Przeskocz do treści

Analiza statystyczna

analiza statystyczna, analiza statystyczna na wyniku badania ojcostwa

Wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um, które wykona dla nas badanie ojcost­wa warto zwró­cić uwagę, czy wys­taw­iane w nim wyni­ki posi­ada­ją oprócz samej infor­ma­cji o ojcost­wie także rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej. Do czego ona właś­ci­wie służy i dlaczego jest aż tak waż­na? Badanie DNA, którego celem ma być rozstrzyg­nię­cie spornego ojcost­wa opiera się na bada­niu DNA wszys­t­kich jego uczest­ników, w tym przy­pad­ku ojca, dziec­ka i ewen­tu­al­nie matki.

Aby DNA moż­na było pod­dać wnikli­wej anal­izie trze­ba je najpierw wyi­zolować z dostęp­nych źródeł. Mogą nimi być wymazy z błony ślu­zowej policz­ka — które zal­icza­ją się do tzw. próbek stan­dar­d­owych — lub też nieco rzadziej wyko­rzysty­wane mikroślady.

Dlaczego akurat DNA?

DNA jest nośnikiem infor­ma­cji gene­ty­cznej, zbu­dowanym jest z sek­wencji nuk­leo­ty­dów. Infor­ma­c­ja ta zapisana jest za pomocą kodu gene­ty­cznego, który będzie indy­wid­u­al­ny dla każdego człowieka. To właśnie dzię­ki temu ludzie różnią się między sobą. Mate­ri­ał gene­ty­czny, w który wyposażona jest praw­ie każ­da komór­ka naszego ciała, obok swo­jej unikalnoś­ci posi­a­da jeszcze jed­ną ważną cechę – jest dziedz­iczny. Otrzy­mu­je­my go bowiem po połowie od każdego z bio­log­icznych rodz­iców. Wszys­tkie te czyn­ni­ki spraw­ia­ją, że to właśnie na pod­staw­ie badań DNA możli­we jest pre­cyzyjne ustal­e­nie tożsamoś­ci danej oso­by, jak również wyk­lucze­nie lub potwierdze­nie ist­nienia pokrewieńst­wa między członka­mi rodziny, w tym także ustal­e­nie ojcost­wa.

Sam profil genetyczny nie wystarczy

Kluc­zowym etapem każdego tes­tu DNA jest uzyskanie pro­filu gene­ty­cznego badanej oso­by, o którym częs­to mówi się, że jest „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. Samo otrzy­manie takiego pro­filu to jed­nak nie wszys­tko. Aby ustal­ić ist­nie­nie pokrewieńst­wa między dom­nie­manym ojcem a dzieck­iem ich pro­file trze­ba jeszcze ze sobą porów­nać. W tym celu, przy pomo­cy spec­jal­isty­cznego opro­gramowa­nia infor­maty­cznego wykonu­je się anal­izę statystyczną.

analiza statystyczna, analiza statystyczna na wyniku badania ojcostwa

Dopiero ona pozwala tak naprawdę określić praw­dopodobieńst­wo z jakim konkretne oso­by mogą być ze sobą spokrewnione. Wynik tes­tu na ojcost­wo posi­ada­ją­cy rezul­tat anal­izy statysty­cznej jest zatem znacznie bardziej wiary­god­ny. W razie pojaw­ienia się ewen­tu­al­nych wąt­pli­woś­ci, np. otrzy­ma­nia wyniku niejed­noz­nacznego, da nam to również możli­wość pod­ję­cia kole­jnych kroków.

.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz