Przeskocz do treści

Ile trwa badanie na ojcostwo?

ile trwa badanie na ojcostwo, ile trwają badania na ojcostwo

Czas real­iza­cji bada­nia na ojcost­wo uza­leżniony jest od jego typu oraz jakoś­ci pobranych próbek. Decy­du­jąc się na ustal­e­nie ojcost­wa mają Państ­wo do wyboru kil­ka rodza­jów badań. Samo pobranie próbek jest szy­bkie i trwa kil­ka sekund. Należy pamię­tać, że czas trwa­nia całej pro­ce­dury lic­zony jest od momen­tu, kiedy prób­ki fizy­cznie dotrą do laboratorium.

Jakie badania wykonujemy?

Prywatne badanie na ojcostwo

ile trwa badanie na ojcostwo, ile trwają badania na ojcostwoJeżeli w teś­cie anal­i­zowany jest stan­dar­d­owy mate­ri­ał w postaci wymazów z policz­ka, to badanie trwa zazwyczaj 5–7 dni roboczych. Trze­ba również wziąć pod uwagę jakość pobranego mate­ri­ału. Cza­sem zdarza się tak, że zostanie on pobrany niepraw­idłowo (ok. 3% wszys­t­kich zle­ceń), a w takiej sytu­acji czas bada­nia uleg­nie wydłuże­niu. Lab­o­ra­to­ri­um albo powtórzy niek­tóre etapy anal­izy, albo poprosi Państ­wa o pobranie nowej próbki.

Dowiedz się więcej o pywat­nym teś­cie na ojcostwo»>

Badanie na ojcostwo — mikroślady

ile trwa badanie na ojcostwo, ile trwają badania na ojcostwoW przy­pad­ku bada­nia ojcost­wa wykony­wanego na pod­staw­ie próbek nie­s­tandar­d­owych (włosów z cebulka­mi, plam krwi, chus­tecz­ki do nosa czy też szc­zotecz­ki do zębów) czas oczeki­wa­nia na wynik jest nieco dłuższy i wynosi ok. 10 dni roboczych. Dzieje się tak dlat­ego, że anal­izy na pod­staw­ie mikrośladów są bardziej zaawan­sowanie i wyma­ga­ją uży­cia innych odczynników.

Należy pamię­tać o tym, że mikrośla­dy są mate­ri­ałem niesteryl­nym, a zatem DNA które się w nich zna­j­du­je może być częś­ciowo zde­grad­owane bądź zanieczyszc­zone. Nie jest to regułą, ale trze­ba liczyć się z tym, że badanie DNA na pod­staw­ie takich próbek może po pros­tu zakończyć się niepowodze­niem. Lab­o­ra­to­ri­um nie uzys­ka pełnych pro­fili gene­ty­cznych, a co za tym idzie, nie będzie w stanie wydać jed­noz­nacznego wyniku. Nie są to częste przy­pad­ki, dlat­ego też warto spróbować wykon­ać test z wyko­rzys­taniem takich próbek.

Dowiedz się więcej o bada­niu na ojcost­wo z mikrośladów»>

Sądowe badanie na ojcostwo

ile trwa badanie na ojcostwo, ile trwają badania na ojcostwoAnal­iza pobranych próbek (wymazów z policz­ka) od ojca, dziec­ka i mat­ki trwa zazwyczaj do 7 dni roboczych. Po tym cza­sie dostęp­ny jest wynik bada­nia ojcost­wa. Niem­niej jed­nak w przy­pad­ku sądowego tes­tu, ekspert z dziedziny usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa pełnią­cy funkcję biegłego sądowego, wys­taw­ia też swo­ją opinie.

Na kom­plet doku­men­tów należy poczekać ok. 2 tygodni.

Dowiedz się więcej o sądowym bada­niu na ojcostwo»>

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol

.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz