Przeskocz do treści

Kup domowy test ojcostwa w aptece

Test na ojcost­wo w aptece? Domowy zestaw do tes­tu na ojcost­wo jest dostęp­ny od ręki w aptekach w Warsza­w­ie i okol­i­cy oraz w wielu placówkach w całej Polsce. Skon­tak­tuj się z nami i sprawdź dostęp­ność zestawu dla siebie w wybranym przez siebie mieście. 

Drodzy Pac­jen­ci! Mimo ogłoszenia stanu epi­demii lab­o­ra­to­ri­um pracu­je, odbiera prób­ki, wykonu­je anal­izy i wyda­je wyni­ki bez opóźnień. Oprócz wiz­y­ty w placów­ce (niek­tóre punk­ty wciąż dzi­ała­ją, a apte­ki sprzeda­ją zestawy) pro­ponu­je­my Państ­wu rozwiąza­nia DOMOWE: 🏠 zamówie­nie zestawu pod wskazany adres 🏠 domowa wiz­y­ta pielęg­niar­ki 🏠 pobranie próbek bez zestawu. Bezkon­tak­towe sposo­by real­iza­cji dostęp­ne również dla Pac­jen­tów na kwaran­tan­nie! Zaprasza­my do kon­tak­tu: 📞 533 295 679

Tego dowiesz się z artykułu:

Gdzie kupić zestaw do testu na ojcostwo?

Zestaw do tes­tu na ojcost­wo kupisz w wybranej aptece lub placów­ce w Warsza­w­ie oraz w pon­ad 200 przy­chod­ni­ach w Polsce. Skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie, na cza­cie lub mailowo, żeby sprawdz­ić dostęp­ność. Wtedy zyskasz pewność, że zestaw będzie na Ciebie czekał i kupisz go w wygod­nym dla siebie momencie!

Kup test na ojcostwo na miejscu w przychodni w Warszawie lub umów się na badanie na miejscu

Adres: Med­i­na NZOZ ul. Krzy­we Koło 8/10, Godziny otwar­cia: Poniedzi­ałek-Piątek 8.00–16.30

Płacąc za zestaw w aptece 40 zł lub w przy­chod­ni 45 zł, płacisz pier­wszą część opłaty za badanie. Pozostałą kwotę możesz opłacić na nasze kon­to już po pobra­niu próbek i odesła­niu ich do lab­o­ra­to­ri­um. Nie pono­sisz więc żad­nych dodatkowych kosztów.  Zobacz jak wyglą­da domowy zestaw »

Na czym polega test na ojcostwo w aptece?

Cho­ci­aż wielu osobom test na ojcost­wo z apte­ki kojarzy się z badaniem w sty­lu tes­tu ciążowego, w aptece kupisz zestaw do bada­nia DNA. Zaw­iera on spec­jalne wymazów­ki, na które pobierasz mate­ri­ał DNA, oraz for­mu­la­rze do wypełnienia.

Wystar­czy pobrać wymazy z wewnętrzne strony policz­ka (co jest proste i bezbolesne), a następ­nie odesłać bezpłat­nym kuri­erem do laboratorium.

Aby możli­we było wydanie wyniku, koniecz­na jest bowiem anal­iza w lab­o­ra­to­ri­um badań DNA. Tego kroku nie moż­na pominąć.

Jak zrobić domowy test na ojcostwo?

test na ojcostwo w aptece, testy na ojcostwo w aptece, ile kosztuje test na ojcostwo w aptece, test na ojcostwo apteka, test na ojcostwo na kwarantannieAby zro­bić test na ojcost­wo, wcale nie musisz kupować zestawu w aptece czy przy­chodz­ić do przy­chod­ni na pobranie ✅ Możesz zro­bić domowy test na ojcost­wo — do którego wystar­czy zamówić zestaw przez inter­net lub tele­fon albo wysłać prób­ki dyskretne (np. smoczek, szc­zoteczkę do zębów czy maszynkę do golenia).

To proste, szy­bkie i bez­pieczne rozwiązanie. Pozwala zro­bić badanie bard­zo wygod­nie i bez wychodzenia z domu. Skon­tak­tuj się z nami, by zamówić zestaw do badania.

Ile kosztuje domowy test na ojcostwo?

To, ile kosz­tu­je domowy test na ojcost­wo, zależy od kilku czyn­ników. Ważne przede wszys­tkim, ile osób będzie brało udzi­ał w bada­niu. Drugim istot­nym czyn­nikiem są przekazy­wane prób­ki. ⭐ Zobacz CENNIK

Czy da się zrobić test na ojcostwo na kwarantannie?

Jesteś na kwaran­tan­nie i zas­tanaw­iasz się, czy możesz zro­bić test na ojcost­wo? Możesz — wystar­czy wybrać jed­no z bezkon­tak­towych rozwiązań. Nie musisz więc czekać, aż kwaran­tan­na się skończy, żeby zyskać pewność!

Zamówie­nie zestawu: kuri­er dostar­czy zestaw bezkon­tak­towo, pobierzesz prób­ki i odeślesz również bezkon­tak­towo bezpłat­nym kurierem.

Badanie bez zestawu: pobierz dowolne prób­ki (również te dyskretne jak niedopałek papierosa czy smoczek), wydrukuj for­mu­la­rz i nadaj bezkon­tak­towo bezpłat­nym kurierem.

Dlaczego warto zrobić test na ojcostwo w GenLab?

Pewny wynik — rezul­tat zgod­ny z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Kryminologii.

Cer­ty­fikaty i pra­ca zgod­nie z nor­mą ISO.

Kom­for­towe obranie próbek - zakup zestawu w aptece/placówce, zamówie­nie zestawu pod dowol­ny adres, pobranie w przychodni.

 Testy na ojcost­wo z dany­mi osobowy­mi lub anonimowe.

Dowolne prób­ki — wymazy z policz­ka, niedopałek papierosa, włosy z cebulka­mi, maszyn­ka do gole­nia, szc­zotecz­ka do zębów i wiele innych.

Jed­no­ra­zowe ubez­piecze­nie próbek.


Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz