Przeskocz do treści

Czy matka musi brać udział w badaniu ojcostwa?

czy matka musi brać udział w teście na ojcostwoZde­cy­dowana więk­szość testów na ojcost­wo nie wyma­ga włączenia do bada­nia mate­ri­ału od mat­ki, gdyż anal­izu­jąc prób­ki ojca i dziec­ka, może­my wydać jed­noz­naczną opinię na tem­at bio­log­icznego pokrewieńst­wa. Szczegól­nie jeżeli badanie ojcost­wa wykony­wane jest na pod­staw­ie 24 mark­erów DNAWięcej…

Bywają jednak sytuacje kiedy matka powinna zostać włączona do badania:

Bada­nia ojcost­wa dla celów sądowych
Bada­nia takie wykonu­je się na pod­staw­ie 3 próbek: ojca, mat­ki i dziec­ka. Mate­ri­ał od mat­ki potrzeb­ny jest po to, aby zwery­fikować czy dziecko jest rzeczy­wiś­cie spokrewnione z badaną kobi­etą. Ma to znacze­nie zwłaszcza w tych przy­pad­kach, kiedy uzysku­je­my wynik wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo. Więcej o bada­niu sądowym…
Bliskie pokrewieńst­wo między badany­mi dom­nie­many­mi ojcami
Jeśli zle­ca­cie Państ­wo badanie opier­a­jące się na anal­izie mate­ri­ałów pochodzą­cych np. od dwóch braci trak­towanych jako potenc­jal­nych ojców dziec­ka, wów­czas mate­ri­ał od mat­ki powinien również zostać włąc­zony do bada­nia. Przy tak blis­kich pokrewieńst­wach mate­ri­ał od mat­ki wery­fiku­je geny, które dziecko rzeczy­wiś­cie dziedz­iczy po ojcu.
Niejed­noz­naczny wynik uzyskany w cza­sie bada­nia tylko ojca i dziecka
Takie sytu­acje zdarza­ją się rzad­ko. Niem­niej jed­nak, jeśli w wyniku bada­nia widocz­na jest 1 lub 2 niez­god­noś­ci pomiędzy mate­ri­ałem ojca i dziec­ka, wów­czas jest to dla nas wynik niejed­noz­naczny. Uzysku­jąc taki rezul­tat zawsze prosimy Państ­wa o włącze­nie do bada­nia mate­ri­ału od mat­ki lub rozsz­erza­my anal­izę o dodatkowe markery.
.
czy matka musi brać udział w teście na ojcostwo czy matka musi brać udział w teście na ojcostwo czy matka musi brać udział w teście na ojcostwo

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz