Przeskocz do treści

Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży

test na ojcostwo w ciąży, testy na ojcostwo w ciążyUstal­e­nie ojcost­wa możli­we jest jeszcze na etapie pre­na­tal­nym 🤰 Jeśli zatem z jakiegoś powodu nie możesz czekać z wyko­naniem tes­tu na ojcost­wo do momen­tu rozwiąza­nia ciąży, wystar­czy zde­cy­dować się na pewne badanie badanie ojcost­wa przed narodzinami.

  • Pewny i wiary­god­ny wynik — tak samo jak po urodze­niu dziecka.
  • Badanie wykony­wane już od 8 tygod­nia ciąży - najw­cześniej dostęp­ny test na ojcost­wo na świecie.
  • Pobranie w 1 z 200 przy­chod­ni lub w domu — przez wyk­wal­i­fikowany per­son­el medyczny.
  • Krót­ki czas oczeki­wa­nia na wynik — szy­bko odzyskasz spokój.

Test na ojcostwo w ciąży — tego dowiesz się z artykułu:

Na czym polega test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży?

Test na ojcost­wo od 8 tygod­nia ciąży jest najw­cześniej dostęp­nym badaniem ojcost­wa na świecie, real­i­zowane opaten­towaną metodą. W tym bada­niu do wyda­nia pewnego wyniku wystar­czą prób­ka krwi ciężarnej i wymaz z policz­ka dom­nie­manego ojca.

💟 Jak to możli­we? Test pole­ga na wyi­zolowa­niu z krwi DNA dziec­ka, które krąży w krwio­biegu mat­ki na etapie ciąży. W 8 tygod­niu jest go na tyle dużo, że z powodze­niem moż­na zro­bić test ojcostwa.

Próbkę krwi od przyszłej mamy pobiera się w przy­chod­ni lub w domu — robi to wyszkolona pielęg­niar­ka. Pobranie jest podob­ne jak zwykłe pobranie krwi do morfologii.

Na czym polega test na ojcostwo od 15 tygodnia ciąży?

Od 15 tygod­nia ciąży prób­ki do bada­nia mogą zostać pobrane w cza­sie badań pre­na­tal­nych. Wów­czas wyko­rzys­tu­je się płyn owod­niowy i dowolne prób­ki rodz­iców. Płyn owod­niowy pobier­any jest u jed­nego z 5 najlep­szych spec­jal­istów w Polsce na nowoczes­nym sprzę­cie i pod kon­trolą USG.

💟 Wybier­a­jąc ten sposób pobra­nia próbek, rodz­ice mogą otrzy­mać — oprócz wyniku tes­tu na ojcost­wo — również wynik bada­nia dziec­ka pod kątem najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych wad gene­ty­cznych, np. zespołu Downa.

Ile kosztuje test na ojcostwo w ciąży?

Cena tes­tu na ojcost­wo na etapie ciąży waha się między ok. 2000 zł a ok. 7000 zł. Ostate­czne cena zależ­na jest od wybranej metody pobra­nia próbek oraz innych czyn­ników ✅ Sprawdź CENNIK

Czy test na ojcostwo w ciąży jest pewny?

Bada­nia DNA są najbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa. Testy gene­ty­czne wykony­wane w cza­sie ciąży dają wynik tak samo pewny i wiary­god­ny jak bada­nia po nar­o­dz­i­nach dziec­ka 🧬 Frag­men­ty DNA, które są anal­i­zowane w bada­niu, są bowiem ustalone już w momen­cie poczę­cia, a potem się nie zmieniają.

Gwaran­tu­je­my pewny wynik tes­tu ojcost­wa w ciąży, czego potwierdze­niem są cer­ty­fikaty jakoś­ci, lata doświad­czenia i wyk­wal­i­fikowana kadra. Warto pod­kreślić, że lab­o­ra­to­ri­um jest cer­ty­fikowanym part­nerem DNA Diag­nos­tic Center.

W cza­sie wiz­y­ty będzie pobrana krew od mat­ki i potenc­jal­nego ojca , co przy­pom­i­na zwykłe badanie mor­fologii, bądź płyn owod­niowy w cza­sie badań w ciąży i dowol­na prób­ka od rodz­iców (wymaz z policz­ka, mikroślad).

Czas oczeki­wa­nia na wynik w zależnoś­ci od prób­ki wynosi do 10 dni roboczych. W przy­pad­ku płynu owod­niowego anal­izę moż­na przyspieszyć do 48 godzin. Rezul­tat możesz ode­brać dyskret­nym lis­tem lub online.

Dlaczego warto zrobić test na ojcostwo w ciąży?

Odzyskasz spokój i pewność na zawsze — to poz­woli Ci cieszyć się z ciąży, zmniejszy stres i ner­wy, które w tym szczegól­nym cza­sie powin­ny być zredukowane.

Zyskasz szan­sę na unor­mowanie prawnej sytu­acji — np. związanej z finansa­mi czy uznaniem ojcost­wa (uznać dziecko moż­na jeszcze na etapie ciąży).

Lep­iej przy­go­tu­jesz się do roli rodz­i­ca — doty­czy to również mężczyzn, któzy pewni ojcost­wa chęt­nie angażu­ją się w opiekę nad dzieck­iem, a wcześniej ciężarną.

A jeśli nie badanie na ojcostwo w ciąży? Test po narodzinach

Cza­sa­mi zdarza­ją się sytu­acje, kiedy nie ma możli­woś­ci zro­bi­enia bada­nia w ciąży. Dzieje się tak na przykład w momen­cie, gdy nie ma możli­woś­ci pobra­nia próbek od ciężarnej. Wów­czas badanie moż­na zro­bić już od 2 doby życia dziec­ka! Do takiego tes­tu po nar­o­dz­i­nach wystar­czą prób­ki ojca i dziec­ka (a do tego mogą być dowolne, łącznie np. ze smoczkiem, niedopałkiem papierosa czy włosami).

Jeśli zas­tanaw­iasz się, czy uznać ojcost­wo lub chcesz mieć pewny wynik przed rejes­tracją dziec­ka w USC — spoko­jnie zdążysz. Wynik otrzy­masz w 5–10 dni roboczych, a na rejes­trację masz 21 dni.

.

Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz