Przeskocz do treści

Sądowe badanie ojcostwa

sądowy test na ojcostwoSądowy test na ojcost­wo przez­nac­zony jest dla osób, które wynik bada­nia ojcost­wa chci­ały­by wyko­rzys­tać jako pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie sądowej. Może go zle­cić zarówno sąd, jak i oso­ba pry­wat­na (nie potrze­ba do tego żad­nego skierowa­nia). Do samego wyniku dołączana jest opinia eksper­ta. Taki kom­plet doku­men­tów (wynik + opinia) może stanow­ić dowód w postępowa­niu sądowym.

Współpraca z wieloma polskimi sądami

Bada­nia ojcost­wa zle­ca­ją nam nie tylko klien­ci indy­wid­u­al­ni, ale także pol­skie sady, proku­ratu­ra, polic­ja czy detek­ty­wi. Naw­iąza­l­iśmy współpracę z wielo­ma zagraniczny­mi i pol­ski­mi renomowany­mi ośrod­ka­mi. Współpra­ca z tak licznym gronem ekspertów świad­czy o zau­fa­niu do naszego lab­o­ra­to­ri­um, a także doświad­cze­niu i wysok­iej jakoś­ci usług. Co roku pod­da­je­my się reg­u­larnym kon­trolom, zdoby­wa­jąc kole­jne certyfikaty.

  • Pewny i wiary­god­ny wynik posi­ada­ją­cy wartość dowodową dla sądu
  • Pro­toko­larne pobranie próbek w obec­noś­ci upoważnionego lekarza lud diagnosty
  • Eksper­tyza oso­by pełniącej funkcję biegłego sądowego do wyniku
  • Krót­ki czas oczeki­wa­nia na badanie — wynik wraz z opinią jest gotowy do odbioru po ok. 10 dni­ach roboczych

sądowy test na ojcostwo, sądowe testy na ojcostwo

.

Formalna procedura badania

sądowy test na ojcostwoPobranie mate­ri­ału do sądowego tes­tu na ojcost­wo odby­wa się w placów­ce medy­cznej w obec­noś­ci lekarza posi­ada­jącego upoważnie­nie wys­taw­ione przez biegłego sądowego. W bada­niu muszą uczest­niczyć: dom­nie­many ojciec, mat­ka oraz dziecko lub dzieci. Wszys­tkie oso­by badane muszą okazać aktu­alne doku­men­ty tożsamoś­ci  (dowody oso­biste, skró­cony odpis aktu urodzenia).

Dzię­ki temu sąd ma pewność, że prób­ki rzeczy­wiś­cie pochodzą od deklarowanych osób, a wynik wyko­nanego bada­nia stanowi wartość dowodową w prowad­zonym postępowaniu.

Wraz z wynikiem anal­izy gene­ty­cznej otrzy­mu­ją Państ­wo od nas również opinię eksper­ta pełniącego funkcję biegłego sądowego. Kom­plet doku­men­tów przekazy­wany jest drogą lis­towną lub moż­na go ode­brać na miejs­cu w placów­ce medy­cznej w Warsza­w­ie na ul. Krzy­we Koło 8/10.

.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
in
Zadzwoń terazZadzwoń teraz