Przeskocz do treści

Czy test sądowy jest pewniejszy od prywatnego?

czy test sądowy jest pewniejszy od prywatnego

Każdy kto chce wykon­ać badanie DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa ma jeden cel – wyk­luczyć bądź potwierdz­ić ojcost­wo. Wybór pomiędzy testem sądowym a pry­wat­nym zależy od tego, czy wynik potrzeb­ny jest nam dla włas­nej wiedzy czy jako dowód w sądzie (np. w spraw­ie o ustal­e­nie ojcost­wa, przyz­nanie ali­men­tów). Oba testy różnią się przede wszys­tkim pro­ce­durą pobra­nia mate­ri­ału, iloś­cią osób, które muszą wziąć udzi­ał w bada­niu, wartoś­cią dowodową w sądzie oraz ceną.

Samo badanie DNA w obu przy­pad­kach wyglą­da iden­ty­cznie, niczym też nie różni się pod wzglę­dem pewnoś­ci wyniku, które wynosi 99,999% dla potwierdzenia ojcost­wa i 100% dla wyk­luczenia ojcost­wa (pod warunk­iem pobra­nia prób­ki od odpowied­niej oso­by w przy­pad­ku tes­tu prywatnego).

Pobranie materiału – test sądowy

Decy­du­jąc się na pry­wat­ny test na ojcost­wo może­my wybrać czy chce­my pobrać prób­ki samodziel­nie w domu czy może udać się na pobranie do placów­ki medy­cznej. W przy­pad­ku sądowego tes­tu na ojcost­wo pobór mate­ri­ału następu­je wyłącznie w placów­ce medy­cznej. W całym zdarze­niu uczest­niczą świad­kowie wyz­naczeni przez biegłego sądowego lub sam biegły sądowy. W bada­niu ojcost­wa muszą wziąć udzi­ał trzy oso­by – dziecko, mat­ka i dom­nie­many ojciec. Wszyscy badani mają pon­ad­to obow­iązek przed­staw­ienia ważnego doku­men­tu potwierdza­jącego tożsamość (w przy­pad­ku dziec­ka jest to odpis aktu urodzenia). Zosta­je także spisany pro­tokół sądowy, który stanowi dowód z pobra­nia mate­ri­ału. Do samego wyniku dołąc­zona jest eksper­tyza sądowa, wys­taw­iona przez biegłego sądowego.

Porównanie testu prywatnego i sądowego

 
 
Pewność wyniku
Sposób pobrania materiału
Osoby biorące udział w badaniu
Cena badania
Wartość dowodowa wyniku
Test prywatny
99,999% dla potwierdzenia ojcost­wa i 100% dla wyk­luczenia ojcostwa Mate­ri­ał moż­na pobrać samodziel­nie za pomocą zestawu pobran­iowego lub placów­ce medycznej 2 lub 3 oso­by (dziecko i dom­nie­many ojciec, dziecko i dom­nie­many ojciec i matka) ok. 1500 zł* Wynik może być jedynie pod­stawą do wszczę­cia postępowa­nia i nie stanowi pełnej wartoś­ci dowodowej dla sądu
Test sądowy
99,999% dla potwierdzenia ojcost­wa i 100% dla wyk­luczenia ojcostwa Mate­ri­ał pobiera się w placów­ce medy­cznej w obec­noś­ci świad­ków i za okazaniem doku­men­tu potwierdza­jącego tożsamość 3 oso­by (dziecko, dom­nie­many ojciec i matka) ok. 1800–1900 zł* Wynik może być pełnowartoś­ciowym dowo­dem w sądzie

 

 

 


*cena uśred­niona

Pod­sumowu­jąc, wynik tes­tu sądowego jest tak samo pewny jak wynik bada­nia pry­wat­nego, jed­nak tylko wynik tes­tu sądowego stanowi pełnowartoś­ciowy  dowód w sądzie.

 

Podob­ne tematy:

.

czy test sądowy jest pewniejszy od prywatnego czy test sądowy jest pewniejszy od prywatnego czy test sądowy jest pewniejszy od prywatnego

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz