Przeskocz do treści

Analiza 24 markerów DNA

testy na ojcostwo 24 markery, test na ojcostwo 24 markeryWięk­szość pol­s­kich lab­o­ra­toriów medy­cznych real­izu­je swo­je testy na ojcost­wo opier­a­jąc się na anal­izie 16 mark­erów gene­ty­cznych. Wyko­rzys­tu­jąc taką właśnie pulę moż­na oczy­wiś­cie w sposób jed­noz­naczny i niepod­ważal­ny potwierdz­ić lub wyk­luczyć dom­nie­mane ojcost­wo. Jako Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab chce­my jed­nak zag­waran­tować Państ­wu możli­wość uzyska­nia jeszcze dokład­niejszego wyniku, a tym samym być o krok przed konkurencją.

Dlat­ego też postanow­iliśmy posz­erzyć swo­je bada­nia DNA o dodatkowe układy STR obec­nie anal­izu­je­my ich aż 24!

W jaki sposób dziedziczymy cechy

Moż­na śmi­ało powiedzieć, że dziedz­icze­nie stanowi fun­da­ment każdego nowego życia. Wszys­tkie żywe isto­ty, w tym także i człowiek, posi­ada­ją swój włas­ny pro­fil gene­ty­czny, który tworzy się już w momen­cie zapłod­nienia, a otrzy­mu­je­my go po połowie od każdego z rodziców.

To właśnie m.in. dzię­ki tej właś­ci­woś­ci DNA może­my z dużą pre­cyzją stwierdz­ić czy między badany­mi osoba­mi ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo. W tym celu anal­izu­je­my poszczególne frag­men­ty geno­mu ludzkiego, czyli wspom­ni­ane powyżej mark­ery, pod kątem ich zbieżnoś­ci ze sobą. Peł­na zgod­ność poz­woli na jed­noz­naczne potwierdze­nie ojcost­wa, wys­tąpi­e­nie co najm­niej 4 różnic spowodu­je, że zostanie ono z kolei całkowicie wykluczone.

Większa liczba markerów – pewniejszy wynik!

Uwzględ­ni­a­jąc 24 mark­ery gene­ty­czne zami­ast stan­dar­d­owych 16 nasi lab­o­ran­ci są w stanie otrzy­mać dokład­niejszy wynik bada­nia ojcost­wa. Praw­dopodobieńst­wo z jakim ojcost­wo zosta­je wów­czas potwierd­zone określa się na pon­ad 99, 9999%, nato­mi­ast jego zaprzecze­nie będzie już 100%.

.

Kiedy warto wykonać taką analizę?

testy na ojcostwo 24 markery, test na ojcostwo 24 markeryZ uwa­gi na fakt, że szer­sza anal­iza wpły­wa na wiary­god­ność wyniku zale­ca się ją szczegól­nie wtedy, gdy w bada­niu uczest­niczą tylko dwie oso­by: dom­nie­many ojciec i dziecko. Test DNA uzu­pełniony o dodatkowe mark­ery stanie się niezwyk­le przy­dat­ny również w przy­pad­ku otrzy­ma­nia wyniku niejed­noz­nacznego, czyli takiego, który ujawni 1–3 różnice w obrę­bie anal­i­zowanych układów nieko­du­ją­cych. Zmniejszy to ryzyko, że w bada­niu trze­ba będzie uwzględ­nić próbkę DNA matki.

 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
.
Zadzwoń terazZadzwoń teraz