Prywatny test na ojcostwo Przeskocz do treści

Test ojcostwa dla własnej wiedzy

To badanie jest najlep­szym rozwiązaniem, jeśli zależy Państ­wu na pewnym ustal­e­niu ojcost­wa. Do tes­tu pobiera się wymazy z policz­ka lub prób­ki dyskretne (takie jak guma do żucia, niedopałek papierosa, szc­zotecz­ka do zębów). Dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA prób­ki ojca i dziec­ka w zupełnoś­ci wystar­czą. Sprawdź, jak zro­bić pry­wat­ny test na ojcostwo.

Drodzy Pac­jen­ci! Mimo ogłoszenia stanu epi­demii lab­o­ra­to­ri­um pracu­je, odbiera prób­ki, wykonu­je anal­izy i wyda­je wyni­ki bez opóźnień. Oprócz wiz­y­ty w placów­ce (niek­tóre punk­ty wciąż dzi­ała­ją) pro­ponu­je­my Państ­wu rozwiąza­nia DOMOWE: 🏠 zamówie­nie zestawu pod wskazany adres 🏠 domowa wiz­y­ta pielęg­niar­ki 🏠 pobranie próbek bez zestawu. Zaprasza­my do kon­tak­tu: 📞 533 295 679

prywatny test na ojcostwo, prywatne testy na ojcostwoTego dowiesz się z artykułu:

Na czym polega test na ojcostwo w GenLab?

Badanie pole­ga na pobra­niu próbek od badanych osób (w przy­chod­ni lub samodziel­nie w domu), porów­na­niu tych próbek w lab­o­ra­to­ri­um i wyda­niu pewnego wyniku. Do bada­nia moż­na przekazać dowolne prób­ki z mate­ri­ałem DNA badanych osób.

Wynik prywatnego testu na ojcostwo pewnie i jednoznacznie ustala ojcostwo

Test DNA jest najskuteczniejszą metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa. Jego wynik jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza ojcostwo.

Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab gwaran­tu­je Państ­wu uzyskanie wiary­god­nego wyniku.  Lab­o­ra­to­ri­um zachowu­je najwyższe stan­dardy anal­iz, posi­a­da wyk­wal­i­fikowaną kadrę, nowoczes­ny sprzęt i najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki. Wiary­god­ność anal­iz jest potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi. Współpracu­je­my z sąda­mi, proku­raturą oraz eksper­ta­mi z Pol­s­ki i zagranicy.

Wynik bada­nia zle­conego w Gen­Lab zaw­iera pro­file gene­ty­czne, rezul­tat anal­izy statysty­cznej, słowną inter­pre­tację oraz piecząt­ki i pod­pisy pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um wykonu­ją­cych badanie.

 Zobacz jak odczy­tać wynik tes­tu ojcostwa »

Jak zrobić test na ojcostwo w GenLab?

 Badanie na ojcostwo na miejscu w Warszawie

Jeżeli zależy Państ­wu na tym, aby prób­ki zostały pobranie przez per­son­el medy­czny wystar­czy się z nami skon­tak­tować i umówić wiz­ytę. Ter­miny są krótkie, częs­to pobranie próbek możli­we jest jeszcze w tym samym dniu. Przy­chod­nia jest czyn­na od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8:00–20:00. Na miejs­cu mogą Państ­wo liczyć na miły i fachowy per­son­el. Sprawdź adres i dane kontaktowe…

Na miejs­cu w przy­chod­ni możesz zakupić domowy zestaw do tes­tu na ojcost­wo, możesz też zostaw­ić samodziel­nie pobrane prób­ki i ode­brać oso­biś­cie wynik badania

 Próbki do badania ojcostwa pobierz samodzielnie w domu — wygodnie i bezpiecznie

Pobranie próbek do tes­tu DNA może zostać doko­nane samodziel­nie przy pomo­cy domowego zestawu testowego, który możesz kupić w aptece lub też w przy­chod­ni w Warsza­w­ie na ul. Krzy­we Koło. Pobór takich wymazów jest bard­zo prosty, a próbkę moż­na bez­piecznie pozyskać już od dwud­niowego noworodka.

Dlaczego warto zrobić test na ojcostwo w GenLab?

  • Pewne i jed­noz­naczne ustal­e­nie bio­log­icznego ojcost­wa — wynik zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Kryminologii.
  • Anal­iza aż 24 mark­erów DNA - pewny wynik nawet przy udziale tylko ojca i dziecka.
  • Pobranie próbek samodziel­nie w domu lub na miejs­cu w przy­chod­ni w Warsza­w­ie (lub w innym mieś­cie, pon­ad 200 placówek).
  • Łat­wa i wygod­na procedura.
  • Bez­pieczeńst­wo — badanie real­i­zowane w lab­o­ra­to­ri­um z wielo­let­nim doświadczeniem.
  • Możli­wość wyko­rzys­ta­nia dowol­nych próbek — np. smoczek, włosy, maszyn­ka do golenia.
  • Dyskrec­ja — nikt niepowołany nie dowie się o real­iza­cji badania.
  • Możli­wość zlece­nia anon­i­mowego tes­tu na ojcost­wo lub bada­nia z dany­mi osobowymi.
  • Kon­sul­tac­je tele­fon­iczne 7 dni w tygodniu.
.

Jakie próbki nadają się do prywatnego testu na ojcostwo?

Do tes­tu na ojcost­wo nada­ją się zarówno wymazy z wewnętrznej strony policz­ka, jak i prób­ki dyskretne. Moż­na przekazać np. maszynkę do gole­nia, włosy z cebulka­mi, smoczek, butelkę/puszkę po napo­ju, chus­teczkę z katarem, paty­czek z liza­ka czy niedopałek papierosa. Wszys­tkie prób­ki są równie pewny­mi mate­ri­ała­mi, ponieważ zaw­ier­a­ją niezbędne DNA.


Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz