Przeskocz do treści

Jak wykonać test zdrady? [PORADNIK]

Słysza­łeś o takim bada­niu jak test zdrady? Chci­ałbyś je wykon­ać, ale nie wiesz jak ono działa? 
W niniejszym porad­niku postaramy się wszys­tko wytłumaczyć! 

Przed­staw­iamy jak wykon­ać test zdrady w 5 krót­kich etapach!

Test zdrady to bard­zo proste badanie. Moż­na je wykon­ać w bard­zo krótkim cza­sie. Wystar­czy, że zabez­pieczysz odpowied­nią próbkę i odeślesz ją do lab­o­ra­to­ri­um! Jak już prób­ka dotrze do lab­o­ra­to­ri­um, to cała anal­iza skła­da się z dwóch etapów: detekcji nasienia oraz anal­izy porównawczej.

Pier­wszy etap — detekc­ja nasienia — pole­ga na bada­niu prób­ki, w celu wykrycia na niej śladów nasienia — badanie to daje prostą i jed­noz­naczną infor­ma­cję — czy na przesłanym mate­ri­ale zna­j­dowała się sperma. 

Jeżeli na mate­ri­ale nie zostaną wykryte śla­dy nasienia, wtedy otrzy­mu­je­my wynik negatywny.

W momen­cie, kiedy w ramach detekcji nasienia uzyskano pozy­ty­wny wynik, Pac­jent ma możli­wość rozsz­erzenia bada­nia o sprawdze­nie od kogo pochodzi zabez­piec­zona sperma. 

Etap 1 — zabez­piecz wybraną próbkę

Etap 2 — wydrukuj i wypełnij for­mu­la­rz zlece­nia badania

Etap 3 — prześlij zabez­piec­zone prób­ki do laboratorium

Etap 4 — wykon­aj przelew i opłać badanie

Etap 5 — odbierz wynik online lub listownie

Etap 1 — zabezpiecz wybraną próbkę

Pac­jen­ci częs­to dzwonią do nas z pyta­ni­a­mi, jakie prób­ki najlepiej sprawdzą się pod­czas badań.
W Gen­Lab zbadasz każdą próbkę, ale pod­powiadamy, jakie prób­ki najczęś­ciej są do nas wysyłane, aby wykon­ać test zdrady.

Do najczęś­ciej wysyłanych do nas próbek należą:

✅ wycięte frag­men­ty pościeli
✅ bielizna
✅ ubrania
✅ wkład­ki higieniczne
✅ prezerwatywy
chus­tecz­ki

Jak już zdobędziesz właś­ci­wą próbkę, pamię­taj o tym, aby ją zabez­pieczyć. W tym celu wystar­czy włożyć ją do papierowej kop­er­ty. Jeśli posi­adasz więcej niż jed­ną próbkę spakuj każdą do osob­nej koperty. 

Etap 2 — wydrukuj i wypełnij formularz zlecenia badania

Po zebra­niu próbek, kole­jnym krok­iem, który trze­ba wykon­ać jest wypełnie­nie właś­ci­wego for­mu­la­rza. Doku­ment dostęp­ny jest poniżej — wystar­czy go pobrać, wydrukować i uzu­pełnić odpowied­ni­mi dany­mi. Wypełniony for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia należy przesłać wraz z próbka­mi do laboratorium.

Wzór for­mu­la­rza:

kliknij aby wydrukować formularz

Zadzwoń teraz

Etap 3 — prześlij zabezpieczone próbki do laboratorium

Właś­ci­wie zabez­piec­zone prób­ki wraz z for­mu­la­rzem bada­nia wyślij do lab­o­ra­to­ri­um. Jedynie badanie w lab­o­ra­to­ri­um pozwala na uzyskanie jed­noz­nacznego dowodu na niewier­ność part­ner­ki.

