Przeskocz do treści

Jak odczytać wynik testu na ojcostwo?

Test DNA jest najbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa mężczyzny wzglę­dem dziec­ka. Wynik bada­nia DNA jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza ojcost­wo. Jest wydawany w języku pol­skim i moż­na ode­brać go oso­biś­cie w przy­chod­ni, e‑mailem, a także tele­fon­icznie. Na rezulta­cie  zna­j­du­ją się też pro­file gene­ty­czne, słow­na inter­pre­tac­ja wyniku oraz pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test na ojcost­wo.

Drodzy Pac­jen­ci! Mimo ogłoszenia stanu epi­demii lab­o­ra­to­ri­um pracu­je, odbiera prób­ki, wykonu­je anal­izy i wyda­je wyni­ki bez opóźnień. Oprócz wiz­y­ty w placów­ce (niek­tóre punk­ty wciąż dzi­ała­ją) pro­ponu­je­my Państ­wu rozwiąza­nia DOMOWE: 🏠 zamówie­nie zestawu pod wskazany adres 🏠 domowa wiz­y­ta pielęg­niar­ki 🏠 pobranie próbek bez zestawu. Zaprasza­my do kon­tak­tu: 📞 533 295 679

Tego dowiesz się z artykułu:

Jak wygląda przykładowy wynik testu na ojcostwo?

Kliknij w obraz­ki poniżej i sprawdź, jak wyglą­da przykład­owy wynik tes­tu na ojcost­wo. Na wyniku z dany­mi osobowy­mi zna­j­du­ją się imiona i nazwiska badanych osób, nato­mi­ast na wyniku anon­i­mowym nie ma tych danych. Wszys­tkie wyni­ki posi­ada­ją jed­nak pro­file gene­ty­czne — w uproszcze­niu nazy­wane “gene­ty­czny­mi odciska­mi palca”.

     jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych     jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych

Co znajduje się na wyniku testu na ojcostwo?

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych

Pro­fil gene­ty­czny na wyniku — kliknij, aby powiększyć

Pro­fil genetyczny

Jest unikalny dla każdego człowieka (wyjątek stanow­ią bliźnię­ta jed­no­ja­jowe) i określa się go “gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. Pro­fil uzysku­je się w wyniku anal­izy DNA z próbek. Czy­taj więcej o metodzie badania »

Każdy z badanych mark­erów DNA zosta­je opisany przez dwie licz­by — jed­na pochodzi od mat­ki, dru­ga od ojca. Jeżeli dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka, wów­czas we wszys­t­kich badanych mark­er­ach powin­na być wspól­na licz­ba — u niego i u dziec­ka. Ojcost­wo zosta­je wyk­luc­zone jeśli zgod­noś­ci nie ma w co najm­niej 4 badanych miejs­cach. Czy­taj więcej o anal­izie 24 mark­erów DNA »

 

Słowna interpretacja wyniku

Wynik tes­tu ojcost­wa zaw­iera infor­ma­cję o pro­cen­towym praw­dopodobieńst­wie ojcost­wa bio­log­icznego mężczyzny wzglę­dem dziec­ka. Uzysku­je się je w wyniku anal­izy statysty­cznej na pod­staw­ie uzyskanych pro­fili gene­ty­cznych. Poniżej przed­staw­ione są przykład­owe inter­pre­tac­je wyników:

Potwierdzenie ojcostwa — w przedstawionym wyniku, we wszystkich analizowanych markerach dziecko i mężczyzna posiadają wspólną liczbę

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych

Wykluczenie ojcostwa — w przedstawionym wyniku, w więcej niż 4 analizowanych markerach dziecko i mężczyzna nie posiadają wspólnej liczby

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych

Przykład­owe wyni­ki prezen­towane na naszej stron­ie zaw­ier­a­ją nieprawdzi­we dane osobowe oraz losowe liczby.

Czy wynik testu na ojcostwo jest pewny?

Tak — jeśli zde­cy­du­jesz się na wyko­nanie bada­nia na ojcost­wo w wiary­god­nym lab­o­ra­to­ri­um, otrzy­masz pewny i jed­noz­naczny wynik. Co jest ważne przy wyborze badania?

  • anal­iza 24 mark­erów DNA,
  • wynik zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Kryminologii,
  • pro­file gene­ty­czne na wyniku,
  • cer­ty­fikaty i pra­ca zgod­na z nor­mą ISO,
  • placów­ki stacjonarne (masz pewność, że lab­o­ra­to­ri­um istnieje.

Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz