Czy test na ojcostwo jest refundowany przez NFZ? Przeskocz do treści

Czy test na ojcostwo jest refundowany?

czy test na ojcostwo jest refundowany przez nfz

Refun­dacji Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia podle­ga­ją te bada­nia, które wykonu­je się w ramach pod­sta­wowej opie­ki medy­cznej. Testy na ojcost­wo do tej grupy nieste­ty nie należą, a klient musi za nie zapłacić z włas­nej kieszeni. Doty­czy to w szczegól­noś­ci badań o charak­terze pry­wat­nym, real­i­zowanych wyłącznie dla włas­nej wiedzy. Są jed­nak pewne wyjątki.

Kiedy sąd może przerzucić koszty realizacji badania ojcostwa na Skarb Państwa?

Test na ustal­e­nie ojcost­wa zgod­nie z pro­ce­durą sądową może być zle­cony przez osobę pry­wat­ną. Obow­iązkiem wniesienia opłaty za badanie zosta­je wów­czas obciążony sam zlece­nio­daw­ca – chy­ba, że strony zechcą inaczej. W przy­pad­ku kiedy badanie to wykony­wane jest na bezpośred­ni wniosek sądu ist­nieje możli­wość prze­niesienia należnoś­ci na Skarb Państ­wa. Dzieje się tak prze­ważnie w następu­ją­cych sytuacjach:

  • Gdy strony zna­j­du­ją się w trud­nej sytu­acji finan­sowej i nie są w stanie pokryć kosztów badania
  • Gdy dziecko prze­by­wa w ośrod­ku opiekuńczym

Poza wymieniony­mi wyżej przy­pad­ka­mi, wszys­tkie sądowe testy na ojcost­wo opła­ca sam klient, a konkret­nie strona, która wniosła pozew do sądu o ustal­e­nie ojcost­wa, bądź strona prze­grana. Cza­sa­mi kosz­ty za badanie dzielone są między obie strony, o tym decy­du­je już jed­nak sąd.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów

Choć ceny testów na ojcost­wo są dużo niższe niż kiedyś, to nadal zna­j­du­ją się poza zasięgiem wielu z nas. Na szczęś­cie lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne doskonale zda­ją sobie z tego sprawę i dos­tosowu­ją swo­je ofer­ty do możli­woś­ci każdego klien­ta. Jak to robią?

Przede wszys­tkim poprzez wprowadzanie wygod­nych i elasty­cznych, częs­to też niskoopro­cen­towanych sys­temów ratal­nych. Klient nie musi wtedy płacić za badanie „z góry”, dzię­ki czemu przes­ta­je ono być tak dużym obciąże­niem finan­sowym. (Więcej o sys­temie ratal­nym przeczy­tasz: Test na ojcost­wo płat­ny w rat­ach)
.

czy test na ojcostwo jest refundowany przez nfz czy test na ojcostwo jest refundowany przez nfz czy test na ojcostwo jest refundowany przez nfz

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz