Przeskocz do treści

Pakiet Pewna Mama — test na ojcostwo w ciąży i test NIFTY

Nowość! W związku ze zwięk­szonym zain­tere­sowaniem Pac­jen­tek wprowadza­my paki­et badań Pew­na Mama! Dzię­ki niemu w ramach jed­nego pobra­nia moż­na wykon­ać badanie w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa w ciąży, a także test NIFTY, dzię­ki które­mu sprawdzisz stan zdrowia swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka pod kątem wad gene­ty­cznych. Badanie ojcost­wa i diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na w jed­nej chwili! Jaka jest cena bada­nia paki­etowego? Jakie są korzyś­ci paki­etu Pew­na Mama? Wszys­tkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

Paki­et Pew­na Mama — najważniejsze informacje:
 1. Paki­et Pew­na Mama — co obe­j­mu­je pakiet?
 2. Paki­et Pew­na Mama — gwaranc­ja bez­pieczeńst­wa i pewnego wyniku
 3. Co zysku­jesz wybier­a­jąc paki­et Pew­na Mama?
 4. Diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — dlaczego warto wybrać paki­et Pew­na Mama?

Pakiet Pewna Mama — co obejmuje pakiet?

Paki­et Pew­na Mama umożli­wia wyko­nanie dwóch badań w cenie jed­nego! Jest to świet­na ofer­ta dla mam, które cenią sobie pewność i bez­pieczeńst­wo w cza­sie ciąży! Kole­jnym niewąt­pli­wym atutem tego paki­etu jest dyskrecja!

Co wchodzi w zakres paki­etu Pew­na Mama?

▶ Pre­na­tal­ny test na ojcost­wowykony­wany w najnowocześniejszym cen­trum badań pre­na­tal­nych na świecie BGI DNA Service 

Jako prób­ki do badań służą: krew z żyły odłok­ciowej od mat­ki oraz wymaz z policz­ka lub prób­ki dyskretne (włosy z cebulka­mi, paznok­cie, prób­ki krwi lub śla­dy nasienia) od dom­nie­manego ojca.

▶ Test NIFTY Pro — badanie prze­siewowe pło­du pod kątem wad gene­ty­cznych o bard­zo sze­rokim zakre­sie (aż 94 choroby!!).

Jako prób­ka do badań służy: krew z żyły odłok­ciowej od matki

❤️ Paki­et Pew­na Mama dostęp­ny jest już od 10 tygod­nia ciąży! ❤️

Pakiet Pewna Mama — gwarancja bezpieczeństwa i pewnego wyniku!

Wynik bada­nia na ojcost­wo w ciąży wydawany jest z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem (w przy­pad­ku wyniku potwierdza­jącego ojcost­wo — 99,999999%). Jest to możli­we dzię­ki wyko­rzys­ta­niu metody sek­wencjonowa­nia nowej gen­er­acji (NGS). W ramach bada­nia anal­i­zowanych jest aż do 16 500 mark­erów SNP [1]! 

Test NIFTY Pro to jed­no z najpop­u­larniejszych badań wykony­wanych w ramach diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej. Wyni­ka to z fak­tu, iż jest ono w 100% bez­pieczne, zupełnie niein­wazyjne, ponieważ w trak­cie bada­nia bezpośred­nie otocze­nie dziec­ka nie jest w żaden sposób naruszane. Test NIFTY posi­a­da bard­zo sze­roką wal­i­dację, co gwaran­tu­je pewność wyniku. Na świecie wyko­nano już pon­ad 9 mil­ionów takich badań — jest to najczęś­ciej wykony­wany test z DNA płodowego! 

 

Co wchodzi w zakres bada­nia NIFTY z paki­etu Pew­na Mama?

 • 6 tri­somii — (9., 13. (zespół Patau), 16., 18. (zespół Edward­sa), 21. (zespół Dow­na), 22.)
 • niepraw­idłowoś­ci chro­mo­somów płci (zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, tri­so­mia chro­mo­so­mu X, zespół Jacobsa)
 • badanie 84 mikrod­elecji i mikroduplikacji
 • określe­nie płci (na życzenie)

Co zyskujesz wybierając pakiet Pewna Mama?

