Jak pobrać próbki do testu na ojcostwo? | Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Jak prawidłowo pobrać próbki?

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwo, jak pobrać DNA, jak pobrać próbki do testu na ojcostwoKażde badanie ojcost­wa wyma­ga anal­izy DNA pochodzącego od konkret­nych osób. Doskon­ałym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego są komór­ki nabłonkowe, zna­j­du­jące się po wewnętrznej stron­ie policz­ka. Prób­ki tego rodza­ju są niezwyk­le trwałe, a sposób ich poboru bard­zo prosty. Nabłonek zbiera się przy pomo­cy wymazówek, czyli długich pałeczek zakońc­zonych z jed­nej strony baweł­ni­aną, wyjałowioną główką.

Ze zna­j­du­ją­cych się w próbce komórek izolu­je się mate­ri­ał gene­ty­czny i pod­da­je anal­izie przy uży­ciu odpowied­nich metod badaw­czych oraz najnowocześniejszej aparatu­ry.

Pobranie wymazu policzkowego od jed­nej oso­by zaj­mu­je nie więcej niż kilka­dziesiąt sekund. Nie wiąże się też z żad­nym bólem czy dyskom­fortem.

Zabieg moż­na zatem bez obaw przeprowadz­ić zarówno u oso­by dorosłej, jak i całkiem maleńkiego dziec­ka i to całkowicie samodziel­nie. Jak to zro­bić? Oto kil­ka niezbęd­nych wskazówek….

Zaopatrz się w profesjonalny zestaw pobraniowy

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwo, jak pobrać DNA, jak pobrać próbki do testu na ojcostwoWszys­tkie oso­by, które chci­ały­by pobrać wymazy na włas­ną rękę, zachę­camy do zakupu przy­go­towanych do tego celu, pro­fesjon­al­nych zestawów Gen­Lab. Ich koszt został wlic­zony w całkow­itą cenę bada­nia i wynosi zaled­wie 70 zł. Aby go od nas otrzy­mać wystar­czy zadz­wonić, napisać wiado­mość e‑mail lub zgłosić się na cza­cie online. Zestaw moż­na także zakupić w aptece lub placów­ce medy­cznej w Warsza­w­ie.

My wyśle­my go w sposób trady­cyjny, dyskret­ny (bez nazwy, piecząt­ki, logo, ani innych oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um), na wskazany adres, do paczko­matu, bądź innej dogod­nej dla Państ­wa lokaliza­cji, np. na stację paliw.

Zestaw zaw­iera następu­jące ele­men­ty:

  • Wymazów­ki – 3 kom­ple­ty steryl­nych wymazówek (po dwie wymazów­ki dla ojca, dziec­ka oraz mat­ki) + 1 kom­plet zapa­sowy, na wypadek koniecznoś­ci przeprowadzenia kole­jnego poboru
  • Jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki
  • For­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • Dru­ki do uiszczenia opłaty za test
  • Instruk­tarz praw­idłowego pobra­nia mate­ri­ału
  • Kop­ertę zwrot­ną

Zobacz jak wyglą­da zestaw»

Przygotuj się do pobrania

Przed rozpoczę­ciem pobiera­nia próbek należy poczynić drob­ne przy­go­towa­nia. Wszys­tkie oso­by uczest­niczące w bada­niu prosimy o zachowanie 2 godzin­nego odstępu między posiłkiem a pobraniem. W tym cza­sie nie powin­ni już Państ­wo jeść, pić słod­zonych napo­jów (za wyjątkiem obo­jęt­nej wody), żuć gumy i pal­ić papierosów. W przy­pad­ku malut­kich dzieci, częs­to karmionych, wystar­czy zachować godzin­ny odstęp.

Wycią­ga­jąc wymazów­ki zachowaj ostrożność!

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwo, jak pobrać DNA, jak pobrać próbki do testu na ojcostwoWymazów­ki należy wyciągnąć z opakowa­nia, zachowu­jąc przy tym mak­si­mum ostrożnoś­ci – najlepiej robić to w jed­no­ra­zowych rękaw­iczkach. Nie wol­no dop­uś­cić do tego, aby paty­czek — od strony zakońc­zonej baweł­ni­aną główką – zetknął się z niesteryl­ną naw­ierzch­nią lub osobą inną niż ta, która jest aktu­al­nie badana.

 

Pobierz wymaz

Aby praw­idłowo pobrać wymaz należy śmi­ałym i jed­nos­ta­jnym ruchem, w kierunku tam i z powrotem, potrzeć baweł­ni­aną końcówką o wewnętrzną stronę policz­ka. Prosimy to zro­bić przy­na­jm­niej 10-krot­nie.

Mate­ri­ał gene­ty­czny pobier­a­ją Państ­wo dwa razy od każdej z badanych osób, a więc na obu policzkach przy uży­ciu dwóch odręb­nych pałeczek.

Zabezpiecz próbki

Po zakończe­niu pro­ce­dury pobra­nia wymazu paty­czek ze zna­j­du­jącą się na nim próbką DNA należy z równie dużą ostrożnoś­cią umieś­cić ponown­ie w opakowa­niu, nałożyć papierową osłonkę i pod­pisać – imie­niem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz datą pobra­nia. Nasza ofer­ta obe­j­mu­je również anon­i­mowe bada­nia ojcost­wa. Dowiedz się więcej…

Wyślij do laboratorium

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwo, jak pobrać DNA, jak pobrać próbki do testu na ojcostwoPrób­ki, for­mu­la­rz zamówienia oraz inne niezbędne do real­iza­cji tes­tu doku­men­ty prosimy umieś­cić w zaadresowanej kop­er­cie zwrot­nej, a następ­nie wysłać do naszego lab­o­ra­to­ri­um.

Ter­az pozosta­je już Państ­wu tylko czekać na wynik – czas anal­izy gene­ty­cznej trwa zwyk­le od 5 do 7 dni roboczych.

Po jego upły­wie otrzy­mu­ją Państ­wo doku­ment, który w sposób pewny i jed­noz­naczny będzie wskazy­wał ist­nie­nie pokrewieńst­wa między badany­mi osoba­mi na pon­ad 99,99% lub też całkowicie — czyli w 100% — wyk­luczał tę możli­wość.

Gdy badanie uwzględnia próbki niestandardowe

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwo, jak pobrać DNA, jak pobrać próbki do testu na ojcostwoAnal­iza próbek mikroślad­owych, nazy­wanych również nie­s­tandar­d­owy­mi jest jak najbardziej dopuszczal­na w przy­pad­ku pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo. Z mate­ri­ała­mi taki­mi jak choć­by włosy, szc­zotecz­ki do zębów, golar­ki, czy plamy krwi również trze­ba się odpowied­nio obchodz­ić. Mikrośla­dy, podob­nie jak wymazy, najlepiej jest zbier­ać w rękaw­iczkach. Dzię­ki temu unikną Państ­wo ryzy­ka ich zanieczyszczenia.

Mokre prób­ki należy pozostaw­ić do wyschnię­cia – wilgoć jest bowiem doskon­ałą poży­wką dla pleśni, bak­terii itp. Po osusze­niu wszys­t­kich mate­ri­ałów moż­na je umieś­cić w czys­tej, papierowej kop­er­cie, plas­tikowym kubeczku na mocz lub jed­no­ra­zowym woreczku.

 

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Badanie ojcostwa Warszawa, Testy DNA na ojcostwo Nowy Dwór MazowieckiBadanie ojcostwa LegionowoUstalenie ojcostwa Grodzisk MazowieckiBadanie DNA na ojcostwo Mińsk MazowieckiTest ojcostwa Rawa MazowieckaBadania DNA na ojcostwo WołominTest DNA na ojcostwo OtwockTesty ojcostwa SiedlceUstalenie ojcostwa Warszawa, Badanie na ojcostwo Płock, Ustalanie ojcostwa Warszawa
Zadzwoń terazZadzwoń teraz