Przeskocz do treści

Ustalenie ojcostwa na podstawie grup krwi? 🎯 Grupa krwi dziecka a ojcostwo

Dlaczego porównanie grup krwi nie jest pewne?

🧬 Dzię­ki testom DNA ustal­e­nie ojcost­wa nie stanowi już dziś żad­nego prob­le­mu. Bada­nia tego typu potrafią określić pokrewieńst­wo z praw­dopodobieńst­wem się­ga­ją­cym niemal 100%. Moż­na zatem śmi­ało powiedzieć, że jest to najpewniejsza meto­da, jaką do tej pory wynaleziono.

Z prob­le­mem wąt­pli­wego rodzi­cielst­wa ludzie boryka­ją się nie od dziś. Kwest­ie te próbowano rozstrzy­gać na dłu­go, zan­im bada­nia DNA stały się dostęp­ne i tak pop­u­larne jak ma to miejsce obecnie. 

📍 Rad­zono sobie przy uży­ciu innych metod, choć były one oczy­wiś­cie znacznie mniej skuteczne. Do jed­nej z nich należała, opar­ta na anal­izie grup krwi, meto­da serologiczna. 

🎯 Aktu­al­nie stanowi ona co najwyżej ele­ment pomoc­niczy i nie jest wyko­rzysty­wana przy usta­la­niu ojcostwa.

Tego dowiesz się z artykułu:

Czy można sprawdzić ojcostwo na podstawie grupy krwi?

Przy uży­ciu metody sero­log­icznej da się bard­zo wstęp­nie wyk­luczyć czy­jeś rodzi­cielst­wo, nie moż­na już potwierdz­ić ist­nienia bio­log­icznego pokrewieńst­wa. Dlaczego na pod­staw­ie grupy krwi nie moż­na pre­cyzyjnie i jed­noz­nacznie sprawdz­ić ojcostwo?

Gru­pa krwi nie jest unika­towa w prze­ci­wieńst­wie do pro­filu DNA: choć gru­pa krwi — podob­nie zresztą jak DNA — jest cechą dziedz­iczną, to już w prze­ci­wieńst­wie do niego nie indy­wid­u­al­ną. Stwierdze­nie u dwóch osób iden­ty­cznej grupy krwi nie musi zatem niczego oznaczać. Na całym świecie żyją prze­cież mil­iony ludzi mają­cych wspól­ną grupę krwi. Jest to jed­no z głównych powodów, dla którego meto­da ta została niemal całkowicie zastą­pi­ona bada­ni­a­mi genetycznymi.

Przy oznacza­niu grup krwi dość częs­to dochodzi do błędów: lab­o­ra­to­ria anal­i­ty­cznie nie sto­su­ją tak rygo­rysty­cznych pro­ce­dur i kon­troli, jak te genetyczne.

Zale­ca się określać grupę krwi dopiero, gdy dziecko osiąg­nie 2 rok życia, a więc sto­sunkowo późno: to dlat­ego, że do pełnej ekspresji anty­genów dochodzi w tym wieku. Badanie DNA moż­na zro­bić od drugiej doby życia dziec­ka, a nawet w ciąży.

Czym jest grupa krwi?

W krwinkach czer­wonych (ery­tro­cy­tach) każdego człowieka zna­j­du­ją się specy­ficzne antyge­ny, decy­du­jące o jego grupie krwi. Tworzą one różne układy grupowe, których dotąd poz­nal­iśmy aż kilka­dziesiąt — do najbardziej znanych zal­icza­ją się oczy­wiś­cie układy AB0 oraz Rh.

Antyge­ny mogą wys­tępować pod postacią wie­locukrów, białek czy np. gliko­pro­tein. Niez­god­ność grup krwi u poszczegól­nych osób powodu­je reakcję układu odpornoś­ciowego oraz wyt­worze­nie się prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wko niewłaś­ci­we­mu antygenowi.

Dlaczego kiedyś ustalano ojcostwo na podstawie grup krwi?

W Polsce pier­wsze testy sero­log­iczne wyko­nano na zlece­nie sądu krakowskiego w 1926 roku. Opier­ały się one na anal­izie układów grupowych AB0 oraz Rh, które to zostały później uwzględ­nione w wydanej przez Min­is­tra Zdrowia i Opie­ki Społecznej instrukcji obow­iązkowych badań w sprawach o sądowe ustal­e­nie ojcost­wa. Z cza­sem naukow­cy poz­nawali jed­nak nowe zespoły anty­genów, przez co ich anal­iza stawała się coraz trud­niejsza, a wys­taw­iane wyni­ki mniej precyzyjne.

⏩ Anal­iza i porów­nanie grup krwi było kiedyś jedynym sposobem na cho­ci­aż częś­ciowe i niepewne sprawdze­nie ojcost­wa. Była to jedy­na dostęp­na meto­da. Dziś dys­ponu­je­my już bada­ni­a­mi DNA, które pozwala­ją uzyskać jed­noz­naczną odpowiedź, dlat­ego anal­iza grup krwi nie jest pewnym dowodem.

Dziedziczenie grup krwi [TABELA]

Zna­jąc grupę krwi obo­j­ga rodz­iców moż­na określić możli­we wari­anty grupy krwi ich przyszłego potom­ka. Sposób dziedz­iczenia grupy krwi przed­staw­ia poniższa tabela:

grupa krwi dziecka a ojcostwo, grupa krwi a ojcostwo

Jak jednoznacznie sprawdzić ojcostwo?

Jedyną pewną metodą sprawdzenia ojcost­wa jest gene­ty­czne badanie na ojcost­wo. Pozwala uzyskać potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa na pod­staw­ie dowol­nych próbek (np. wymazy z policz­ka, smoczek, włosy z cebulka­mi, kubek) — wystar­czą mate­ri­ały od ojca i dziecka.

Test na ojcost­wo zro­bisz w domu lub w jed­nej z 200 przy­chod­ni. Wybierz rozwiązanie wygodne dla siebie.

 

Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz