Testy na ojcostwo GenLab - pewne! Przeskocz do treści

Nam możesz zaufać!

testy na ojcostwo GenLab, test na ojcostwo GenLabNowoczesne lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne, spec­jal­izu­je się w tes­tach na ojcost­wo i pokrewieńst­wo i na pier­wszym miejs­cu staw­ia przede wszys­tkim wysoką jakość usług oraz rzetel­ną anal­izę DNA. Lab­o­ra­to­ri­um już pon­ad 10 lat wykonu­je testy na ojcost­wo. Dziś może­my cieszyć się uznaniem klien­tów indy­wid­u­al­nych, cenionych w środowisku medy­cznym ekspertów, jak również wielu poważnych insty­tucji, na czele z sąda­mi, proku­raturą i policją.

Dzi­ałamy tak, aby wszyscy przy­chodzą­cy do nas Pac­jen­ci czuli, że są w rękach pro­fesjon­al­istów, których mogą obdarzyć pełnym zau­faniem.

Badanie ojcostwa w Centrum Genetyki GenLab to:

 • Na badanie ojcost­wa moż­na umówić się na miejs­cu w przy­chod­ni w Warszawie
 • Zestawy do samodziel­nego pobra­nia próbek dostęp­ne są od ręki w aptekach i przychodni
 • Najwyższą jakość badań DNA potwierdza­ją certyfikaty
 • Bez­pieczeńst­wo — badanie wykony­wane jest w lab­o­ra­to­ri­um z 10-let­nim doświadczeniem
 • Szy­b­ka anal­iza — wynik w 5–7 dni roboczych
 • Pro­file gene­ty­czne są dołączane do każdego wyniku
 • Rozkładamy płat­ność na raty
 • Dostawa zestawu do pobra­nia próbek kuri­erem GRATIS! (dyskret­na przesyłka)
 • Możli­wość zwro­tu zestawu do bada­nia w ciągu 14 dni — całoś­ciowy zwrot kosztów!
 • Gwaran­tu­je­my dyskrecję
 • Ofer­u­je­my również anon­i­mowe testy ojcostwa

Wykwalifikowani pracownicy, nowoczesny sprzęt

Wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są na sprzę­cie najwyższej klasy oraz z wyko­rzys­taniem najlep­szych odczyn­ników. Kadrę tworzą wyk­wal­i­fikowani i doświad­czeni pra­cown­i­cy. W skład zespołu, który udało nam się stworzyć wchodzą spec­jal­iś­ci posi­ada­ją­cych wielo­let­nie doświad­cze­nie w branży medy­cznej. To właśnie dzię­ki temu może­my dziś ofer­ować bada­nia na tak dobrym poziomie..

Wiarygodność potwierdzona certyfikatami

Wszys­tkie anal­izy gene­ty­czne lab­o­ra­to­ri­um wykonu­je zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi nor­ma­mi. Aby pod­nosić swo­ją wiary­god­ność sukcesy­wnie pod­da­je się również wyma­ga­ją­cym kon­trolom jakoś­ci, prowad­zonym przez cenione na całym świecie ośrod­ki certyfikujące.

testy na ojcostwo GenLab

.Zapraszamy do kontaktu

Jako jed­ni z nielicznych jesteśmy dostęp­ni również w week­endy i świę­ta, pod numerem tele­fonu 533 295 679. Dzię­ki temu mogą się Państ­wo zwró­cić do nas z prośbą o pomoc w każdej chwili. Chęt­nie odpowiemy na wszys­tkie pyta­nia i udzie­limy niezobow­iązu­jącej, bezpłat­nej kon­sul­tacji na tem­at badań DNA.

 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
.
Zadzwoń terazZadzwoń teraz