Przeskocz do treści

Jak prawidłowo pobrać próbki?

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwoKażde badanie ojcost­wa wyma­ga anal­izy DNA pochodzącego od konkret­nych osób. Doskon­ałym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego są komór­ki nabłonkowe, zna­j­du­jące się po wewnętrznej stron­ie policz­ka. Prób­ki tego rodza­ju są niezwyk­le trwałe, a sposób ich poboru bard­zo prosty. Nabłonek zbiera się przy pomo­cy wymazówek, czyli długich pałeczek zakońc­zonych z jed­nej strony baweł­ni­aną, wyjałowioną główką.

Ze zna­j­du­ją­cych się w próbce komórek izolu­je się mate­ri­ał gene­ty­czny i pod­da­je anal­izie przy uży­ciu odpowied­nich metod badaw­czych oraz najnowocześniejszej aparatury.

Pobranie wymazu policzkowego od jed­nej oso­by zaj­mu­je nie więcej niż kilka­dziesiąt sekund. Nie wiąże się też z żad­nym bólem czy dyskomfortem.

Zabieg moż­na zatem bez obaw przeprowadz­ić zarówno u oso­by dorosłej, jak i całkiem maleńkiego dziec­ka i to całkowicie samodziel­nie. Jak to zro­bić? Oto kil­ka niezbęd­nych wskazówek….

Zaopatrz się w profesjonalny zestaw pobraniowy

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwoWszys­tkie oso­by, które chci­ały­by pobrać wymazy na włas­ną rękę, zachę­camy do zakupu przy­go­towanych do tego celu, pro­fesjon­al­nych zestawów Gen­Lab. Ich koszt został wlic­zony w całkow­itą cenę bada­nia ojcost­wa i wynosi zaled­wie 70 zł. Aby go od nas otrzy­mać wystar­czy zadz­wonić, napisać wiado­mość e‑mail lub zgłosić się na cza­cie online. Zestaw moż­na także zakupić w aptece lub placów­ce medy­cznej w Warszawie.

My wyśle­my go w sposób trady­cyjny, dyskret­ny (bez nazwy, piecząt­ki, logo, ani innych oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um), na wskazany adres, do paczko­matu, bądź innej dogod­nej dla Państ­wa lokaliza­cji, np. na stację paliw.

Zestaw zaw­iera następu­jące elementy:

  • Wymazów­ki – 3 kom­ple­ty steryl­nych wymazówek (po dwie wymazów­ki dla ojca, dziec­ka oraz mat­ki) + 1 kom­plet zapa­sowy, na wypadek koniecznoś­ci przeprowadzenia kole­jnego poboru
  • Jed­no­ra­zowe rękawiczki
  • For­mu­la­rz zlece­nia badania
  • Dru­ki do uiszczenia opłaty za test
  • Instruk­tarz praw­idłowego pobra­nia materiału
  • Kop­ertę zwrotną

Zobacz jak wyglą­da zestaw»

Przygotuj się do pobrania

Przed rozpoczę­ciem pobiera­nia próbek należy poczynić drob­ne przy­go­towa­nia. Wszys­tkie oso­by uczest­niczące w bada­niu prosimy o zachowanie 1 godzin­nego odstępu między posiłkiem a pobraniem. W tym cza­sie nie powin­ni już Państ­wo jeść, pić słod­zonych napo­jów (za wyjątkiem obo­jęt­nej wody), żuć gumy i pal­ić papierosów. W przy­pad­ku malut­kich dzieci, częs­to karmionych, wystar­czy zachować pół­godzin­ny odstęp.

Wycią­ga­jąc wymazów­ki zachowaj ostrożność!

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwoWymazów­ki należy wyciągnąć z opakowa­nia, zachowu­jąc przy tym mak­si­mum ostrożnoś­ci – najlepiej robić to w jed­no­ra­zowych rękaw­iczkach. Nie wol­no dop­uś­cić do tego, aby paty­czek — od strony zakońc­zonej baweł­ni­aną główką – zetknął się z niesteryl­ną naw­ierzch­nią lub osobą inną niż ta, która jest aktu­al­nie badana.

 

Pobierz wymaz

Aby praw­idłowo pobrać wymaz należy śmi­ałym i jed­nos­ta­jnym ruchem, w kierunku tam i z powrotem, potrzeć baweł­ni­aną końcówką o wewnętrzną stronę policz­ka. Prosimy to zro­bić przy­na­jm­niej 10-krotnie.

Mate­ri­ał gene­ty­czny pobier­a­ją Państ­wo dwa razy od każdej z badanych osób, a więc na obu policzkach przy uży­ciu dwóch odręb­nych pałeczek.

Zabezpiecz próbki

Po zakończe­niu pro­ce­dury pobra­nia wymazu paty­czek ze zna­j­du­jącą się na nim próbką DNA należy z równie dużą ostrożnoś­cią umieś­cić ponown­ie w opakowa­niu, nałożyć papierową osłonkę i pod­pisać – imie­niem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz datą pobra­nia. Nasza ofer­ta obe­j­mu­je również anon­i­mowe bada­nia ojcost­wa.

Wyślij do laboratorium

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwoPrób­ki, for­mu­la­rz zamówienia oraz inne niezbędne do real­iza­cji tes­tu doku­men­ty prosimy umieś­cić w zaadresowanej kop­er­cie zwrot­nej, a następ­nie wysłać do naszego laboratorium.

Ter­az pozosta­je już Państ­wu tylko czekać na wynik – czas anal­izy gene­ty­cznej trwa zwyk­le od 5 do 7 dni roboczych.

Po jego upły­wie otrzy­mu­ją Państ­wo doku­ment, który w sposób pewny i jed­noz­naczny będzie wskazy­wał ist­nie­nie pokrewieńst­wa między badany­mi osoba­mi na pon­ad 99,99% lub też całkowicie — czyli w 100% — wyk­luczał tę możliwość.

Gdy badanie uwzględnia próbki niestandardowe

jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwoAnal­iza próbek mikroślad­owych, nazy­wanych również nie­s­tandar­d­owy­mi jest jak najbardziej dopuszczal­na w przy­pad­ku pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo. Z mate­ri­ała­mi taki­mi jak choć­by włosy, szc­zotecz­ki do zębów, golar­ki, czy plamy krwi również trze­ba się odpowied­nio obchodz­ić. Mikrośla­dy, podob­nie jak wymazy, najlepiej jest zbier­ać w rękaw­iczkach. Dzię­ki temu unikną Państ­wo ryzy­ka ich zanieczyszczenia.

Mokre prób­ki należy pozostaw­ić do wyschnię­cia – wilgoć jest bowiem doskon­ałą poży­wką dla pleśni, bak­terii itp. Po osusze­niu wszys­t­kich mate­ri­ałów moż­na je umieś­cić w czys­tej, papierowej kop­er­cie, plas­tikowym kubeczku na mocz lub jed­no­ra­zowym woreczku.

 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
 
Zadzwoń terazZadzwoń teraz