Test na ojcostwo zestaw - co zawiera? Przeskocz do treści

Zestaw do pobrania próbek DNA

Zestaw zaw­iera wszys­tkie ele­men­ty niezbędne do samodziel­nego pobra­nia próbek do tes­tu ojcost­wa i odesła­nia ich do lab­o­ra­to­ri­um. Moż­na go kupić kon­tak­tu­jąc się z nami, przez naszą stronę inter­ne­tową oraz w aptekach i w przy­chod­ni na miejs­cu — jest dostęp­ny od ręki. Zestaw wysyłamy szy­bko i dyskret­nie na wskazany adres, do paczko­matu czy na stację paliw.

  • Zestaw ma ważność ok. 2 lat od zakupu
  • Możesz zwró­cić niezuży­ty zestaw do 14 dni
  • Kupu­jąc zestaw pokry­wasz już część opłaty za badanie

Co zawiera domowy zestaw do testu DNA?

test na ojcostwo zestaw, testy na ojcostwo zestaw1. Sterylne wymazówki

Służą do pobra­nia próbek z wnętrza policz­ka. Dla każdej badanej oso­by przez­nac­zony jest 1 kom­plet dwóch wymazówek. Kom­ple­ty są dla ułatwienia opisane: “Dziecko”, “Dom­nie­many ojciec”, “Mat­ka” i “Rez­er­wa”.


test na ojcostwo zestaw, testy na ojcostwo zestaw2. Instrukc­ja pobra­nia próbek DNA

Instrukc­ja pokazu­je dokład­nie krok po kroku jak praw­idłowo pobrać prób­ki DNA, a także jak przy­go­tować się wcześniej do pobra­nia. Szczegółowe infor­ma­c­je są przed­staw­ione w prosty i przys­tęp­ny sposób.


test na ojcostwo zestaw, testy na ojcostwo zestaw3. Jed­no­ra­zowe rękawiczki

Należy je ubrać jeszcze przed wyję­ciem wymazówek z opakowa­nia i mieć założone cały czas w trak­cie pobiera­nia wymazów od wszys­t­kich osób. Poz­woli to ochronić prób­ki przed zanieczyszczeniami.


test na ojcostwo zestaw, testy na ojcostwo zestaw4. Doku­men­ty zlece­nia badania

Poda­je się w nim dane potrzeb­ne do real­iza­cji bada­nia. Zaz­nacza się również prefer­owaną for­mę dostar­czenia wyniku. Moż­na wypełnić for­mu­la­rz bada­nia anon­i­mowego (bez danych osób badanych) lub bada­nia z dany­mi. Wszys­tkie doku­men­ty wraz z próbka­mi należy odesłać do laboratorium.


test na ojcostwo zestaw, testy na ojcostwo zestaw5. Kop­er­ta zwrotna

Należy odesłać w niej doku­men­ty zlece­nia oraz wszys­tkie pobrane prób­ki. Kosz­ty przesył­ki zostały już pokryte, a kop­er­ta jest opa­tr­zona adresem lab­o­ra­to­ri­um. Dodatkowo do zestawu dołąc­zono też blanki­et przelewu z dany­mi do doko­na­nia płatności.test na ojcostwo zestaw, testy na ojcostwo zestaw

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
in
Zadzwoń terazZadzwoń teraz