Czy test na ojcostwo jest bezpieczny? Przeskocz do treści

Czy test na ojcostwo jest bezpieczny?

czy test na ojcostwo jest bezpiecznyAbso­lut­nie TAK! Test DNA na ojcost­wo jest całkowicie bez­pieczny dla wszys­t­kich osób biorą­cych w nim udzi­ał. Prób­ki do bada­nia moż­na pozyskać w sposób bezbolesny i łatwy.  Doty­czy to zarówno badań real­i­zowanych dla włas­nej wiedzy (pry­wat­nych), jak i tych zle­canych na potrze­by postępowa­nia sądowego (sądowych). Moż­na go wykon­ać bez obawy o zdrowie czy poufność danych. Nad wszys­tkim czuwa­ją specjaliści…

Jakie próbki wykorzystuje się w testach na ojcostwo?

Próbkę do tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa stanowi zazwyczaj wymaz z błony ślu­zowej policz­ka, który pozysku­je się przy pomo­cy wymazówek, czyli długich paty­czków zakońc­zonych baweł­ni­any­mi nasad­ka­mi. Aby pobrać wymaz wystar­czy potrzeć nimi o wewnętrzną stronę policz­ka. Cały zabieg jest bard­zo prosty, bezbolesny i w 100% bez­pieczny dla pac­jen­ta. Oso­by rozważa­jące real­iza­cję bada­nia DNA nie muszą się zatem obaw­iać, że naraża­ją siebie czy dziecko na jakiekol­wiek ryzyko. Co więcej, z uwa­gi na prostą i niein­wazyjną metodę poboru próbek, prze­waża­ją­ca część klien­tów decy­du­je się na samodzielne przy­go­towanie mate­ri­ałów w domu. Żeby to uczynić wystar­czy zaopa­trzyć się w pro­fesjon­al­ny zestaw testowy.

czy test na ojcostwo jest bezpiecznyWymazy zal­icza się do grupy tzw. próbek stan­dar­d­owych. Drugą grupę tworzą z kolei prób­ki nie­s­tandar­d­owe, nazy­wane powszech­nie „mikroślada­mi”. Pod tym poję­ciem kryją się wszys­tkie te przed­mio­ty, z których da się „wydobyć” ludzkie DNA. Wśród nich wymienić moż­na: maszynkę do gole­nia, szc­zoteczkę do zębów, włosy z cebulka­mi, pas­ki z glukometru,  a nawet zużyte pod­pas­ki czy tam­pony. Więcej o mikrośladach…

Ze wzglę­du na swój niesteryl­ny charak­ter, prób­ki mikroślad­owe należą do mate­ri­ałów rzadziej wyko­rzysty­wanych w tes­tach na ojcost­wo. Stanow­ią jed­nak doskon­ałą alter­naty­wę w sytu­acji braku możli­woś­ci pobra­nia wymazów.

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

czy test na ojcostwo jest bezpiecznyBadanie DNA na ojcost­wo jest wieloetapowym pro­ce­sem, na który skła­da się szereg skom­p­likowanych czyn­noś­ci, takich jak izo­lac­ja DNA, reakc­ja PCR czy sek­wencjonowanie. Efek­tem koń­cowym anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej są pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich uczest­ników tes­tu, a więc dom­nie­manego ojca, dziec­ka i ewen­tu­al­nie mat­ki. Aby moż­na było uzyskać wiary­god­ną infor­ma­cję na tem­at ojcost­wa pro­file te należy jeszcze pod­dać zaawan­sowanej anal­izie statystycznej.

Jest celem jest określe­nie praw­dopodobieńst­wa z jakim badane oso­by będą ze sobą bio­log­icznie spokrewnione. Pro­fesjon­alne badanie gene­ty­czne w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa potrafi potwierdz­ić ojcost­wo na pon­ad 99, 99% lub je wyk­luczyć na 100%.

Nad wszystkim czuwają fachowcy

Nad praw­idłowym prze­biegiem całego bada­nia ojcost­wa czuwa zespół wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików. Klient nie musi się obaw­iać o bez­pieczeńst­wo swo­je oraz udzielanych przez siebie infor­ma­cji. Może za to liczyć na pełną dyskrecję oraz kom­plek­sową i pro­fesjon­al­ną obsługę na każdym etapie jego realizacji.
.

czy test na ojcostwo jest bezpieczny czy test na ojcostwo jest bezpieczny czy test na ojcostwo jest bezpieczny

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz