Przeskocz do treści

Prosty test na zdradę

Jeśli pode­jrze­wasz zdradę part­nera lub part­ner­ki, możesz zro­bić prosty test na zdradę 💔 Badanie to umożli­wia wykrycie nasienia, np. na poś­cieli, ubra­niu, bieliźnie oraz ustal­e­nie, do kogo należy dana prób­ka. Test na udowod­nie­nie zdrady możesz zro­bić sam, bez udzi­ału detektywa.

Tego dowiesz się z artykułu:

Na czym polega test na zdradę: detekcja nasienia

Ten etap bada­nia określa, czy na danym mate­ri­ale jest obec­ne nasie­nie. Sprawdzana jest obec­ność specy­ficznego dla nasienia białka.

Mate­ri­ałem do badań DNA może być:

bieliz­na dams­ka lub męska,

✅ ubranie,

✅ poś­ciel,

✅ prez­er­waty­wa,

✅ wkład­ka higieniczna,

✅ chus­tecz­ka.

Na czym polega test na zdradę: ustalenie, do kogo należą próbki

Jeśli nasie­nie zostanie wykryte, wów­czas test zdrady moż­na rozsz­erzyć o anal­izę DNA:

  • Ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego oso­by, do której należy nasienie.
  • Porów­nanie pro­filu gene­ty­cznego z pro­filem uzyskanym z innej prób­ki, np. wymazu z policz­ka, włosów z cebulka­mi, niedopał­ka papierosa, szk­lan­ki i wielu innych.

⏩ Określa się w ten sposób,czy nasie­nie należy do jed­nej i tej samej osoby.

Jak zabezpieczyć próbki do testu na zdradę?

Przed pobraniem próbek najlepiej jest założyć jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki lub przy­go­tować czys­tą chus­teczkę lub ręcznik papierowy (aby nie dotykać goły­mi ręka­mi prób­ki). Każdą próbkę należy następ­nie umieś­cić  w czys­tej, papierowej kop­er­cie lub kar­toniku.

⏩ Ważne! Nie korzys­taj z woreczków foliowych czy plas­tikowych pudełek, ponieważ prób­ka może w nich zapleśnieć bez dostępu powi­etrza. W papierowym opakowa­niu spoko­jnie wyschnie i będzie czekała na badanie.

Należy też wypełnić for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia i pod­pisać kop­ertę lub kar­tonik oraz dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um. Więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia moż­na uzyskać, kon­tak­tu­jąc się z nami.

Zadzwoń teraz

Ile kosztuje test na zdradę?

Cena tes­tu na zdradę zależy od licz­by wykony­wanych etapów. Pier­wszy etap, czyli detekc­ja nasienia, kosz­tu­je 350 zł.

Jakie są oznaki zdrady?

Zas­tanaw­iasz się, czy warto zro­bić test zdrady? Prze­myśl to, jeśli Two­ja partnerka/partner:

  • uni­ka zbliżeń i kon­tak­tów seksualnych,
  • nagle prze­sad­nie dba o siebie,
  • cią­gle korzys­ta z telefonu/laptopa,
  • założył/a hasło na telefon/laptopa,
  • uni­ka wspól­nego spędza­nia cza­su lub wręcz prze­ci­wnie — wyda­je się, że chce wyna­grodz­ić Ci niewierność.

Tego rodza­ju zachowanie to najczęst­sze objawy zdrady. Pamię­taj jed­nak, że każdy jest inny. Warto również poroz­maw­iać z partnerem/partnerką w 100% szczerze.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz