Badania ojcostwa -pewność, wiarygodność Przeskocz do treści

Badania ojcostwa

badania ojcostwa, badanie ojcostwaTesty DNA są uznawane za najskuteczniejszą metodę wery­fikacji bio­log­icznego ojcost­wa. Wynik bada­nia jest pewny i jed­noz­naczny — potwierdze­nie pokrewieńst­wa określa się z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,99%, nato­mi­ast wyk­lucze­nie  ze 100%. Na samym doku­men­cie zna­jdą się pro­file gene­ty­czne, słow­na inter­pre­tac­ja oraz piecząt­ki i pod­pisy pra­cown­ików wykonu­ją­cych test.

 Zobacz jak odczy­tać wynik bada­nia na ojcost­wo>

Liczne cer­ty­fikaty, współpra­ca z między­nar­o­dowy­mi eksper­ta­mi, sąda­mi, proku­raturą czy policją świad­czy o wysok­iej jakoś­ci wykony­wanych badań. Wszys­tkie prób­ki, które trafi­a­ją do lab­o­ra­to­ri­um prze­chodzą przez sys­tem pod­wójnej kon­troli, czyli są anal­i­zowane przez dwa nieza­leżne zespoły, a wyni­ki są potem ze sobą porównywane.

Jakie badania realizujemy?

Wykonu­je­my zarówno testy na ojcost­wo dla włas­nej wiedzy (tak zwane pry­watne bada­nia ojcost­wa), jak i dla potrzeb sądowych. Lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da liczne cer­ty­fikaty potwierdza­jące jakość real­i­zowanych badań, reg­u­larnie pod­da­je się zewnętrznym kon­trolom oraz dba o najwyższą jakość na każdym etapie pracy.

Pewna i bezpieczna oferta

Ofer­u­je­my Państ­wu dwa sposo­by pobra­nia próbek: samodziel­nie lub w lokalnej placów­ce medy­cznej w Warsza­w­ie. Jeśli wolą Państ­wo zachować dyskrecję i anon­i­mowość pole­camy samodzielne pobranie prób­ki przy pomo­cy dostar­c­zonego zestawu pobran­iowego. Jest on również dostęp­ny w aptekach i w naszej stacjonarnej placów­ce. Z kolei jeśli obaw­ia­ją się Państ­wo poboru prób­ki w domu, zachę­camy do sko­rzys­ta­nia z pomo­cy naszego wyk­wal­i­fikowanego per­son­elu medycznego.

  • Pewne testy na ojcost­wo w Warszawie
  • Pobranie próbek do bada­nia na miejs­cu lub samodziel­nie w domu
  • Zestawy do bada­nia dostęp­ne od ręki w placów­ce i aptekach w Warszawie
  • Żad­nych ukry­tych opłat!

badania ojcostwa, badanie ojcostwa

 

*      Więcej na tem­at próbek “mikroślad­owych” Test na ojcost­wo z mikrośladów…
**     Czas oczeki­wa­nia  na wynik lic­zony jest w dni­ach roboczych (od momen­tu dostar­czenia próbek do laboratorium)

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz