Testy na ojcostwo z mikrośladów Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z mikrosladów

testy na ojcostwo z mikrośladuStan­dar­d­ową próbką wyko­rzysty­waną do bada­nia ojcost­wa jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Co jed­nak zro­bić , gdy nie ma możli­woś­ci jej pobra­nia? W takiej sytu­acji test ojcost­wa wykonu­je się zwyk­le na pod­staw­ie anal­izy tzw. „mikrośladów”.

Jakie mikroślady możesz użyć do testu ojcostwa

Do tes­tu DNA na ojcost­wo mogą nam posłużyć wszelkie mate­ri­ały zaw­ier­a­jące DNA badanej oso­by m.in.: plamy krwi, włosy wyr­wane z cebulka­mi (do bada­nia potrze­ba min. 5 sztuk włosów), chus­tecz­ki z wydzieliną z nosa, paty­cz­ki kos­me­ty­czne z woskow­iną uszną, maszynkę do gole­nia, gumę do żucia, smoczek lub gryzak dziecię­cy, szc­zotecz­ka do zębów, sper­ma lub śluz, zuży­ta pod­paskę lub tam­pon, paznok­cie (wycięte wraz ze skórka­mi), butelka/szklanka/sztućce i inne.

 

testy na ojcostwo z mikrośladu, test na ojcostwo z mikrośladu

Czy wiesz, że…

Mikrośla­dy moż­na bez­piecznie przesłać do lab­o­ra­to­ri­um również z zagrani­cy. Jest to zupełnie bez­pieczne, zwyk­le nawet kliku dniowy trans­port nie wpły­wa na jakość próbek. Mikrośla­dy moż­na również przynieść do przy­chod­ni w Warsza­w­ie. Na miejs­cu moż­na wtedy pobrać wymaz z policz­ka od siebie.

Wynik testu z mikrośladów jest pewny i wiarygodny

Test na ojcost­wo z próbek mikroślad­owych jest tak samo wiary­god­ny jak badanie, które wyko­nane zostało ze stan­dar­d­owego mate­ri­ału (wymazu z wewnętrznej strony policz­ka). Pozwala jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcost­wo.

Dlaczego warto wykonać badanie ojcostwa z nietypowych próbek?

  • Możli­wość wyko­rzys­ta­nia do bada­nia takich próbek jak np. włosy czy szc­zotecz­ka do zębów
  • Pro­file gene­ty­czne badanych osób
  • Pewny i jed­noz­naczny wynik bada­nia
  • Dyskrec­ja i poufność
  • Możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci na korzystne RATY

Bezpłatna porada przy wyborze najlepszej próbki

testy na ojcostwo z mikrośladuJeśli nie wiedzą Państ­wo, jaką próbkę prze­badać lub też dys­ponu­ją Państ­wo inny­mi próbka­mi niż wymienione powyżej, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami. Chęt­nie pomoże­my i doradz­imy Państ­wu. Pod­powiemy także, w jaki sposób zbier­ać i zabez­pieczać mikrośla­dy.

Zadzwoń teraz

 

 
Zadzwoń terazZadzwoń teraz