Przeskocz do treści

Płatność na raty

Jeżeli chcesz wykon­ać badanie ojcost­wa, ale ogranic­zone środ­ki finan­sowe Ci na to nie pozwala­ją, już ter­az możesz  sko­rzys­tać z pref­er­en­cyjnego sys­te­mu ratal­nego! Min­i­mum for­mal­noś­ci – mak­si­mum korzyści.

Nasi Klien­ci z powodze­niem mogą rozłożyć kosz­ty bada­nia ojcost­wa na korzystne raty. Decyz­ja o przyz­na­niu kredy­tu wydawana jest w 5 minut.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

  • Po pier­wsze skon­tak­tuj się z naszym lab­o­ra­to­ri­um (tele­fon­icznie, mailowo lub poprzez anon­i­mowy czat) i pozostaw dane kon­tak­towe:  tele­fon oraz imię i nazwisko.  Nasz dzi­ał finan­sowy odd­z­woni jeszcze tego samego dnia o wybranej przez Ciebie godzinie i przeprowadzi roz­mowę, na pod­staw­ie której zostanie określona Two­ja zdol­ność kredy­towa. Roz­mowa z dzi­ałem finan­sowym jest niezobowiązująca.
  • Po drugie zostanie do Ciebie wysłana umowa (po pozy­ty­wnej decyzji), którą należy pod­pisać. Umowę dostar­czy oraz zabierze tego samego dnia kuri­er. Po dopełnie­niu for­mal­noś­ci  zostanie Ci przyz­nany kredyt.
  • Po trze­cie dzi­ał finan­sowy przekaże nam infor­ma­cję o przyz­na­niu kredy­tu,  a my rozpoczy­namy badanie.

Cały pro­ces przyz­na­nia kredy­tu (roz­mowa, pod­pisanie i odesłanie umowy) trwa nie dłużej niż 3 dni robocze. W tym cza­sie może­my już Państ­wu wysłać zestaw do pobra­nia mate­ri­ału, bądź umówić na pobranie próbek w placów­ce medycznej.

.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz