Prosty test na zdradę - sprawdź! | Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Prosty test na zdradę

test na zdradę, test zdrady, wykrywanie nasienia, detekcja nasieniaJeśli pode­jrze­wasz zdradę part­nera lub part­ner­ki, możesz zro­bić prosty test na zdradę. Badanie to umożli­wia wykrycie nasienia, np. na poś­cieli, ubra­niu, bieliźnie oraz ustal­e­nie do kogo należy dana prób­ka. Test na udowod­nie­nie zdrady możesz zro­bić sam, bez udzi­ału detek­ty­wa.

Test na zdradę: detekcja nasienia

Określa, czy na danym mate­ri­ale jest obec­ne nasie­nie.  Mate­ri­ałem do badań DNA może być bieliz­na dams­ka lub męs­ka oraz poś­ciel i inne przed­mio­ty. Jeśli nasie­nie zostanie wykryte, wów­czas test zdrady moż­na rozsz­erzyć o anal­izę DNA czyli:

  • Ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego oso­by, do której należy nasie­nie
  • Porów­nanie pro­filu gene­ty­cznego z pro­filem uzyskanym z innej prób­ki, np. włosów z cebulka­mi, niedopał­ka papierosa, szk­lan­ki i wielu innych. Określa się w ten sposób, czy nasie­nie należy do jed­nej i tej samej oso­by.

Test na zdradę: ustalenie do kogo należą próbki na pościeli, bieliźnie itp.

Moż­na ustal­ić pro­fil gene­ty­czny z prób­ki na bieliźnie czy poś­cieli i następ­nie porów­nać go z pro­filem gene­ty­cznym uzyskanym z innej prób­ki. Poz­woli to ustal­ić, czy należą one do tej samej oso­by.

Mate­ri­ałem do badań może być bieliz­na, poś­ciel itp., którą porównu­je­my z próbka­mi, taki­mi jak niedopałek papierosa, szk­lan­ka, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka z katarem i inny­mi.

Test na zdradę: jak zabezpieczyć próbki?

Przed pobraniem próbek najlepiej jest założyć jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Jeżeli prób­ki są mokre, należy je pozostaw­ić do wyschnię­cia, a następ­nie umieś­cić  w czys­tej, papierowej kop­er­cie lub steryl­nym pojem­niku (takim jak na mocz).

Należy też wypełnić for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia i pod­pisać kop­ertę lub pojem­nik oraz dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um. Więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia moż­na uzyskać kon­tak­tu­jąc się z nami.

.

Zapraszamy do kontaktu

Napisz maila do nas
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
in 
Zadzwoń terazZadzwoń teraz