Przeskocz do treści

Ustalenie macierzyństwa

ustalanie macierzyństwa, macierzyństwo, test na macierzyństwo

Bada­nia DNA umożli­wia­ją ustal­e­nie nie tylko ojcost­wa, ale i macierzyńst­wa. Takie badanie przeprowadza się na pod­staw­ie anal­izy DNA (wyi­zolowanego z wymazów policzkowych) badanych osób, ana­log­icznie jak w przy­pad­ku usta­la­nia ojcost­wa. Anal­iza gene­ty­cz­na w kierunku ustal­e­nia macierzyńst­wa pozwala potwierdz­ić je z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,999% lub wyk­luczyć ze 100% pewnością.

Kiedy przeprowadza się test DNA w celu ustalenia macierzyństwa

  • Aby sprawdz­ić pokrewieńst­wo pomiędzy dzieck­iem a matką — w sytu­acji, gdy doszło do dłuższej rozłą­ki (np. adopcja)
  • Do potwierdzenia pokrewieńst­wa przy sprawach spadkowych
  • W celu zwery­fikowa­nia, czy w trak­cie zabiegu in vit­ro wszczepi­ono matce właś­ci­wy embrion
  • Aby sprawdz­ić czy nie doszło do przy­pad­kowej zami­any noworod­ków w szpitalu

.

Jak wykonać badanie w kierunku ustalenia macierzyństwa?

Jeżeli chcą Państ­wo samodziel­nie pobrać prób­ki do bada­nia w domu, należy zamówić spec­jal­ny zestaw pobran­iowy, który zaw­iera szczegółową instrukcję, niezbędne doku­men­ty oraz kom­plet steryl­nych wymazówek. Ist­nieje też możli­wość umówienia się na wiz­ytę w placów­ce medy­cznej i zlece­nia pobra­nia mate­ri­ału przez wyk­wal­i­fikowany per­son­el medyczny.

Jeżeli badanie ma być przeprowad­zone dla celów sądowych, musi zostać zachowana pro­ce­du­ra sądowa. W tym celu należy umówić się na pobranie mate­ri­ału w placów­ce medy­cznej, gdzie będzie trze­ba okazać doku­men­ty potwierdza­jące tożsamość (w przy­pad­ku dziec­ka jest to odpis aktu urodzenia). Pobiera­niu próbek będą towarzyszyć świad­kowie wyz­naczeni przez biegłego sądowego, zostanie też sporząd­zony pro­tokół sądowy, a do wyniku dołąc­zona eksper­tyza biegłego sądowego.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
in
Zadzwoń terazZadzwoń teraz