 • Dyskrec­ja - masz możli­wość wyko­na­nia bada­nia w sposób dyskretny.
 • Ustal­e­nie ojcost­wa i dokład­ny test pre­na­tal­ny w jed­nym bada­niu — masz możli­wość zyska­nia pewnoś­ci co do ojcost­wa na bard­zo wczes­nym etapie ciąży (już od 10 tygod­nia) i jed­nocześnie możesz zad­bać o zdrowie dziec­ka przeprowadza­jąc najczęś­ciej wybier­any test NIPT na świecie!
 • Bez­pieczeńst­wo — zarówno test NIFTY Pro jak i ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży gwaran­tu­ją 100% bez­pieczeńst­wo dla nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Do bada­nia pobier­ana jest jedynie krew od mat­ki — jak w przy­pad­ku stan­dar­d­owej mor­fologii. Test NIFTY w żad­nym wypad­ku nie ingeru­je w bezpośred­nie otocze­nie pło­du (tak jak dzieje się to w przy­pad­ku amniop­unkcji) dlat­ego nie ma tutaj ryzy­ka poronienia.
 • Wyso­ka czułość bada­nia — test NIFTY Pro — w przy­pad­ku tri­somii 13. (zespół Patau) i 21. (zespół Dow­na) czułość tes­tu wynosi powyżej 99% [2]! Z kolei pre­na­tal­ny test na ojcost­wo z krwi mat­ki wyda niepod­ważal­ny wynik — w 100% wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo lub potwierdza­ją­cy je na poziomie co najm­niej 99.999999%.
 • Wygodne pobranie próbek do badań — przyszła mama może umówić się na pobranie krwi do badań w 1 z 250 naszych placówek w całej Polsce! Bezpłat­nie możli­wa jest również wiz­y­ta pielęg­niar­ki mobil­nej, która przy­jedzie pod wskazany adres.
 • Szy­b­ki wynik — wynik badań uzyskasz maksy­mal­nie do 15 dni roboczych od momen­tu dostar­czenia próbek do laboratorium!
 • Sze­ro­ki zakres — paki­et obe­j­mu­je w sum­ie badanie pło­du pod kątem 94 różnych chorób oraz badanie w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa na etapie ciąży (to jed­no z najw­cześniej dostęp­nych badań na świecie!).
 • Możli­wość poz­na­nia płci dziec­ka — na życze­nie (bezpłat­nie)
 • Możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci na wygodne raty 

Chcesz umówić się na pobranie próbek, aby wykon­ać badanie objęte paki­etem Pew­na Mama? Zadz­woń już dziś!

Diagnostyka prenatalna — dlaczego warto wybrać pakiet Pewna Mama?

Diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na jeszcze nigdy nie była dostęp­na w tak sze­rok­iej ofer­cie! Paki­et Pew­na Mama to bada­nia, dzię­ki którym zyskasz bez­cen­ny spokój jeszcze na etapie ciąży. Bycie pewnym, kto jest ojcem dziec­ka oraz pew­na i jed­noz­nacz­na infor­ma­c­ja na tem­at stanu zdrowia jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziec­ka to kluc­zowe kwest­ie, dzię­ki którym przyszła mama pozbędzie się stre­su. Infor­ma­c­je te poz­wolą również na poprawę relacji rodzin­nych i umożli­wią jak najlep­sze przy­go­towa­nia do porodu. 

Cały pro­ces bada­nia jest bard­zo prosty, a badanie badanie moż­na wykon­ać nawet bez wychodzenia z domu (korzys­ta­jąc z pomo­cy pielęg­niar­ki mobil­nej, która pobierze prób­ki do tes­tu).  To praw­dopodob­nie najsz­er­sze badanie pre­na­talne, które moż­na wykon­ać z domu!

Źródła:

1. https://www.testdna.pl/produkt/pakiet-pewna-mama-od-10-tygodnia/

2. https://badanienifty.pl/wynik-testu-nifty-pro/pewnosc/

Zadzwoń terazZadzwoń teraz