Przeskocz do treści

O laboratorium DNA

Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab spec­jal­izu­je się w wykony­wa­niu testów DNA na ustal­e­nie ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Wszys­tkie bada­nia real­i­zowane są w wysok­iej klasy lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z pon­ad 10 let­nim stażem na rynku. Lab­o­ra­to­ri­um dys­ponu­je zaawan­sowaną aparaturą oraz doświad­c­zonym, doskonale przeszkolonym per­son­elem. Właśnie dzię­ki temu może­my zag­waran­tować Państ­wu najwyższą jakość anal­izy i tym samym pewność wyniku.

Testy na ojcost­wo wykonu­je­my zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi nor­ma­mi, usta­lany­mi przez insty­tuc­je cer­ty­fiku­jące. Nasze bada­nia pod­dawane są reg­u­larnym kon­trolom ośrod­ków pol­s­kich oraz zagranicznych. Wykonu­je­my je zarówno na zlece­nie pry­watne, jak i dla sądów czy organów ścigania.

Doświadczenie
Wykon­al­iśmy tysiące anal­iz zarówno dla klien­tów indy­wid­u­al­nych, jak i sądów oraz proku­ratu­ry, a żaden nasz wynik nie został jeszcze nigdy podważony. 
Pewność wyniku
Zle­ca­jąc badanie ojcost­wa  u nas mają Państ­wo gwarancję otrzy­ma­nia pewnego i wiary­god­nego wyniku — ojcost­wo zostanie potwierd­zone na pon­ad 99,99% albo wyk­luc­zone w 100%. Na samym doku­men­cie otrzy­mu­ją Państ­wo pro­file gene­ty­czne, dane osób badanych oraz piecząt­ki i pod­pisy osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych wynik. 
Liczne certyfikaty
Jakość naszych badań została potwierd­zona przez cer­ty­fikaty wydane przez pol­skie i między­nar­o­dowe ośrodki. 
Dyskrec­ja i zaufanie
Wszys­tkie dane naszych klien­tów są w pełni chro­nione. Nie przekazu­je­my infor­ma­cji na tem­at zlece­nia osobom niepowołanym, a jedynie zlece­nio­daw­cy — odd­zwa­ni­a­jąc na numer pozostaw­iony w for­mu­la­rzu testu. 
Pora­da 7 dni w tygodniu
Jako jed­no z nielicznych lab­o­ra­toriów jesteśmy dostęp­ni pod numerem tele­fonu 533 295 679 zarówno w week­endy, jak i również świę­ta w godz­i­nach 8:00–21:00. Dzię­ki temu mogą się Państ­wo zwró­cić do nas z prośbą o pomoc w każdej chwili. Chęt­nie odpowiemy na wszys­tkie nur­tu­jące pyta­nia i udzie­limy niezobow­iązu­jącej, bezpłat­nej kon­sul­tacji na tem­at badań DNA

Badanie ojcostwa w przychodni w Warszawie

Dzię­ki współpra­cy z Med­i­na NZOZ może­my zaprosić Państ­wa do naszej stacjonarnej placów­ki zlokali­zowanej w Warszawie.

Centrum Genetyki GenLab — Centralny Punkt Pobrań w Warszawie

 Med­i­na NZOZ

 ul. Krzy­we Koło 8/10, 00–270 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedzi­ałek-Piątek od 8.00–16.30

Mają Państ­wo tam możliwość:

  • Pobra­nia próbek do bada­nia na ojcost­wo pry­wat­nego i sądowego
  • Zakupi­enia zestawu do tes­tu ojcostwa
  • Pozostaw­ienia samodziel­nie pobranych próbek

Dowiedz się więcej o przychodni»

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol

.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz