Przeskocz do treści

Certyfikaty jakości

Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Gen­Lab wykonu­je pry­watne oraz sądowe testy na ojcost­wo już od pon­ad 10 lat. Wszys­tkie anal­izy prowadz­imy na najnowocześniejszej aparaturze medy­cznej, a naszą kadrę tworzą ludzie z wielo­let­nim stażem pra­cy. Ofer­ta badań ojcost­wa, którą Państ­wu prezen­tu­je­my jest skierowana do klien­tów indy­wid­u­al­nych oraz insty­tucji państ­wowych, takich jak sądy czy prokuratura.

Dlaczego jest to tak ważne?

Doskonale zda­je­my sobie sprawę, że wyso­ka jakość badań jest dla więk­szoś­ci naszych Klien­tów sprawą pier­ws­zorzęd­ną. W sposób szczegól­ny zależy nam na tym, aby oso­by wykonu­jące u nas swo­je bada­nia miały poczu­cie, że zna­j­du­ją się w dobrych rękach oraz, że rezul­tat anal­izy, który otrzy­ma­ją będzie infor­ma­cją w 100% pewną i niezaprzeczalną.

Lab­o­ra­to­ri­um podle­ga sys­tem­aty­cznej i nierzad­ko niezwyk­le restryk­cyjnej kon­troli jakoś­ci, prowad­zonej przez świa­towe ośrod­ki cer­ty­fiku­jące – wszys­tko po to, aby dowieść Państ­wu wiary­god­ność i wysok­ie kom­pe­tenc­je. Efek­tem pod­ję­tych starań i jed­nocześnie namacal­nym dowo­dem rzetel­noś­ci pra­cy lab­o­ra­to­ri­um mogą być liczne cer­ty­fikaty, które na przestrzeni min­ionych lat udało się uzyskać, a należą do nich:

Cer­ty­fikat ISFG (ang. Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genetics)
Bard­zo ceniony w środowisku naukowym cer­ty­fikat, który nada­je między­nar­o­dowe sto­warzysze­nie zaj­mu­jące się upowszech­ni­an­iem wiedzy naukowej z zakre­su badań gene­ty­cznych dla medy­cyny sądowej. Ten szanowany w wielu kra­jach świa­ta cer­ty­fikat dosta­ją wyłącznie najlep­sze ośrod­ki medyczne.
Cer­ty­fikat GEDNAP (ang. Ger­man DNA Pro­fil­ing Group)
Respek­towany na całym świecie cer­ty­fikat, którego posi­adanie świad­czy o wysok­iej jakoś­ci badań prowad­zonych w danym lab­o­ra­to­ri­um genetycznym.
Nor­ma ISO 17025
Wszys­tkie bada­nia real­i­zowane w lab­o­ra­to­ri­um prowad­zone są zgod­nie zapisa­mi zawarty­mi w normie ISO 17025.

 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
.
Zadzwoń terazZadzwoń teraz