Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z mikrosladów

testy na ojcostwo z mikrośladu, test na ojcostwo z mikrośladuCzęstą próbką wyko­rzysty­waną do bada­nia ojcost­wa jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Co jed­nak zro­bić , gdy nie ma możli­woś­ci jego pobra­nia? W takiej sytu­acji test ojcost­wa wykonu­je się zwyk­le na pod­staw­ie anal­izy tzw. „mikrośladów”, np. szc­zotecz­ka do zębów, smoczek, włosy z cebulka­mi. W naszym lab­o­ra­to­ri­um nie dzie­limy próbek na lep­sze i gorsze — każ­da jest tak samo pew­na i możesz wyko­rzys­tać dowol­ny materiał.

Tego dowiesz się z artykułu:

Jakie mikroślady możesz użyć do testu ojcostwa?

Do tes­tu DNA na ojcost­wo mogą nam posłużyć wszelkie mate­ri­ały zaw­ier­a­jące DNA badanej oso­by m.in.

 • plamy krwi,
 • włosy wyr­wane z cebulka­mi (do bada­nia potrze­ba min. 5 sztuk włosów),
 • chus­tecz­ki z wydzieliną z nosa,
 • paty­cz­ki kos­me­ty­czne z woskow­iną uszną,
 • maszyn­ka do golenia,
 • guma do żucia,
 • smoczek lub gryzak dziecięcy,
 • szc­zotecz­ka do zębów,
 • sper­ma lub śluz,
 • zuży­ta pod­paskę lub tampon,
 • paznok­cie,
 • butelka/szklanka/puszka,
 • sztućce,
 • niedopałek papierosa.

Jak spakować mikroślady do testu na ojcostwo?

Każ­da prób­ka dyskret­na powin­na zostać spakowana osob­no do czys­tej papierowej kop­er­ty lub kar­toni­ka. Papierowe opakowanie poz­woli na swo­bod­ny dostęp powi­etrza. Po spakowa­niu próbek należy je opisać, wskazu­jąc, do kogo należą (np. dany­mi lub “dziecko — płeć”, “dom­nie­many ojciec”).

⏩ Ważne! Nie pakuj próbek dyskret­nych do opakowań foliowych, np. woreczków czy pudełek. Tam mogą zapleśnieć, co zmniejszy możli­wość wyko­na­nia analizy.

Odpowied­nio spakowane prób­ki trzy­maj w tem­per­aturze poko­jowej w zacienionym miejs­cu. Nie chowaj ich do lodów­ki ani nie wys­taw­iaj na bezpośred­nie dzi­ałanie promieni słonecznych.

Jak zrobić test na ojcostwo?

 

test na ojcostwo z niestandardowych próbek, testy na ojcostwo z niestandardowych próbek

Czy wiesz, że…

Mikrośla­dy moż­na bez­piecznie przesłać do lab­o­ra­to­ri­um również z zagrani­cy. Jest to zupełnie bez­pieczne, nawet klikud­niowy trans­port nie wpły­wa na jakość próbek. Mikrośla­dy moż­na również przynieść do przy­chod­ni w Warsza­w­ie lub pon­ad 200 innych w Polsce. Na miejs­cu moż­na wtedy pobrać wymaz z policz­ka od siebie.

Czy test na ojcostwo z próbek dyskretnych jest pewny?

⏩ Test na ojcost­wo z próbek mikroślad­owych jest tak samo wiary­god­ny jak badanie, które wyko­nane zostało ze stan­dar­d­owego mate­ri­ału (wymazu z wewnętrznej strony policz­ka). Pozwala jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcostwo.

Dlaczego warto zrobić badanie ojcostwa z nietypowych próbek?

 • Możli­wość wyko­rzys­ta­nia do bada­nia takich próbek jak np. włosy czy szc­zotecz­ka do zębów
 • Pro­file gene­ty­czne badanych osób.
 • Pewny i jed­noz­naczny wynik bada­nia.
 • Dyskrec­ja i poufność.
 • Możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci na korzystne RATY.

Bezpłatna porada przy wyborze najlepszej próbki

mikroślady, test na ojcostwo z niestandardowych próbekJeśli nie wiedzą Państ­wo, jaką próbkę prze­badać lub też dys­ponu­ją Państ­wo inny­mi próbka­mi niż wymienione powyżej, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami. Chęt­nie pomoże­my i doradz­imy Państ­wu. Pod­powiemy także, w jaki sposób zbier­ać i zabez­pieczać mikroślady.

Zadzwoń teraz

 

 
Zadzwoń terazZadzwoń teraz