Test na ojcostwo po śmierci ojca | Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Ustalenie ojcostwa po śmierci

ustalanie ojcostwa po śmierci ojca, test na ojcostwo po śmierci ojca, testy na ojcostwo po śmierci ojca

Obec­nie dostęp­ne są narzędzia umożli­wia­jące skuteczne ustal­e­nie ojcost­wa nawet po śmier­ci dom­nie­manego ojca. W lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych sto­su­je się trzy metody w celu ustal­e­nia pokrewieńst­wa między zmarłym i dzieck­iem: anal­iza mikrośladów, anal­iza chro­mo­so­mu Y oraz anal­iza statysty­cz­na. Wszys­tkie te metody dają wiary­god­ny i pewny wynik. Zadz­woń i umów badanie: tel. (22) 100 36 15.

Analiza mikrośladów

Mikrośla­dy to wszys­tkie mate­ri­ały, na których może zna­j­dować się DNA badanej oso­by. Są to na przykład włosy z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zotecz­ka do zębów czy maszyn­ka do gole­nia. Jeżeli rodz­i­na dys­ponu­je mikroślada­mi pochodzą­cy­mi bezpośred­nio od zmarłego, z których da się wyi­zolować DNA, wów­czas ich anal­iza może dowieść lub wyk­luczyć ojcost­wo.

Ist­nieje możli­wość izo­lacji DNA z bard­zo nie­s­tandar­d­owych próbek. W celu ustal­e­nia, czy dana prób­ka nada­je się do anal­izy prosimy o kon­takt. Więcej infor­ma­cji na tem­at mikrośladów moż­na znaleźć tutaj..

Analiza chromosomu Y

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci wyi­zolowa­nia DNA z mikrośladów, w bada­niu mogą wziąć udzi­ał krewni zmarłego. Jeżeli będą nimi mężczyźni blisko spokrewnieni ze zmarłym (syn, brat, ojciec lub dzi­adek zmarłego mężczyzny), wów­czas możli­we jest przeprowadzenia bada­nia ojcost­wa na pod­staw­ie anal­izy chro­mo­so­mu Y. Chro­mo­som Y jest dziedz­ic­zony jedynie w linii męskiej. Podle­ga bard­zo niewielkim zmi­anom pod­czas pro­ce­su dziedz­iczenia, przez co może wys­tępować w niezmienionej formie u zmarłego ojca oraz u mężczyzny z nim spokrewnionym. Ryzyko mutacji, które uniemożli­wiało­by wyko­nanie anal­izy porów­naw­czej jest z kolei bard­zo niewielkie.

Analiza statystyczna

Jeżeli dzieck­iem dom­nie­manego zmarłego ojca jest cór­ka, lub jeżeli w bada­niu wezmą udzi­ał kobi­ety blisko z nim spokrewnione (np. sios­tra, mat­ka), wów­czas moż­na wykon­ać anal­izę statysty­czną. W tej sytu­acji bada­niu podle­ga auto­so­ma­lne DNA — tak jak pod­czas stan­dar­d­owego tes­tu w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa — a badanie rozsz­er­zone jest o szczegółową anal­izę statysty­czną. Praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa oblicza się na pod­staw­ie anal­izy DNA pobranego od najbliższych krewnych zmarłego ojca.

ustalanie ojcostwa po śmierci ojca, test na ojcostwo po śmierci ojca, testy na ojcostwo po śmierci ojca ustalanie ojcostwa po śmierci ojca, test na ojcostwo po śmierci ojca, testy na ojcostwo po śmierci ojca ustalanie ojcostwa po śmierci ojca, test na ojcostwo po śmierci ojca, testy na ojcostwo po śmierci ojca
Zadzwoń terazZadzwoń teraz