Grupa krwi dziecka a ojcostwo? | Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Ustalenie ojcostwa na podstawie grup krwi

grupa krwi dziecka a ojcostwo, grupa krwi a ojcostwoDzię­ki testom DNA ustal­e­nie ojcost­wa nie stanowi już dziś żad­nego prob­le­mu. Bada­nia tego typu potrafią określić pokrewieńst­wo z praw­dopodobieńst­wem się­ga­ją­cym niemal 100%. Moż­na zatem śmi­ało powiedzieć, że jest to najpewniejsza meto­da, jaką do tej pory wynaleziono.

Z prob­le­mem wąt­pli­wego rodzi­cielst­wa ludzie boryka­ją się nie od dziś. Kwest­ie te próbowano rozstrzy­gać na dłu­go zan­im bada­nia DNA stały się dostęp­ne i tak pop­u­larne jak ma to miejsce obec­nie. Rad­zono sobie przy uży­ciu innych metod, choć były one oczy­wiś­cie znacznie mniej skuteczne. Do jed­nej z nich należała, opar­ta na anal­izie grup krwi, meto­da sero­log­icz­na. Aktu­al­nie stanowi ona co najwyżej ele­ment pomoc­niczy i nie jest wyko­rzysty­wana przy usta­la­niu ojcost­wa. Warto jed­nak o niej wspom­nieć.

Czym jest grupa krwi

W krwinkach czer­wonych (ery­tro­cy­tach) każdego człowieka zna­j­du­ją się specy­ficzne antyge­ny, decy­du­jące o jego grupie krwi. Tworzą one różne układy grupowe, których dotąd poz­nal­iśmy aż kilka­dziesiąt — do najbardziej znanych zal­icza­ją się oczy­wiś­cie układy AB0 oraz Rh. Antyge­ny mogą wys­tępować pod postacią wie­locukrów, białek czy np. gliko­pro­tein. Niez­god­ność grup krwi u poszczegól­nych osób powodu­je reakcję układu odpornoś­ciowego oraz wyt­worze­nie się prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wko niewłaś­ci­we­mu antygenowi.

Krótka historia badań serologicznych

grupa krwi dziecka a ojcostwo, grupa krwi a ojcostwoW Polsce pier­wsze testy sero­log­iczne wyko­nano na zlece­nie sądu krakowskiego w 1926 roku. Opier­ały się one na anal­izie układów grupowych AB0 oraz Rh, które to zostały później uwzględ­nione w wydanej przez Min­is­tra Zdrowia i Opie­ki Społecznej instrukcji obow­iązkowych badań w sprawach o sądowe ustal­e­nie ojcost­wa. Z cza­sem naukow­cy poz­nawali jed­nak nowe zespoły anty­genów, przez co ich anal­iza stawała się coraz trud­niejsza, a wys­taw­iane wyni­ki mniej pre­cyzyjne.

 

Analiza grupy krwi wykluczy, ale już nie potwierdzi ojcostwa…

Zna­jąc grupę krwi obo­j­ga rodz­iców moż­na określić możli­we wari­anty grupy krwi ich przyszłego potom­ka i na tej pod­staw­ie ewen­tu­al­nie wyk­luczyć ojcost­wo danego mężczyzny. Sposób dziedz­iczenia grupy krwi przed­staw­ia poniższa tabela:

grupa krwi dziecka a ojcostwo, grupa krwi a ojcostwo

Przy uży­ciu metody sero­log­icznej da się wstęp­nie wyk­luczyć czy­jeś rodzi­cielst­wo,  nie moż­na już mimo to, wyłącznie na jej pod­staw­ie w sposób całkowicie pewny i jed­noz­naczny potwierdz­ić ist­nienia bio­log­icznego pokrewieńst­wa. Bo choć gru­pa krwi — podob­nie zresztą jak DNA — jest cechą dziedz­iczną, to już w prze­ci­wieńst­wie do niego nie indy­wid­u­al­ną. Stwierdze­nie u dwóch osób iden­ty­cznej grupy krwi nie musi zatem niczego oznaczać. Na całym świecie żyją prze­cież mil­iony ludzi mają­cych wspól­ną grupę krwi. Jest to jed­no z głównych powodów, dla którego meto­da ta została niemal całkowicie zastą­pi­ona bada­ni­a­mi gene­ty­czny­mi.

To jed­nak nie wszys­tkie wady i ograniczenia, jakie niesie ze sobą ta tech­ni­ka anal­izy. Trze­ba pamię­tać, że przy oznacza­niu grup krwi dość częs­to dochodzi do błędów. Pon­ad­to zale­ca się, aby określać ją dopiero, gdy dziecko osiąg­nie 2 rok życia, a więc sto­sunkowo późno.

 

grupa krwi dziecka a ojcostwo grupa krwi dziecka a ojcostwo grupa krwi dziecka a ojcostwo
Zadzwoń terazZadzwoń teraz