Test na ojcostwo możliwy online Przeskocz do treści

Jak zamówić test na ojcostwo?

test na ojcostwo online, testy na ojcostwo online, jak zamówić test na ojcostwo

Do tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać prób­ki samodziel­nie za pomocą domowego zestawu lub na miejs­cu w przy­chod­ni w Warsza­w­ie. Jeśli chcesz pobrać prób­ki samodziel­nie kup domowy test  (w przy­chod­ni, w aptece, przez tele­fon lub przez inter­net), a jeśli chcesz pobrać je na miejs­cu w przy­chod­ni zare­jestruj się na badanie. Wynik dostęp­ny jest w 5–7 dni roboczych i możesz go ode­brać oso­biś­cie, mailem, tele­fon­icznie oraz listem.

 Chcę pobrać próbki na miejscu w przychodni w Warszawie

W przy­chod­ni pobierzesz prób­ki do bada­nia ojcost­wa do celów pry­wat­nych i sądowych. Możesz tu pozostaw­ić samodziel­nie pobrane prób­ki a także oso­biś­cie ode­brać wynik bada­nia. Rejes­trac­ja możli­wa jest także w dniu bada­nia! Adres Cen­trum Zdrowia Ursynów »

 PORADNIK PDF Jak przy­go­tować się do bada­nia ojcost­wa w przychodni

Chcę pobrać próbki samodzielnie

Pobrane prób­ki możesz bez­piecznie odesłać pocztą lub przynieść do przy­chod­ni. Samodzielne pobranie próbek za pomocą zestawu jest łatwe, szy­bkie i zupełnie bez­pieczne — nawet od noworodka.test na ojcostwo online, testy na ojcostwo online, jak zamówić test na ojcostwo

 

Jakie próbki są potrzebne do badania ojcostwa?

W bada­niu DNA moż­na wyko­rzys­tać tak naprawdę dowolne prób­ki zaw­ier­a­jące DNA badanej osoby.

test na ojcostwo online, testy na ojcostwo online, jak zamówić test na ojcostwoStan­dar­d­owo uży­wa się wymazów z policz­ka. Ich pobranie jest bard­zo proste i szy­bkie – wystar­czy steryl­ną wymazówkę przyłożyć do wewnętrznej strony policz­ka i kilka­naś­cie razy potrzeć zbier­a­jąc w ten sposób komór­ki nabłonkowe. Prosimy, aby na 2 godziny przed pobraniem próbek nie spoży­wać pokar­mów, nie pić słod­kich napo­jów, nie pal­ić papierosów oraz nie żuć gumy. Ważne jest to, aby w środ­ku w buzi było „czys­to”.

Jak pobrać prób­ki do tes­tu na ojcostwo »

Do bada­nia moż­na pobrać też prób­ki niety­powe (mikrośla­dy):

 • Plamy krwi
 • Włosy wyr­wane z cebulkami
 • Chus­teczkę z wydzieliną z nosa
 • Paty­cz­ki kos­me­ty­czne z woskow­iną uszną
 • Maszynkę do golenia
 • Gumę do żucia

 • Szc­zoteczkę do zębów
 • Sper­mę lub śluz
 • Zużytą pod­paskę lub tampon
 • Paznok­cie (wycięte wraz ze skórkami)
 • Butelkę/szklankę/sztućce
 • Smoczek lub gryzak dziecięcy

[envi­ra-gallery id=“3870”]

Czy­taj więcej o próbkach niety­powych (mikrosladach) »

Formularz zlecenia badania i dostarczenie próbek do laboratorium

test na ojcostwo online, testy na ojcostwo online, jak zamówić test na ojcostwoPrób­ki wraz z wypełnionym for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia ojcost­wa moż­na odesłać w kop­er­cie zwrot­nej, która dołąc­zona jest do zestawu lub też oso­biś­cie dostar­czyć do przy­chod­ni w Warsza­w­ie. Moż­na też przynieść do przy­chod­ni próbkę niety­pową i na miejs­cu pobrać od siebie wymaz z policz­ka. Przesyłanie próbek pocztą czy kuri­erem jest bez­pieczne i nie wyma­ga spec­jal­nych warunk­ów (również z zagrani­cy).

Jak zabez­pieczy próbki »

Wynik badania ojcostwa: dyskretnie, listem, telefonicznie, osobiście w przychodni…

Anal­iza wymazów z policz­ka trwa 5-7 dni roboczych. Czas lic­zony jest od momen­tu kiedy prób­ki fizy­cznie dotrą do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik w formie doku­men­tu wysyłany jest na wskazany wcześniej adres lub też moż­na ode­brać go oso­biś­cie w przy­chod­ni. Oprócz stan­dar­d­owej formy otrzy­ma­nia rezul­tatu tes­tu możesz dodatkowo zaz­naczyć opcję tele­fon­icznego bądź mailowego poin­for­mowa­nia o wyniku.

Na wyniku pojaw­ią się pro­file gene­ty­czne osób badanych oraz pieczę­cie i dane diag­nos­tów wykonu­ją­cych test.

Jak odczy­tać wynik badania?

Zapraszamy do kontaktu!.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
in
Zadzwoń terazZadzwoń teraz