Adres wysyłkowy:

Gen­Lab
ul. Dulę­by 7
40–833 Katow­ice

Jeżeli masz pyta­nia dot. tes­tu na zdradę lub innych badań gene­ty­cznych skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie lub mailowo!

Nr tel: 533 295 679
533 295 679
Kon­takt mailowy: biuro@genlab.pl

Etap 4 — wykonaj przelew i opłać badanie

Ostat­nia czyn­noś­cią jaką należy wykon­ać jest opłace­nie bada­nia. Po wpłace­niu odpowied­niej kwoty na kon­to lab­o­ra­to­ri­um naty­ch­mi­ast przys­tępu­je­my do anal­iz. Koszt detekcji nasienia wynosi 350zł.

Dane do płatności:

Gen­Lab
ul. Bocheńskiego 38 a
40–859 Katowice

Numer rachunku bankowego (mBank): 15 1140 1078 0000 5712 8100 2001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko oso­by zle­ca­jącej badanie

Dla osób wykonu­ją­cych przelew z kon­ta zagranicznego:.
iBAN: PL przed nr konta
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Etap 5 — odbierz wynik online lub listownie

Wynik tes­tu zdrady odbierzesz do 3 dni roboczych od momen­tu dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. W cenie 450zł ist­nieje możli­wość przyspieszenia bada­nia do 24h! 

Wynik bada­nia infor­mu­je o tym, czy na próbce udało się wyo­dręb­nić śla­dy nasienia.  W przy­pad­ku uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego możli­we jest rozsz­erze­nie bada­nia o ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego oso­by, której mate­ri­ał zna­j­du­je się na przesłanej próbce!

Czym jest pro­fil genetyczny?

Pro­fil gene­ty­czny to tzw. “gene­ty­czny odcisk pal­ca”, unikalny dla każdego człowieka. Skła­da się on z określonych z odcinków DNA. Nie ma dwóch osób z iden­ty­cznym pro­filem gene­ty­cznym (wyjątek stanow­ią bliź­ni­a­ki jed­no­ja­jowe). Na jego pod­staw­ie może­my stwierdz­ić czy­ja prób­ka nasienia została zabez­piec­zona na przesłanym mate­ri­ale. Następ­nie, oso­ba zle­ca­ją­ca badanie może podesłać włas­ną lub próbkę innej oso­by celem ustal­e­nia, czy obie prób­ki należą do tej samej oso­by. Koszt ustal­e­nia jed­nego pro­filu gene­ty­cznego wynosi 750zł.

Przykład­owo:

Mąż wysyła prób­ki do badań, ponieważ pode­jrze­wa swo­ją żonę o zdradę. Po kilku dni­ach otrzy­mu­je wynik pozy­ty­wny. Mężczyz­na decy­du­je się na sprawdze­nie, czy ta prób­ka na pewno nie należy do niego, dlat­ego pobiera od siebie wymazy z policz­ka i wysyła do lab­o­ra­to­ri­um. Gene­ty­cy dokonu­ją anal­iz i wyda­ją wynik — pro­file gene­ty­czne ustalone na pod­staw­ie dostar­c­zonych próbek należą do dwóch różnych osób. Wniosek? Mężczyz­na został zdradzony.

Możli­woś­ci jakie gwaran­tu­ją bada­nia gene­ty­czne są ogromne. Bada­nia na zdradę są coraz bardziej pop­u­larne. Wyni­ka to z fak­tu, iż w całą sprawę nie są angażowane żadne oso­by trze­cie (zapewniona jest peł­na dyskrec­ja), koszt bada­nia jest niewiel­ki — szczegól­nie porównu­jąc go z kwota­mi, które pobier­a­ją detek­ty­wi za rozwiązy­wanie tego typu spraw. Kole­jnym argu­mentem prze­maw­ia­ją­cym za wyko­naniem tes­tu zdrady jest możli­wość uzyska­nia wyniku w bard­zo krótkim cza­sie. Zrób test zdrady i zyskaj pewność!

Zadzwoń terazZadzwoń teraz