Przeskocz do treści

Test na ojcostwo po śmierci ojca? ✅ To możliwe

ustalanie ojcostwa po śmierci ojca, test na ojcostwo po śmierci ojca

Dom­nie­many ojciec nie żyje, jed­nak potrze­bu­jesz wyniku tes­tu na ojcost­wo? Toczy się sprawa sądowa lub po pros­tu chcesz mieć całkow­itą pewność… Cho­ci­aż to może wydawać się zaskaku­jące, test na ojcost­wo zro­bisz nawet po śmier­ci ojca. Jak to możli­we i co jest potrzeb­ne do jego real­iza­cji? Sprawdź!

Tego dowiesz się z artykułu:

Czy można zrobić testy na ojcostwo po śmierci ojca?

Tak. Jeśli dom­nie­many ojciec nie żyje, potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie bio­log­icznego ojcost­wa nadal jest możliwe.

Obec­nie dostęp­ne są narzędzia umożli­wia­jące skuteczne ustal­e­nie ojcost­wa nawet po śmier­ci dom­nie­manego ojca. W lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych sto­su­je się trzy metody w celu ustal­e­nia pokrewieńst­wa między zmarłym i dzieck­iem: anal­iza mikrośladów (próbek dyskret­nych), anal­iza chro­mo­so­mu Y oraz anal­iza statysty­cz­na. Wszys­tkie te metody dają wiary­god­ny i pewny wynik.

Jak zrobić test na ojcostwo po śmierci ojca?

1. Analiza mikrośladów — próbek dyskretnych

Mikrośla­dy to wszys­tkie mate­ri­ały, na których może zna­j­dować się DNA badanej oso­by. Są to na przykład włosy z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zotecz­ka do zębów czy maszyn­ka do gole­nia. Jeżeli rodz­i­na dys­ponu­je mikroślada­mi pochodzą­cy­mi bezpośred­nio od zmarłego, z których da się wyi­zolować DNA, wów­czas ich anal­iza może dowieść lub wyk­luczyć ojcostwo.

Ist­nieje możli­wość izo­lacji DNA z bard­zo nie­s­tandar­d­owych próbek. Od zmarłej oso­by rodz­i­na przekazu­je częs­to takie prób­ki jak:

  • czap­ka z włosa­mi (włosy muszą mieć cebulki),
  • grzebień/szczotka,
  • chus­tecz­ka higien­icz­na z wydzieliną,
  • buty (np. san­dały czy klap­ki nos­zone na gołe stopy),
  • szc­zotecz­ka do zębów,
  • maszyn­ka do golenia,
  • pędzel do golenia,
  • sztucz­na szczęka,
  • biżu­te­ria,
  • pasek z glukometru.

2. Analiza chromosomu Y

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci wyi­zolowa­nia DNA z mikrośladów w bada­niu ojcost­wa mogą wziąć udzi­ał krewni zmarłego. Jeżeli będą nimi mężczyźni blisko spokrewnieni ze zmarłym (syn, brat, ojciec lub dzi­adek zmarłego mężczyzny), wów­czas możli­we jest przeprowadzenia bada­nia ojcost­wa na pod­staw­ie anal­izy chro­mo­so­mu Y. 

Chro­mo­som Y jest dziedz­ic­zony jedynie w linii męskiej. Podle­ga bard­zo niewielkim zmi­anom pod­czas pro­ce­su dziedz­iczenia, przez co wys­tępu­je w niezmienionej formie u zmarłego ojca oraz u mężczyzny z nim spokrewnionym.

3. Analiza statystyczna

Jeżeli dzieck­iem dom­nie­manego zmarłego ojca jest cór­ka lub jeżeli w bada­niu DNA wezmą udzi­ał kobi­ety blisko z nim spokrewnione (np. sios­tra, mat­ka), wów­czas moż­na wykon­ać anal­izę statysty­czną. W tej sytu­acji bada­niu podle­ga auto­so­ma­lne DNA — tak jak pod­czas stan­dar­d­owego tes­tu w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa — a badanie rozsz­er­zone jest o szczegółową anal­izę statystyczną.

Praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa oblicza się na pod­staw­ie anal­izy DNA pobranego od najbliższych krewnych zmarłego ojca.

Czy test na ojcostwo po śmierci ojca jest pewny?

Tak — każ­da z opisanych metod daje pewny i wiary­god­ny wynik.W jed­noz­naczny sposób moż­na zatem sprawdz­ić po śmier­ci mężczyzny, czy jest spokrewniony z badanym dzieckiem.

Jeżeli decy­du­jesz się na przekazanie próbek dyskret­nych, pamię­taj, żeby mieć pewność, że należą do właś­ci­wej oso­by. Lab­o­ra­to­ri­um bada bowiem prób­ki, które zostaną dostarczone.


Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz