Przeskocz do treści

Czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo?

czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo

Klien­ci niejed­nokrot­nie zada­ją pyta­ją czy na pobranie próbek do tes­tu ojcost­wa należy przyjść na czc­zo. Pra­cown­ików lab­o­ra­toriów, spec­jal­izu­ją­cych się w real­iza­cji tego rodza­ju testów, to pytanie wcale nie dzi­wi. Moż­na prze­cież wymienić cały szereg badań narzu­ca­ją­cych taki właśnie wymóg. Czy przed badaniem na ustal­e­nie ojcost­wa również nie wol­no nam jeść?

Krótka informacja wprowadzająca …

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wyjaśnić najpierw jed­ną dość istot­ną kwest­ię. Na czc­zo będzie oso­ba, która nie spoży­wała żad­nego pokar­mu przez okres trwa­ją­cy co najm­niej 6–8 godzin. W przy­pad­ku tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa zachowanie tak dużej prz­er­wy w jedze­niu nie jest konieczne. Uda­jąc się na pobranie próbek do bada­nia pac­jent nie musi być zatem na czc­zo. Nie oznacza to jed­nak, że nie zostanie on popros­zony o poczynie­nie pewnych drob­nych przy­go­towań do bada­nia DNA. Jakich?

Jak się przygotować do badania ojcostwa?

czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczoMoż­na powiedzieć, że DNA będzie czymś w rodza­ju „gene­ty­cznego odciska pal­ca”, czymś co jest charak­terysty­czne tylko dla nas. Rodz­imy się wyposażeni w określony zestaw genów i z iden­ty­cznym zestawem umier­amy. DNA nie ule­ga bowiem mody­fikacji pod wpły­wem czyn­ników zewnętrznych. Rodzaj spoży­wanego pokar­mu, prze­byte choro­by, zaży­wane leki, a nawet duża ilość wyp­itego alko­holu nie będą miały więc znaczenia dla wyniku tes­tu na ojcost­wo.

Na godz­inę przed pobraniem pac­jent nie powinien jed­nak przyj­mować żad­nych pokar­mów, pić płynów, żuć gumy i pal­ić papierosów. Jeśli w bada­niu bierze udzi­ał dziecko wyma­ga­jące częstego karmienia, to czas ten moż­na skró­cić do godziny. Skąd takie zalecenie?

Zobacz jak praw­idłowo pobrać próbki»

W trak­cie gene­ty­cznego bada­nia ojcost­wa anal­izie podle­ga DNA pochodzące z komórek nabłonkowych wyś­ciela­ją­cych jamę ust­ną, a nie jak się powszech­nie sądzi ze śliny. Do przy­go­towa­nia wymazów z wewnętrznej strony policz­ka służą sterylne wymazów­ki. Gdy­by pac­jent staw­ił się na pobranie bezpośred­nio po posiłku, to reszt­ki zale­ga­jącego w ustach pokar­mu mogły­by przeszkodz­ić w uzyska­niu pełnego pro­filu gene­ty­cznego, a co za tym idzie w przeprowadze­niu dal­szej analizy.
.

czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo czy do testu na ojcostwo trzeba być na czczo

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz