Przeskocz do treści

Anonimowe badanie ojcostwa

Zlece­nie anon­i­mowego tes­tu na ojcost­wo nie wyma­ga poda­nia danych osobowych osób badanych. W doku­men­tach zlece­nia oso­by biorące w nim udzi­ał wid­nieją jako „Dom­nie­many ojciec” i “Dziecko” - frag­ment for­mu­la­rza przed­staw­iono poniżej.

anonimowy test na ojcostwo

W iden­ty­czny sposób zosta­ją opisane prób­ki DNA, a także oso­by badane na rezulta­cie tes­tu. Pon­ad­to, doku­ment zaw­iera pro­file gene­ty­czne badanych osób, wynik anal­izy statysty­cznej i słowną inter­pre­tację.anonimowy test na ojcostwo, anonimowe badanie ojcostwa

Jak zlecić anonimowy test na ojcostwo?.

Zamówie­nie zestawu do pobra­nia próbek
Za pośred­nictwem for­mu­la­rza elek­tron­icznego dostęp­nego na stron­ie inter­ne­towej Zamów badanie ojcost­wa» lub tele­fon­icznie: 533 295 679. Zestaw dostęp­ny jest też w aptekach w Warsza­w­ie i okol­i­cy, sprawdź adresy aptek»
Wypełnie­nie formularza
W zestaw­ie zna­jdą Państ­wo for­mu­la­rz dla anon­i­mowego tes­tu na ojcostwo 
Pobranie próbek
Szy­bko, wygod­nie, w zaciszu włas­nego mieszka­nia. Sprawdź jak pobrać próbki »
Odesłanie próbek
W zestaw­ie zna­j­du­je się już zaadresowana kop­er­ta zwrot­na z adresem lab­o­ra­to­ri­um. Moż­na też zadz­wonić do nas, aby zamówić bezpłat­nego kuri­era po odbiór próbek. Do próbek należy dołączyć wypełniony formularz. 
Oczeki­wanie na rezultat
Wynik anal­izy wymazów z policz­ka będzie gotowy po upły­wie 5–7 dni roboczych. Zobacz jak odczy­tać wynik badania »

Zalety anonimowego testu na ojcostwo

Decy­du­jąc się na anon­i­mowy test ojcost­wa otrzy­mu­ją Państ­wo gwarancję dyskrecji. Brak koniecznoś­ci podawa­nia jakichkol­wiek infor­ma­cji o sobie sprawi, że nikt nie będzie w stanie rozpoz­nać Państ­wa tożsamoś­ci. Badanie anon­i­mowe warto zre­al­i­zować również z następu­ją­cych powodów:

  • Daje pewny i jed­noz­naczny wynik – potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie bio­log­icznego ojcostwa
  • Daje możli­wość zachowa­nia maksy­mal­nej dyskrecji – pac­jent nie musi podawać danych osobowych
  • Pobór próbek jest prosty i zaj­mu­je dosłown­ie kil­ka min­ut – moż­na je sporządz­ić na włas­ną rękę w domu przy pomo­cy zestawu pobraniowego
  • Jest bard­zo łat­wo dostęp­ne – moż­na je zre­al­i­zować na obszarze całej Pol­s­ki, jak również z zagranicy
  • Opłaty za badanie nie trze­ba dokony­wać od razu w całoś­ci – należność moż­na rozłożyć na wygodne raty

 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
in
Zadzwoń terazZadzwoń teraz