Badanie na ojcostwo z próbek niestandardowych - Warszawa | Centrum Genetyki GenLab

Test na ojcostwo z mikrosladów

Зубные щетки на изолированном белом фонеStan­dar­d­ową próbką wyko­rzysty­waną do bada­nia ojcost­wa jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Co jed­nak zro­bić , gdy nie ma możli­woś­ci jej pobra­nia? W takiej sytu­acji test ojcost­wa wykonu­je się zwyk­le na pod­staw­ie anal­izy tzw. „mikrośladów”.

Jakie mikroślady możesz użyć do testu ojcostwa

Do tes­tu DNA na ojcost­wo mogą nam posłużyć wszelkie mate­ri­ały zaw­ier­a­jące DNA badanej oso­by m.in.: plamy krwi, włosy wyr­wane z cebulka­mi (do bada­nia potrze­ba min. 5 sztuk włosów), chus­tecz­ki z wydzieliną z nosa, paty­cz­ki kos­me­ty­czne z woskow­iną uszną, maszynkę do gole­nia, gumę do żucia, smoczek lub gryzak dziecię­cy, szc­zotecz­ka do zębów, sper­ma lub śluz, zuży­ta pod­paskę lub tam­pon, paznok­cie (wycięte wraz ze skórka­mi), butelka/szklanka/sztućce i inne.

Test na ojcostwo mikroślady Warszawa

Czy wiesz, że…

Mikrośla­dy moż­na bez­piecznie przesłać do lab­o­ra­to­ri­um również z zagrani­cy. Jest to zupełnie bez­pieczne, zwyk­le nawet kliku dniowy trans­port nie wpły­wa na jakość próbek. Mikrośla­dy moż­na również przynieść do przy­chod­ni w Warsza­w­ie. Na miejs­cu moż­na wtedy pobrać wymaz z policz­ka od siebie.

Wynik testu z mikrośladów jest pewny i wiarygodny

Test na ojcost­wo z próbek mikroślad­owych jest tak samo wiary­god­ny jak badanie, które wyko­nane zostało ze stan­dar­d­owego mate­ri­ału (wymazu z wewnętrznej strony policz­ka). Pozwala jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcost­wo.

Dlaczego warto wykonać badanie ojcostwa z nietypowych próbek?

  • Możli­wość wyko­rzys­ta­nia do bada­nia takich próbek jak np. włosy czy szc­zotecz­ka do zębów
  • Pro­file gene­ty­czne badanych osób
  • Pewny i jed­noz­naczny wynik bada­nia
  • Dyskrec­ja i poufność
  • Możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci na korzystne RATY

Bezpłatna porada przy wyborze najlepszej próbki

genlab2Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaką próbkę prze­badać lub też dys­ponu­ją Państ­wo inny­mi próbka­mi niż wymienione powyżej, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami. Chęt­nie pomoże­my i doradz­imy Państ­wu. Pod­powiemy także, w jaki sposób zbier­ać i zabez­pieczać mikrośla­dy.

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
in
Badanie ojcostwa Warszawa, Testy DNA na ojcostwo Nowy Dwór MazowieckiBadanie ojcostwa LegionowoUstalenie ojcostwa Grodzisk MazowieckiBadanie DNA na ojcostwo Mińsk MazowieckiTest ojcostwa Rawa MazowieckaBadania DNA na ojcostwo WołominTest DNA na ojcostwo OtwockTesty ojcostwa SiedlceUstalenie ojcostwa Warszawa, Badanie na ojcostwo Płock, Ustalanie ojcostwa Warszawa
Zadzwoń teraz
Skip to content