Zrób badanie DNA – prosto, szybko, wygodnie Przeskocz do treści

Zrób badanie DNA – prosto, szybko, wygodnie

Jak zro­bić badanie na ojcost­wo? To bard­zo proste. Możesz umówić się na pobranie w placów­ce (pon­ad 200 dostęp­nych przy­chod­ni, w tym w Warsza­w­ie) lub zamówić zestaw do pobra­nia na dowol­ny adres kuri­erem lub do paczko­matu. Zestawy do zakupu dostęp­ne są też w wybranych aptekach i placówkach.

Umów wizytę – test na ojcostwo w placówce

Test na ojcost­wo w placów­ce możesz umówić, wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz (przy­chod­nia w Warsza­w­ie) lub tele­fon­icznie, na cza­cie czy mailowo (pon­ad 200 placówek w Polsce, w tym w Warsza­w­ie).

W placów­ce prób­ki pobier­ane są przez wyszkolony per­son­el medy­czny – mogą być pobrane od wszys­t­kich uczest­ników lub od częś­ci uczest­ników (od resz­ty mogą zostać przynie­sione prób­ki pobrane samodzielnie).

Wiz­ytę w przy­chod­ni umaw­iamy bez kole­jek, częs­to nawet tego samego lub następ­nego dnia. 

Zamów zestaw – telefonicznie, na stronie, na czacie, mailowo

Zestaw do pobra­nia próbek do bada­nia możesz zamówić w wygod­ny dla siebie sposób. Zostanie on wysłany kuri­erem lub do paczko­matu, zgod­nie z Twoim życze­niem. Ist­nieje możli­wość wybra­nia dyskret­nej formy przesyłki.

W zestaw­ie zna­j­du­ją się wymazów­ki do pobra­nia próbek, for­mu­la­rze i instrukc­ja. Pobranie próbek jest szy­bkie i proste, z powodze­niem moż­na zro­bić to samodziel­nie. Po pobra­niu próbek wystar­czy zamówić bezpłat­nego kuri­era lub sko­rzys­tać z opła­conej kop­er­ty zwrotnej.

Kup zestaw w aptece lub placówce

Zestawy do pobra­nia mate­ri­ału są dostęp­ne w wielu aptekach i placówkach. Jeśli chcesz ode­brać zestaw oso­biś­cie, skon­tak­tuj się z nami (tele­fon­icznie, na cza­cie, mailowo). Sprawdz­imy dla Ciebie dostęp­ność zestawu i wszys­tko zorganizujemy.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz