Przeskocz do treści

Cennik testów na ojcostwo

Drodzy Pac­jen­ci! Oprócz wiz­y­ty w placów­ce pro­ponu­je­my Państ­wu rozwiąza­nia DOMOWE: 🏠 zamówie­nie zestawu pod wskazany adres 🏠 domowa wiz­y­ta pielęg­niar­ki 🏠 pobranie próbek bez zestawu. Zaprasza­my do kon­tak­tu: 📞 533 295 679

Zestaw do pobrania próbek

testy na ojcostwo cena, test na ojcostwo cennikPozwala samodzielne, wygod­nie i bezboleśnie pobrać prób­ki do bada­nia DNA w domu lub w dowol­nym miejs­cu. Najpierw zamów zestaw, a jego koszt odlicz od całkowitej ceny wybranego bada­nia. Nawet jeśli badasz dwo­je dzieci lub dwóch ojców, wystar­czy jeden zestaw.

 • Do pobra­nia wymazów z policz­ka lub próbek dyskret­nych (np. szc­zotecz­ka do zębów, smoczek).
 • Bezpłat­na przesył­ka nawet w 24 h (kuri­er, paczko­mat, poczta).
 • Możli­wość wyboru dyskret­nej formy przesyłki.
 • 14 dni na zwrot zestawu bez podawa­nia przyczyny.
 • W zestaw­ie szczegółowa instrukc­ja pobra­nia próbek.
Cena: 250 ‚-testy na ojcostwo cena, test na ojcostwo cennik

Test na ojcostwo dla ojca i dziecka – samodzielne pobranie (wymaz + wymaz)

testy na ojcostwo cena, test na ojcostwo cennik Badanie z samodziel­nym pobraniem wymazów z policz­ka w domu – zestaw w cenie. Pisem­na zgo­da od obo­j­ga prawnych opiekunów nie jest wymagana.

 • Pewny wynik – 24 mark­ery DNA, wynik zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Kryminologii.
 • Jed­no­ra­zowe ubez­piecze­nie próbek – gdy­by z jakiegoś powodu nie nadawały się do bada­nia, możesz przesłać kole­jne bezpłatnie.
 • Na wyniku mogą znaleźć się dane osób badanych.
 • Bezpłat­ny odbiór pobranych próbek kuri­erem lub pocztą.
 • Wynik dostęp­ny on-line w 3–5 dni roboczych.
Cena: 897 ‚-
test na ojcostwo cena, badanie DNA na ojcostwo cenatesty na ojcostwo cennik, test na ojcostwo cena, badanie DNA na ojcostwo cena

Test na ojcostwo dla ojca i dziecka – samodzielne pobranie (próbki dyskretne)

badania DNA na ojcostwo cena, badanie na ojcostwo cena Badanie z samodziel­nym pobraniem próbek dyskret­nych od min­i­mum jed­nej oso­by (np. włosy z cebulka­mi, smoczek, maszyn­ka do gole­nia) – zestaw w cenie. Pisem­na zgo­da od obo­j­ga prawnych opiekunów nie jest wymagana.

 • Pewny wynik – 24 mark­ery DNA, wynik zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Kryminologii.
 • Jed­no­ra­zowe ubez­piecze­nie próbek – gdy­by z jakiegoś powodu nie nadawały się do bada­nia, możesz przesłać kole­jne bezpłatnie.
 • Bezpłat­ny odbiór pobranych próbek kuri­erem lub pocztą.
 • Wynik dostęp­ny on-line do 10 dni roboczych.
Cena: 1147 ‚-
badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cenabadania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena

Test na ojcostwo dla ojca i dziecka – pobranie w placówce (wymazy z policzka)

badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena Badanie z pobraniem wymazów z policz­ka w przy­chod­ni przez wyszkolony per­son­el – wiz­y­ta od ręki. Pisem­na zgo­da od obo­j­ga prawnych opiekunów nie jest wymagana.

 • Pewny wynik – 24 mark­ery DNA, wynik zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Kryminologii.
 • Jed­no­ra­zowe ubez­piecze­nie próbek – gdy­by z jakiegoś powodu nie nadawały się do bada­nia, możesz przesłać kole­jne bezpłatnie.
 • Na wyniku mogą znaleźć się dane osób badanych.
 • Pobranie w wybranej placów­ce – 1 z 200.
 • Wynik dostęp­ny on-line do 3–5 dni roboczych.
Cena: 1047 ‚-
badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena

Test na ojcostwo dla ojca i dziecka – pobranie w placówce (próbki dyskretne)

badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena Badanie z pobraniem wymazów z policz­ka od jed­nej oso­by w przy­chod­ni przez wyszkolony per­son­el i przyniesie­niem próbek dyskret­nych od drugiej oso­by lub przyniesie­nie próbek dyskret­nych od wszys­t­kich osób – wiz­y­ta od ręki. Pisem­na zgo­da od obo­j­ga prawnych opiekunów nie jest wymagana.

 • Pewny wynik – 24 mark­ery DNA, wynik zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Kryminologii.
 • Jed­no­ra­zowe ubez­piecze­nie próbek – gdy­by z jakiegoś powodu nie nadawały się do bada­nia, możesz przesłać kole­jne bezpłatnie.
 • Na wyniku mogą znaleźć się dane osób badanych.
 • Pobranie w wybranej placów­ce – 1 z 200.
 • Wynik dostęp­ny on-line do 10 dni roboczych.
Cena: 1147 ‚-
badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena

Test na ojcostwo z pełną procedurą sądową z pobraniem w placówce – bez skierowania z sądu (wymazy z policzka)

badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena Badanie dla ojca, mat­ki i dziec­ka z pełną pro­ce­durą sądową i eksper­tyzą biegłego. Pobranie wymazów z policz­ka przez wyszkolony per­son­el medy­czny – wiz­y­ta od ręki Możesz zle­cić prywatnie.

 • Obec­ność lekarza lub diag­nos­ty upoważnionego przez biegłego sądowego.
 • Pewny wynik – 24 mark­ery DNA, wynik zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Kryminologii.
 • Na wyniku bada­nia zna­j­du­ją się dane osób badanych.
 • Wynik dostęp­ny on-line do 10 dni roboczych.
 • Do wyniku dołąc­zona eksper­tyza eksper­ta ds. ojcost­wa i pokrewieńst­wa (pełniącego funkcję biegłego sądowego).
Cena: 1657 ‚-
badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena

Test na ojcostwo od 8. tygodnia ciąży (krew + wymaz lub mikroślad)

badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena Pobranie krwi od ciężarnej i wymazu z policz­ka lub mikrośladu (włosy z cebulka­mi, paznok­cie, śla­dy nasienia, prób­ki krwi) od dom­nie­manego ojca w placów­ce. Najnowocześniejsza meto­da real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo w ciąży.

 • Anal­iza w lab­o­ra­to­ri­um opaten­towaną metodą – do 16 500 loci (mark­erów SNP).
 • Wynik dostęp­ny online do 15 dni roboczych od momen­tu dostar­czenia próbek do laboratorium.
 • Gwaranc­ja na prób­ki – anal­iza do skutku bez dopłat.
Cena: 5770 ‚-
badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena

Test na ojcostwo od 15. tygodnia ciąży (płyn owodniowy + dowolne próbki)

badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena Pobranie płynu owod­niowego w cza­sie badań pre­na­tal­nych przez jed­nego z 5 najlep­szych spec­jal­istów i dowol­nych próbek od rodziców.

 • Bezpłat­nie w ramach bada­nia zbadasz dziecko pod kątem najpop­u­larniejszych wad genetycznych
 • Wynik dostęp­ny online od 5 do 10 dni roboczych. Wynik express do 48h!
 • Gwaranc­ja na prób­ki – anal­iza do skutku bez dopłat.
Cena: 2047–3097 ‚-
badania na ojcostwo cena, test DNA na ojcostwo cena, testy DNA na ojcostwo cena

Badanie pokrewieństwa – analiza chromosomu Y

testy na ojcostwo cena, test na ojcostwo cennikUstal­e­nie i porów­nanie 23 mark­erów DNA wys­tępu­ją­cych w chro­mo­somie Y. Możli­wość sprawdzenia pokrewieńst­wa w linii męskiej (np. relac­je brat-brat, bratanek-wujek, wnuk-dziadek)

 • Ubez­piecze­nie próbek – gdy­by z jakiegoś powodu nie nadawały się do bada­nia, możesz przesłać kole­jne bezpłatnie.
 • Na wyniku mogą znaleźć się dane osób badanych.
 • Bezpłat­ny odbiór pobranych próbek kuri­erem lub pocztą.
 • Wynik dostęp­ny on-line w 10–15 dni roboczych.
Cena: 1650 ‚-
testy na ojcostwo cennik, test na ojcostwo cena, badanie DNA na ojcostwo cena

Badanie pokrewieństwa – analiza chromosomu X

testy na ojcostwo cena, test na ojcostwo cennikUstal­e­nie i porów­nanie 12 mark­erów DNA w chro­mo­somie X, wys­tępu­ją­cym tylko u kobi­et. W tym bada­niu sprawdzisz m.in. relac­je sios­tra-sios­tra, babcia-wnuczka.

 • Ubez­piecze­nie próbek – gdy­by z jakiegoś powodu nie nadawały się do bada­nia, możesz przesłać kole­jne bezpłatnie.
 • Na wyniku mogą znaleźć się dane osób badanych.
 • Bezpłat­ny odbiór pobranych próbek kuri­erem lub pocztą.
 • Wynik dostęp­ny on-line w 10–15 dni roboczych.
Cena: 2150 ‚-
testy na ojcostwo cennik, test na ojcostwo cena, badanie DNA na ojcostwo cena

Test zdrady

testy na ojcostwo cena, test na ojcostwo cennikBadanie, dzię­ki które­mu sprawdzisz, czy na przesłanej próbce zna­j­du­ją się śla­dy nasienia. Najprost­szy sposób na udowod­nie­nie zdrady!

 

 • Pewny wynik — wynik bada­nia z powodze­niem moż­na wyko­rzys­tać w sądzie.
 • Peł­na dyskrec­ja — dostęp do wyniku online
 • Wynik dostęp­ny online w ciągu 3 dni — możli­wość przyspieszenia do 24h!
 • Możli­wość rozsz­erzenia bada­nia o ustal­e­nie pro­fili gene­ty­cznych (sprawdze­nie do kogo należały wykryte ślady).
Cena: 350 ‚-
testy na ojcostwo cena, test na ojcostwo cennik

Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz