Przeskocz do treści

Badania DNA Detektyw

Bada­nia DNA pozwala­ją jed­noz­nacznie określić od kogo pochodzi dana prób­ka. Korzys­ta z nich polic­ja i detek­ty­wi na całym świecie, w celu iden­ty­fikacji osób, np. pode­jrzanych o popełnie­nie przestępst­wa. Bada­nia DNA Detek­tyw mogą mieć zas­tosowanie w sprawach związanych z iden­ty­fikacją osób, wykry­waniem zdradyustal­e­niem pokrewieńst­wa (np. sios­tra-sios­tra, dzi­adek-wnuczek)ustal­e­niem ojcost­wa (również po śmier­ci potenc­jal­nego ojca).

Badania DNA z włosów i innych mikrośladów

Do bada­nia moż­na wyko­rzys­tać różne prób­ki, które zaw­ier­a­ją DNA danej oso­by. Są to tak zwane mikrośla­dy i mogą to być włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, niedopałek papierosa, chus­tecz­ka z katarem, plamy krwi, szk­lan­ka, sztućce i wiele innych.  Więcej infor­ma­cji o mikrośladach »

[envi­ra-gallery id=“3870”]

Jak zabezpieczyć próbki (mikroślady)

Mikrośla­dy najlepiej jest zebrać uży­wa­jąc jed­no­ra­zowych rękaw­iczek. Mokre prób­ki, np. plamy krwi, należy pozostaw­ić do wyschnię­cia. Mikrośla­dy moż­na umieś­cić w papierowej, czys­tej kop­er­cie lub steryl­nym pojem­niku na mocz. Zarówno kop­ertę jak i pojem­nik należy dokład­nie opisać. Wszys­tkie prób­ki powin­no się prze­chowywać w suchym i zacienionym miejs­cu i wysłać do lab­o­ra­to­ri­um w ciągu kilku dni.

Metoda badania DNA

Anal­iza DNA pozwala uzyskać pro­fil gene­ty­czny danej oso­by. Jest on unikalny dla każdego człowieka i przez to określa się go “gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. Porów­nanie pro­fili gene­ty­cznych uzyskanych z różnych próbek pozwala określić, czy należą one do jed­nej i tej samej oso­by.  Więcej infor­ma­cji o metodzie bada­nia DNA »

Badania DNA: nietypowe przypadki

Badanie DNA z… wafel­ka? A dokład­nie z rur­ki z kre­mem. Tak, to jest możli­we! Była to chy­ba najbardziej niety­powa prób­ka, jaką lab­o­ra­to­rium otrzy­mało ostat­nio do anal­izy. Dzię­ki niej nasi pac­jen­ci uzyskali jed­noz­naczną odpowiedź na pytanie o sporne ojcost­wo. Czy­taj więcej o teś­cie na ojcost­wo z wafelka »

Więcej informacji o badaniu DNA Detektyw można uzyskać kontaktując się z nami

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
in
Zadzwoń terazZadzwoń teraz