Jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa | Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Jak dyskretnie pobrać próbki?

Samo pobranie prób­ki do anal­izy DNA jest szy­bkie, proste i niein­wazyjne. Jak jed­nak zro­bić to w sposób dyskret­ny, tak aby dziecko nie wiedzi­ało do jakiego bada­nia będzie ona potrzeb­na?

Pobranie wymazu u dziecka

jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa, jak dyskretnie pobrać próbki do testu na ojcostwoW przy­pad­ku niemowląt dobrym rozwiązaniem jest pobranie wymazu z wewnętrznej strony policz­ka w cza­sie snu. Należy wtedy odczekać co najm­niej godz­inę po karmie­niu, aby reszt­ki jedzenia nie utrud­niły późniejszej anal­izy. Dziecku moż­na  podać do picia jedynie czys­tą wodę. Aby nie naraz­ić na stres starszego dziec­ka, wymaz moż­na pobrać w cza­sie zabawy czy pod pretek­stem wyko­na­nia badań diag­nos­ty­cznych.

Istot­ny jest tutaj fakt, że wymaz z policz­ka wyko­rzysty­wany jest nie tylko do testów na ojcost­wo, ale też do wielu różnych testów diag­nos­ty­cznych, a w tym np. badań na obec­ność celi­akii czy nietol­er­ancji lak­tozy. I w tym przy­pad­ku dziecko nie powin­no jeść od 1 do 2 godzin przed pobraniem prób­ki, może jedynie pić czys­tą wodę.

 “Mikroślady” — próbki niestandardowe

Gdjak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa, jak dyskretnie pobrać próbki do testu na ojcostwoy zależy nam na dyskret­nym wyko­na­niu bada­nia ojcost­wa, może­my pobrać też prób­ki nie­s­tandar­d­owe. Są to wszys­tkie mate­ri­ały, na których może zna­j­dować się DNA np. włosy z cebulka­mi, plamy krwi, gryzak dziecię­cy, smoczek czy niedopałek papierosa. Skuteczność tego tes­tu jest taka sama, jak bada­nia wykony­wanego z wymazu z policz­ka – wynosi ona 100% przy wyk­lucze­niu ojcost­wa oraz powyżej 99,99% przy jego potwierdze­niu.

W cza­sie pobiera­nia prób­ki powin­no się unikać dotyka­nia ręko­ma miejsc, na którym zna­j­du­je się ludzkie DNA — zale­ca się uży­cie rękaw­iczek. Mokre prób­ki należy pozostaw­ić do wyschnię­cia, aby nie zapleś­ni­ały w cza­sie trans­portu. Prób­ki najlepiej umieś­cić w suchej, czys­tej kop­er­cie lub steryl­nym pojem­niczku, jak np. dostęp­nym w aptece pojem­niku na mocz. Wykaz wszys­t­kich mikrośladów, jakie badamy jest dostęp­ny tutaj

.

.
jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa, jak dyskretnie pobrać próbki do testu na ojcostwo jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa, jak dyskretnie pobrać próbki do testu na ojcostwo jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa, jak dyskretnie pobrać próbki do testu na ojcostwo

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz