Czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo? Przeskocz do treści

Czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo?

czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo

Klien­ci niejed­nokrot­nie zada­ją pyta­ją czy na pobranie próbek do tes­tu ojcost­wa należy przyjść na czc­zo. Pra­cown­ików lab­o­ra­toriów, spec­jal­izu­ją­cych się w real­iza­cji tego rodza­ju testów, to pytanie wcale nie dzi­wi. Moż­na prze­cież wymienić cały szereg badań narzu­ca­ją­cych taki właśnie wymóg. Czy przed badaniem na ustal­e­nie ojcost­wa również nie wol­no nam jeść?

Krótka informacja wprowadzająca …

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wyjaśnić najpierw jed­ną dość istot­ną kwest­ię. Na czc­zo będzie oso­ba, która nie spoży­wała żad­nego pokar­mu przez okres trwa­ją­cy co najm­niej 6–8 godzin. W przy­pad­ku tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa zachowanie tak dużej prz­er­wy w jedze­niu nie jest konieczne. Uda­jąc się na pobranie próbek do bada­nia pac­jent nie musi być zatem na czc­zo. Nie oznacza to jed­nak, że nie zostanie on popros­zony o poczynie­nie pewnych drob­nych przy­go­towań do bada­nia DNA. Jakich?

Jak się przygotować do badania ojcostwa?

czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczoMoż­na powiedzieć, że DNA będzie czymś w rodza­ju „gene­ty­cznego odciska pal­ca”, czymś co jest charak­terysty­czne tylko dla nas. Rodz­imy się wyposażeni w określony zestaw genów i z iden­ty­cznym zestawem umier­amy. DNA nie ule­ga bowiem mody­fikacji pod wpły­wem czyn­ników zewnętrznych. Rodzaj spoży­wanego pokar­mu, prze­byte choro­by, zaży­wane leki, a nawet duża ilość wyp­itego alko­holu nie będą miały więc znaczenia dla wyniku tes­tu na ojcost­wo.

Na godz­inę przed pobraniem pac­jent nie powinien jed­nak przyj­mować żad­nych pokar­mów, pić płynów, żuć gumy i pal­ić papierosów. Jeśli w bada­niu bierze udzi­ał dziecko wyma­ga­jące częstego karmienia, to czas ten moż­na skró­cić do godziny. Skąd takie zalecenie?

Zobacz jak praw­idłowo pobrać próbki»

W trak­cie gene­ty­cznego bada­nia ojcost­wa anal­izie podle­ga DNA pochodzące z komórek nabłonkowych wyś­ciela­ją­cych jamę ust­ną, a nie jak się powszech­nie sądzi ze śliny. Do przy­go­towa­nia wymazów z wewnętrznej strony policz­ka służą sterylne wymazów­ki. Gdy­by pac­jent staw­ił się na pobranie bezpośred­nio po posiłku, to reszt­ki zale­ga­jącego w ustach pokar­mu mogły­by przeszkodz­ić w uzyska­niu pełnego pro­filu gene­ty­cznego, a co za tym idzie w przeprowadze­niu dal­szej analizy.
.

czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz