Jak odczytać wynik testu na ojcostwo? | Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Jak odczytać wynik testu na ojcostwo?

Test DNA jest najbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa mężczyzny wzglę­dem dziec­ka. Wynik bada­nia jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza ojcost­wo. Jest wydawany w języku pol­skim i moż­na ode­brać go oso­biś­cie w przy­chod­ni, e‑mailem, a także tele­fon­icznie. Na rezulta­cie  zna­j­du­ją się też pro­file gene­ty­czne, słow­na inter­pre­tac­ja wyniku oraz pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test.

     jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo     jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

 

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

Pro­fil gene­ty­czny na wyniku — kliknij, aby pow­ięk­szyć

Pro­fil gene­ty­czny

Jest unikalny dla każdego człowieka (wyjątek stanow­ią bliźnię­ta jed­no­ja­jowe) i określa się go “gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. Pro­fil uzysku­je się w wyniku anal­izy DNA z próbek. Czy­taj więcej o metodzie bada­nia »

Każdy z badanych mark­erów DNA zosta­je opisany przez dwie licz­by — jed­na pochodzi od mat­ki, dru­ga od ojca. Jeżeli dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka, wów­czas we wszys­t­kich badanych mark­er­ach powin­na być wspól­na licz­ba — u niego i u dziec­ka. Ojcost­wo zosta­je wyk­luc­zone jeśli zgod­noś­ci nie ma w co najm­niej 4 badanych miejs­cach. Czy­taj więcej o anal­izie 24 mark­erów DNA »

 

Słowna interpretacja wyniku

Wynik tes­tu ojcost­wa zaw­iera infor­ma­cję o pro­cen­towym praw­dopodobieńst­wie ojcost­wa bio­log­icznego mężczyzny wzglę­dem dziec­ka. Uzysku­je się je w wyniku anal­izy statysty­cznej na pod­staw­ie uzyskanych pro­fili gene­ty­cznych. Poniżej przed­staw­ione są przykład­owe inter­pre­tac­je wyników:

Potwierdzenie ojcostwa — w przedstawionym wyniku, we wszystkich analizowanych markerach dziecko i mężczyzna posiadają wspólną liczbę

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

Wykluczenie ojcostwa — w przedstawionym wyniku, w więcej niż 4 analizowanych markerach dziecko i mężczyzna nie posiadają wspólnej liczby

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

Przykład­owe wyni­ki prezen­towane na naszej stron­ie zaw­ier­a­ją nieprawdzi­we dane osobowe oraz losowe licz­by.

 

 

jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo jak odczytać wynik testu na ojcostwo, jak odczytać wyniki badań genetycznych, wynik testu na ojcostwo

in

Badanie ojcostwa Warszawa, Testy DNA na ojcostwo Nowy Dwór MazowieckiBadanie ojcostwa LegionowoUstalenie ojcostwa Grodzisk MazowieckiBadanie DNA na ojcostwo Mińsk MazowieckiTest ojcostwa Rawa MazowieckaBadania DNA na ojcostwo WołominTest DNA na ojcostwo OtwockTesty ojcostwa SiedlceUstalenie ojcostwa Warszawa, Badanie na ojcostwo Płock, Ustalanie ojcostwa Warszawaf
Zadzwoń terazZadzwoń teraz