Cennik testów na ojcostwo - Centrum Genetyki GenLab

Cennik testów na ojcostwo

Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo ‑bada­nia dna cena

Zestaw do pobrania próbek

 • Jeden zestaw dla wszys­t­kich uczest­ników bada­nia
 • Dyskret­na wysył­ka w anon­i­mowej kop­er­cie (bez oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­ny kuri­er w 24h
 • Odpowied­ni dla bada­nia z wymazów i mikrośladów
 • Zwrot zestawu do 14 dni bez poda­nia przy­czyny

cennik_Genlab_03

Odbiór próbek
 
 

.

Test DNA na ojcostwo z wymazów z policzka (z zestawem) 

 • Badanie ojca i dziec­ka
 • Pewny wynik — anal­iza 24 mark­erów DNA
 • Gwaranc­ja na prób­ki
 • Test moż­na zro­bić w domu
 • Odbiór próbek bezpłat­nym kuri­erem lub dostar­cze­nie próbek do placów­ki
 • Szy­b­ki wynik
 • Badanie wykony­wane zgod­nie ze stan­dar­d­a­mi ISO 17025 

cennik_Genlab_03

Odbiór próbek
 

.

Badanie DNA na ojcostwo w przychodni

Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni.
Wynik w 5–7 dni roboczych

cennik_Genlab_06

Odbiór próbek
 

.

Badanie DNA na ojcostwo z próbek mikrośladowych

Test możesz zro­bić z próbek mikroślad­owych. Wypełnij for­mu­la­rz i zabez­piecz prób­ki.
Prób­ki odbierze­my kuri­erem lub możesz przynieść je do przy­chod­ni.

Odbiór próbek
 

.

Badanie DNA na ojcostwo do sądu

Badanie do sądu możesz zle­cić pry­wat­nie.
Wynik bada­nia możesz przed­staw­ić jako dowód w sądzie.

cennik_Genlab_08

Odbiór próbek
 

.

Test na ojcostwo przy okazji badań w ciąży

Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza.
Wynik w 5–10 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia.

cennik_Genlab_11

Odbiór próbek
 

.

Test na ojcostwo w ciąży z krwi matki i ojca

Badanie na miejs­cu w przy­chod­ni. Do bada­nia pobier­ana jest krew od mat­ki i od potenc­jal­nego ojca.
cennik_Genlab_14

Odbiór próbek
 

.

Badanie pokrewieństwa

np. dzi­adek lub bab­cia + wnu­ki, brat+brat, siostra+siostra, brat +sios­tra
cennik_Genlab_17

Odbiór próbek
Cena:  od 1500,-
 
.

cennik_Genlab_21
 

Bezpłatne ubezpieczenie próbek

Pac­jen­ci Gen­Lab są obję­ci bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Jeśli anal­iza pier­wszej prób­ki nie poz­woli na wys­taw­ie­nie wyniku, anal­iza drugiej prób­ki jest bezpłat­na! Skon­tak­tuj się z nami i uzyskaj więcej infor­ma­cji o ubez­piecze­niu próbek.

Jak wygląda płatność za test na ojcostwo

 • W przy­pad­ku bada­nia w przy­chod­ni, płat­ność jest podzielona na dwie częś­ci. W pier­wszej kole­jnoś­ci opła­ca się 150 zł na miejs­cu, a pozostałą kwotę za badanie wpła­ca się bezpośred­nio na nasze kon­to.
 • Domowy zestaw do pobra­nia próbek w cenie 70 zł jest już wlic­zony w cenę bada­nia z samodziel­nym pobraniem próbek. Cena zestawu jest więc pier­wszą częś­cią opłaty, później opła­ca się pozostałą kwotę za anal­izę gene­ty­czną.
 • W przy­pad­ku bada­nia z próbek niety­powych (mikrośladów) w pier­wszej kole­jnoś­ci lab­o­ra­to­ri­um sprawdza, czy nada­ją się one do anal­izy. Dopiero później badany jest wymaz z policz­ka od drugiej oso­by badanej. Na początku opła­ca się więc tylko anal­izę prób­ki niety­powej, dopiero później pozostałą część ceny bada­nia.

Co zawiera wynik testu na ojcostwo

Na wyniku bada­nia zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne osób badanych, rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej, słow­na inter­pre­tac­ja oraz pełne dane i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test. Zobacz jak odczy­tać wynik tes­tu ojcost­wa »

 

Zapraszamy do kontaktu!

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol
Zadzwoń teraz
Skip to content