Przeskocz do treści

Badania ojcostwa dla klientów zagranicznych

Usłu­gi Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab mają niemal nieogranic­zony zasięg. Dzię­ki szy­bkiemu roz­wo­jowi mediów elek­tron­icznych jesteśmy dziś w stanie wykony­wać wiele czyn­noś­ci na odległość, a dys­tans jaki dzieli nas od pac­jen­ta nie stanowi już żad­nej przeszkody. Wszys­tko to spraw­ia, że z badań DNA, które prowadz­imy korzys­ta­ją nie tylko klien­ci z Pol­s­ki, ale też z wielu innych, cza­sem bard­zo odległych zakątków świata!

Pro­ce­du­ra zlece­nia tes­tu na ojcost­wo przez klien­ta zagranicznego wyglą­da iden­ty­cznie , jak ta wykony­wana dla klien­ta z Pol­s­ki i obe­j­mu­je te same etapy:

1. Zamówienie zestawu do samodzielnego pobrania DNA

badania na ojcostwo dla klientów zagranicznychPry­wat­ny test na ojcost­wo daje możli­wość włas­noręcznego pobra­nia próbek. Pozysku­ją je Państ­wo przy pomo­cy zaku­pi­onego wcześniej zestawu. Moż­na go nabyć tele­fon­icznie, e‑mailowo, na cza­cie lub wypeł­ni­a­jąc zna­j­du­ją­cy się na stron­ie inter­ne­towej for­mu­la­rz elek­tron­iczny. Zna­jdą w nim Państ­wo wszys­tko co jest niezbędne do pobra­nia, zabez­pieczenia oraz zlece­nia tes­tu na ojcost­wo, a więc:

  • 3 kom­ple­ty steryl­nych wymazówek + 1 rezerwa
  • Rękawiczki
  • Doku­men­ty zlece­nia badania
  • Blanki­et z dany­mi do doko­na­nia płatności
  • Instruk­tarz praw­idłowego poboru materiału
  • Kop­ertę z adresem laboratorium

Dowiedz się więcej na tem­at zawartoś­ci zestawu pobraniowego…

Przesyłkę nadamy szy­bko i dyskret­nie na dowol­ny ADRES ZAGRANICZNY.

2. Pobranie próbek

badania na ojcostwo dla klientów zagranicznychWymaz pobiera się doust­nie, poprzez potar­cie wewnętrznej strony obu policzków spec­jal­ny­mi wymazówka­mi. Mają one postać długich pałeczek, zakońc­zonych baweł­ni­aną główką i przy­pom­i­na­ją paty­cz­ki do czyszczenia uszu. Każdą stronę policz­ka należy potrzeć przy­na­jm­niej 10-krot­nie, samo poślin­ie­nie koń­ca wymazów­ki nie wystar­czy, aby na próbce znalazła się odpowied­nio wyso­ka ilość DNA.

Mate­ri­ał gene­ty­czny pozysku­je­my bowiem nie ze śliny, a z komórek nabłon­ka. Dowiedz się więcej na tem­at praw­idłowego poboru próbek…

3. Odesłanie gotowych materiałów

badania na ojcostwo dla klientów zagranicznychGdy wszys­tkie prób­ki będą pobrane i właś­ci­wie zabez­piec­zone należy odesłać je w dołąc­zonej do zestawu kop­er­cie. Nie muszą już Państ­wo jej wyp­isy­wać, będzie ona bowiem opa­tr­zona pełnym adresem lab­o­ra­to­ri­um. Do kop­er­ty należy oczy­wiś­cie włożyć wszys­tkie konieczne dokumenty.

Nie obaw­iaj się o jakość swoich próbek! Wymazy z policz­ka są wyjątkowo sta­bil­nym źródłem DNA, w związku z czym nawet kilkud­niowa podróż nie będzie miała na nie negaty­wnego wpły­wu. Przeczy­taj jak zabez­pieczyć pobrane próbki…

4. Oczekiwanie na informację o wyniku badania

Anal­iza mate­ri­ału gene­ty­cznego – od momen­tu trafienia próbek do odd­zi­ału lab­o­ra­to­ryjnego – nie trwa dłużej niż 5 – 7 dni roboczych. Po upły­wie tego cza­su może­my podać już Państ­wu pewną i wiary­god­ną infor­ma­cję odnośnie pokrewieńst­wa między badany­mi osoba­mi. Rezul­tat bada­nia ojcost­wa wysyłamy na wskazany w doku­men­tach zlece­nia adres zagraniczny, przekazu­je­my tele­fon­icznie, bądź mailowo.

Zobacz jak odczy­tać wynik badania»

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz