Test ojcostwa najważniejsze informacje Przeskocz do treści

PORADNIK: Badania ojcostwa — najważniejsze informacje

badania ojcostwa najważniejsze informacje, badanie ojcostwa najważniejsze informacjeePoniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dowiedzą się Państ­wo m.in. jak dyskret­nie pobrać mate­ri­ał, który test ojcost­wa wybrać, czy test sądowy jest pewniejszy i czy mat­ka musi brać udzi­ał w bada­niu. Zaprasza­my też do przeczy­ta­nia bezpłat­nych porad­ników w PDF.

 

badania ojcostwa najważniejsze informacje, badanie ojcostwa najważniejsze informacje  
Test na ojcost­wo — wypełnij for­mu­la­rz i prześlij dowolne próbki

Jeśli chcesz przeprowadz­ić całkowicie pewny test na ojcost­wo, nie musisz już zamaw­iać zestawu do pobiera­nia mate­ri­ału DNA. Ter­az wystar­czy jedynie pobrać, uzu­pełnić i pod­pisać for­mu­la­rz dostęp­ny na stron­ie www i przesłać go do lab­o­ra­to­ri­um razem z dowol­ny­mi próbka­mi uczest­ników badania.

Czy­taj więcej…

Test na ojcost­wo — zestaw do pobiera­nia próbek może przyjść na dowol­ny adres

Zestaw do pobiera­nia mate­ri­ału DNA do tes­tu na ojcost­wo wcale nie musi być przesłany na Twój adres domowy. Możesz zamówić go do urzę­du pocz­towego, paczko­matu lub na dowol­ny adres – np. zau­fanej oso­by czy zakładu pra­cy. Dzię­ki temu zosta­je zachowana całkowi­ta dyskrecja.

Czy­taj więcej…

Czy zle­ca­jąc test na ojcost­wo trze­ba podać cel badania?

Wielu pac­jen­tów dzwonią­cych do naszego lab­o­ra­to­ri­um pod­czas dokony­wa­nia zamówienia na test poda­je nam również cel bada­nia, czyli mówi że chci­ało­by np. zre­al­i­zować test na wyk­lucze­nie ojcost­wa.  Jest to zupełnie niepotrzeb­ne, gdyż zawsze wykonu­je­my tylko jed­no badanie, które może prowadz­ić albo do całkowitego wyk­luczenia ojcost­wa, albo potwierdzenia go z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,99%.

Czy­taj więcej…

Czy test na ojcost­wo jest bezpieczny?

Abso­lut­nie TAK! Test DNA na ojcost­wo jest całkowicie bez­pieczny dla wszys­t­kich osób biorą­cych w nim udzi­ał. Doty­czy to zarówno badań real­i­zowanych dla włas­nej wiedzy (pry­wat­nych), jak i tych zle­canych na potrze­by postępowa­nia sądowego (sądowych). Moż­na go wykon­ać bez obawy o zdrowie czy poufność danych. Nad wszys­tkim czuwa­ją specjaliści…

Czy­taj więcej…

Jaką metodę anal­izy sto­su­je się przy usta­la­niu ojcostwa?

Wszys­tkie testy na ojcost­wo opier­a­ją się na bada­niu genomowego DNA, czyli takiego, które wys­tępu­je w komórkach wyposażonych w jądro komórkowe.  W związku z tym, że każ­da komór­ka ludzkiego ciała takie jądro posi­a­da, źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego może być na dobrą sprawę wszystko.

Czy­taj więcej…

Czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo mogę wyko­rzys­tać w sądzie?

Choć rezul­tat pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo jest tak samo jed­noz­naczny jak bada­nia real­i­zowanego zgod­nie z sądową pro­ce­durą, to dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci nie będzie on nieste­ty posi­adał wartoś­ci dowodowej. Wyni­ka to przede wszys­tkim z różnic w sposo­bie poboru próbek, który w przy­pad­ku tes­tu wykony­wanego wyłącznie na potrze­by własne jest znacznie mniej sformalizowany.

Czy­taj więcej…

Czy test na ojcost­wo jest refun­dowany przez NFZ?

Refun­dacji Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia podle­ga­ją te bada­nia, które wykonu­je się w ramach pod­sta­wowej opie­ki medy­cznej. Testy na ojcost­wo do tej grupy nieste­ty nie należą, a klient musi za nie zapłacić z włas­nej kieszeni. Doty­czy to w szczegól­noś­ci badań o charak­terze pry­wat­nym, real­i­zowanych wyłącznie dla włas­nej wiedzy. Są jed­nak pewne wyjątki.

Czy­taj więcej…

Dyskret­ny test na ojcost­wo — czy to możliwe?

Mimo iż testy na ojcost­wo powoli przes­ta­ją być tem­atem tabu, to nadal u wielu z nas budzą jeszcze bard­zo skra­jne emoc­je. Wśród zlece­nio­daw­ców zdarza­ją się oczy­wiś­cie tacy, którzy otwar­cie przyz­na­ją się do wyko­nanego bada­nia. Znacz­na więk­szość klien­tów wolało­by jed­nak zachować infor­ma­cję o tym fak­cie wyłącznie dla siebie. Powodów jest wiele. Dość częs­to wyni­ka to po pros­tu z obawy przed falą kry­ty­ki ze strony najbliższego otoczenia. Czy decy­du­jąc się na badanie ojcost­wa może­my jed­nak liczyć na pełną dyskrecję?

Czy­taj więcej…

Anal­iza statysty­cz­na na wyniku bada­nia ojcost­wa — do czego służy?

Wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um, które wykona dla nas badanie ojcost­wa warto zwró­cić uwagę, czy wys­taw­iane w nim wyni­ki posi­ada­ją oprócz samej infor­ma­cji o ojcost­wie także rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej. Do czego ona właś­ci­wie służy i dlaczego jest aż tak ważna?

Czy­taj więcej…

Test na ojcost­wo w zagranicznym lab­o­ra­to­ri­um — czy to się opłaca?

Ceny testów na ojcost­wo są wyjątkowo zróżni­cow­ane. Za badanie zapłacimy od 600 zł do nawet 1700 zł. Wszys­tko zależy w tym przy­pad­ku od ofer­ty danego lab­o­ra­to­ri­um, zakre­su świad­c­zonych usług oraz rodza­ju bada­nia, które może mieć charak­ter pry­wat­ny lub zostać zle­cone na potrze­by sądu. Mogło­by się wydawać, że to dużo. Zwróćmy jed­nak uwagę na fakt, że jeszcze kil­ka lat temu za takie badanie zapła­cilibyśmy znacznie więcej niż obecnie.

Czy­taj więcej…

Pobranie próbek do tes­tu na ojcost­wo w domu — kiedy i dla kogo?

W niek­tórych lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych spec­jal­izu­ją­cych się w tes­tach na ojcost­wo ist­nieje możli­wość poboru próbek nie na jeden, a na dwa sposo­by: na miejs­cu w placów­ce medy­cznej oraz w domu. Do kogo adresowana jest ta dru­ga opc­ja i w jakich sytu­ac­jach będzie ona najlep­szym rozwiązaniem?

Czy­taj więcej…

Test na ojcost­wo z włosa?

Wymaz z wewnętrznej strony policz­ka nie jest jedynym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego. W bada­ni­ach ojcost­wa wyko­rzys­tu­je się także prób­ki nie­s­tandar­d­owe. Anal­izę mikrośladów, bo o nich mowa, prowadzi się najczęś­ciej w sytu­acji, gdy nie ma możli­woś­ci pobra­nia wymazów bezpośred­nio od danej oso­by. Czym są mikrośla­dy i jak wyglą­da ich badanie?

Czy­taj więcej…

.

Czy do tes­tu na ojcost­wo trze­ba być na czczo?

Klien­ci niejed­nokrot­nie pyta­ją czy na pobranie próbek do tes­tu ojcost­wa należy przyjść na czc­zo. Pra­cown­ików lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych spec­jal­izu­ją­cych się w real­iza­cji tego rodza­ju testów to pytanie wcale nie dzi­wi. Moż­na prze­cież wymienić cały szereg badań narzu­ca­ją­cych taki właśnie wymóg. Do grupy tej zal­icza się cho­ci­aż­by stan­dar­d­owa mor­folo­gia. Czy przed badaniem na ustal­e­nie ojcost­wa również nie wol­no nam jeść?

Czy­taj więcej…

Czy bada­nia DNA dają pewny i wiary­god­ny wynik?

Tak. Nie ma skuteczniejszej metody ustal­e­nia ojcost­wa niż bada­nia gene­ty­czne. Wynik tes­tu albo potwierdzi ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,99% (w statystyce pop­u­la­cyjnej uznawane za „ojcost­wo prak­ty­cznie dowiedzione”), albo je wyk­luczy w 100%.

Czy­taj więcej…

Czy mat­ka musi brać udzi­ał w bada­niu ojcostwa?

Zde­cy­dowana więk­szość testów na ojcost­wo nie wyma­ga włączenia do bada­nia mate­ri­ału od mat­ki, gdyż anal­izu­jąc prób­ki ojca i dziec­ka może­my wydać jed­noz­naczną opinię na tem­at potwierdzenia lub wyk­luczenia ojcostwa.

Czy­taj więcej…

Czy test sądowy jest pewniejszy od prywatnego?

Każdy kto chce wykon­ać test DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa ma jeden cel – wyk­luczyć bądź potwierdz­ić ojcost­wo. Wybór pomiędzy testem sądowym a pry­wat­nym zależy od tego, czy wynik potrzeb­ny jest nam dla włas­nej wiedzy czy jako dowód w sądzie (np. w spraw­ie o ustal­e­nie ojcost­wa, przyz­nanie alimentów).

Czy­taj więcej…

Jak dyskret­nie pobrać prób­ki do bada­nia ojcostwa?

Samo pobranie prób­ki do anal­izy w tes­tach DNA jest szy­bkie, proste i niein­wazyjne. Jak jed­nak zro­bić to w sposób dyskret­ny, aby dziecko nie wiedzi­ało do jakiego bada­nia potrzeb­na będzie próbka?

Czy­taj więcej…

Jak prze­chowywać prób­ki do bada­nia ojcostwa?

Stan­dar­d­owy­mi próbka­mi wyko­rzysty­wanym w bada­niu ojcost­wa są wymazy z wewnętrznej strony policz­ka. Pobrany mate­ri­ał najlepiej prze­chowywać w suchym i ciem­nym miejs­cu, w tem­per­aturze poko­jowej. Powinien on również być zabez­piec­zony przed dzi­ałaniem promieniowa­nia UV. Każ­da prób­ka musi zostać pod­pisana imie­niem i nazwiskiem badanej oso­by i dostar­c­zona do lab­o­ra­to­ri­um w ciągu kilku dni.

Czy­taj więcej…

Który test na ojcost­wo będzie najlep­szy dla ciebie?

Zas­tanaw­iasz się nad wyko­naniem tes­tu na ojcost­wo, ale nie wiesz, które badanie będzie dla ciebie najlep­sze? Chci­ałbyś raz na zawsze rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci i spać spoko­jnie? Poniżej zamieszc­zony jest krót­ki opis przy­pad­ków oraz porów­nanie ofer­owanych przez nas typów tes­tu na ojcost­wo. Masz niety­powy przy­padek? Zadz­woń do nas, chęt­nie pomoże­my ci w rozwiąza­niu two­jego problemu.

Czy­taj więcej…

Test na ojcost­wo bez prób­ki od ojca?

Nierzad­ko zna­j­du­ją się Państ­wo w sytu­acji gdzie kwes­t­ia ojcost­wa nie została rozstrzyg­nię­ta przed śmier­cią potenc­jal­nego ojca. Mimo uzyskanie infor­ma­cji dla wielu z Państ­wa jest konieczne.

To, co obec­nie jest możli­we, kilka­naś­cie lat temu było nie do pomyśle­nia. Biorąc pod uwagę zaawan­sowane tech­nolo­gie DNA na dzień dzisiejszy moż­na uzyskać infor­ma­c­je na tem­at ojcost­wa danego mężczyzny bez koniecznoś­ci prze­bada­nia mate­ri­ału od niego. Metody te sto­su­je się tylko wtedy, kiedy nie ma możli­woś­ci pobra­nia mate­ri­ału bezpośred­nio od dom­nie­manego ojca.

Czy­taj więcej…

Test pry­wat­ny i sądowy  – ile trwa badanie na ojcostwo?

Decy­du­jąc się na wyko­nanie bada­nia na ojcost­wo moż­na wybrać jeden z trzech rodza­jów testu:

  • Pry­wat­ny test na ojcost­wo na pod­staw­ie wymazów z policzka
  • Pry­watne badanie ojcost­wa Mikroślady
  • Badanie wykony­wane na potrze­by sądowe z for­mal­ną pro­ce­durą pobra­nia materiału

Czas real­iza­cji bada­nia uza­leżniony jest od wyboru bada­nia oraz jakoś­ci pobranych próbek.

Czy­taj więcej…

 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
.
Zadzwoń terazZadzwoń teraz