Metoda badania ojcostwa - analiza DNA Przeskocz do treści

Metoda badania ojcostwa

Testy na ojcost­wo pole­ga­ją na anal­izie tzw. genomowego DNA, które zna­j­du­je się prak­ty­cznie w każdej komórce zaw­ier­a­jącej jądro komórkowe. Stąd też do testów na ojcost­wo wyko­rzys­tu­je się wymaz z wewnętrznej strony policz­ka lub nie­s­tandar­d­owe prób­ki, takie jak włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, chus­tecz­ki do nosa czy plamy krwi. Nieza­leżnie od typu bada­nia (testy pry­watne czy sądowe), w wyniku anal­izy uzysku­je się jed­noz­naczną odpowiedź w kwestii spornego ojcost­wa — potwierdze­nie następu­je z praw­dopodobieńst­wem pon­ad  99,99%, a wyk­lucze­nie jest pewne w 100%.

Izolacja DNA

metoda badania ojcostwa, metoda ustalenia ojcostwa

Pier­wszym etapem badań DNA na ojcost­wo jest izo­lac­ja DNA. Pro­ces izo­lacji pole­ga na „wydosta­niu” DNA z próbek, które Państ­wo do nas przesyła­cie. W cza­sie izo­lacji sto­su­je się  szereg odczyn­ników chemicznych  i enzymów,  które roz­puszcza­ją błony komórkowe otacza­jące DNA. Dzię­ki temu uzysku­je­my DNA w czys­tej postaci, które jest wyko­rzysty­wane do dal­szej reakcji laboratoryjnej.

.

Namnożenie DNA- reakcja PCR

metoda badania ojcostwa, metoda ustalenia ojcostwa

Schemat reakcji PCR. Źródło: www.phmd.pl

Ilość DNA uzyski­wanego w pier­wszym etapie bada­nia DNA jest nieste­ty niewystar­cza­ją­ca, do przeprowadzenia pełnej anal­izy. Dlat­ego też konieczne sta­je się zas­tosowanie reakcji PCR (z ang. Poly­merase Chain Reac­tion).  Jej celem będzie nam­noże­nie (zwielokrot­nie­nie) iloś­ci DNA. Pro­ces ten jest bard­zo skom­p­likowany. Wyko­rzys­tu­je m.in zmi­any  tem­per­atur oraz nuk­leo­ty­dy i enzymy, dzię­ki którym możli­wa jest „pro­dukc­ja” dodatkowych kopii DNA. Przeprowadze­nie reakcji PCR jest pro­ce­sem trud­nym, lecz całkowicie zau­tomaty­zowanym. Dzię­ki temu prze­b­ie­ga nie tylko szy­bko i sprawnie, ale też wye­lim­i­nowu­je ryzyko wys­tąpi­enia błę­du ze strony człowieka..

Sekwencjonowanie DNA — ustalanie profilu DNA

metoda badania ojcostwa, metoda ustalenia ojcostwa

Ostat­ni etap anal­izy ma na celu ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego osób biorą­cych udzi­ał w teś­cie. Etap ten nazy­wamy sek­wencjonowaniem, ponieważ badamy sek­wenc­je (kole­jność) par zasad w poszczegól­nych frag­men­tach DNA. Jest on również całkowicie zau­tomaty­zowany. W wyniku sek­wencjonowa­nia uzysku­je się obraz „pików” wraz z określony­mi wartoś­ci­a­mi liczbowy­mi przy danym  mark­erze. Pro­fil gene­ty­czny, który uzysku­je­my po sek­wencjonowa­niu jest charak­terysty­czny dla każdego z nas i stanowi naszą indy­wid­u­al­ną cechę. Pro­file ojca i dziec­ka oraz ewen­tu­al­nie mat­ki porównu­je się ze sobą w celu sprawdzenia czy połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego ojca jest zgod­na z połową mate­ri­ału gene­ty­cznego dziecka.

Analiza statystyczna

W wyniku anal­izy statysty­cznej uzysku­je się pro­cen­towe praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa między badanym mężczyzną a badanym dzieck­iem. Jeśli praw­dopodobieńst­wo jest zerowe, wów­czas ma miejsce wyk­lucze­nie ojcost­wa, jeśli praw­dopodobieńst­wo wynosi pon­ad 99,99% ojcost­wo zosta­je potwierdzone.

Wynik testu na ojcostwo

Wynik zaw­iera: pro­file gene­ty­czne badanych osób, rezul­tat anal­izy statysty­cznej, słowną inter­pre­tację oraz pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych badanie.
 

     metoda badania ojcostwa, metoda ustalenia ojcostwa     metoda badania ojcostwa, metoda ustalenia ojcostwa

.

 

Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz