mate­ri­ału plamy krwi, kubek, szk­lankę, sztućce, maszynkę do gole­nia, włosy z cebulka­mi i wiele innych. Każ­da prób­ka jest tak samo pew­na.

4 korzyści z wykonania badania pokrewieństwa

  • Pewność i spokój na zawsze – badanie wystar­czy wykon­ać raz, żeby mieć pewność do koń­ca życia. Frag­men­ty DNA, które są anal­i­zowane w teś­cie, nie zmieni­a­ją się.
  • Możli­wość unor­mowa­nia prawnej sytu­acji – wynik pozwala rozwiązać wiele rodzin­nych spraw i sporów, sta­jąc się dowo­dem w sprawach o ali­men­ty, spadek i innych.
  • Szansa na zyskanie nowego człon­ka rodziny – test DNA daje pewność, że dwie oso­by są ze sobą spokrewnione. To pozwala im nadro­bić stra­cony wcześniej czas, nawet po wielu lat­ach.
  • Poprawa relacji w rodzinie – brak pewnoś­ci powodu­je wąt­pli­woś­ci i kłót­nie, dlat­ego badanie pokrewieńst­wa to dla wielu rodzin szansa na poprawę więzi i umoc­nie­nie relacji.

badania DNA na pokrewieństwo, badanie DNA na pokrewieństwo, test DNA na pokrewieństwo, testy DNA na pokrewieństwo, test na pokrewieństwo, testy na pokrewieństwo badania DNA na pokrewieństwo, badanie DNA na pokrewieństwo, test DNA na pokrewieństwo, testy DNA na pokrewieństwo, test na pokrewieństwo, testy na pokrewieństwo badania DNA na pokrewieństwo, badanie DNA na pokrewieństwo, test DNA na pokrewieństwo, testy DNA na pokrewieństwo, test na pokrewieństwo, testy na pokrewieństwo

.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz