Jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa Przeskocz do treści

Jak dyskretnie pobrać próbki?

Samo pobranie prób­ki do anal­izy DNA jest szy­bkie, proste i niein­wazyjne. Jak jed­nak zro­bić to w sposób dyskret­ny, tak aby dziecko nie wiedzi­ało do jakiego bada­nia będzie ona potrzebna?

Pobranie wymazu u dziecka

jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwaW przy­pad­ku niemowląt dobrym rozwiązaniem do tes­tu na ojcost­wo jest pobranie wymazu z wewnętrznej strony policz­ka w cza­sie snu. Należy wtedy odczekać co najm­niej godz­inę po karmie­niu, aby reszt­ki jedzenia nie utrud­niły późniejszej anal­izy. Dziecku moż­na  podać do picia jedynie czys­tą wodę. Aby nie naraz­ić na stres starszego dziec­ka, wymaz moż­na pobrać w cza­sie zabawy czy pod pretek­stem wyko­na­nia badań diagnostycznych.

Istot­ny jest tutaj fakt, że wymaz z policz­ka wyko­rzysty­wany jest nie tylko do badań na ojcost­wo, ale też do wielu różnych testów diag­nos­ty­cznych, a w tym np. badań na obec­ność celi­akii czy nietol­er­ancji lak­tozy. I w tym przy­pad­ku dziecko nie powin­no jeść od 1 do 2 godzin przed pobraniem prób­ki, może jedynie pić czys­tą wodę.

 “Mikroślady” — próbki niestandardowe

Gdjak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostway zależy nam na dyskret­nym wyko­na­niu bada­nia ojcost­wa, może­my pobrać też prób­ki nie­s­tandar­d­owe. Są to wszys­tkie mate­ri­ały, na których może zna­j­dować się DNA np. włosy z cebulka­mi, plamy krwi, gryzak dziecię­cy, smoczek czy niedopałek papierosa. Skuteczność tego tes­tu jest taka sama, jak bada­nia wykony­wanego z wymazu z policz­ka – wynosi ona 100% przy wyk­lucze­niu ojcost­wa oraz powyżej 99,99% przy jego potwierdzeniu.

W cza­sie pobiera­nia prób­ki powin­no się unikać dotyka­nia ręko­ma miejsc, na którym zna­j­du­je się ludzkie DNA — zale­ca się uży­cie rękaw­iczek. Mokre prób­ki należy pozostaw­ić do wyschnię­cia, aby nie zapleś­ni­ały w cza­sie trans­portu. Prób­ki najlepiej umieś­cić w suchej, czys­tej kop­er­cie lub steryl­nym pojem­niczku, jak np. dostęp­nym w aptece pojem­niku na mocz. Wykaz wszys­t­kich mikrośladów, jakie badamy jest dostęp­ny  w artykule poniżej.

.

.
jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa jak dyskretnie pobrać próbki do badania ojcostwa

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz