Jak przechowywać próbki do badania ojcostwa? Przeskocz do treści

Jak zabezpieczyć próbki?

Wszys­tkie prób­ki DNA, nieza­leżnie od tego czy są nimi wymazy z policz­ka czy też mikrośla­dy, wyma­ga­ją odpowied­niego trak­towa­nia. Aby mogły one utrzy­mać swo­je właś­ci­woś­ci, a tym samym zostać wyko­rzys­tane w anal­izie lab­o­ra­to­ryjnej potrze­bu­ją określonych warunk­ów, a ze strony pac­jen­ta zachowa­nia szczegól­nych środ­ków ostrożnoś­ci. O czym należy pamię­tać przy­go­towu­jąc mate­ri­ały do wysyłki?

Jak pobrać i zabezpieczyć wymaz z policzka

jak przechowywać próbki do badania ojcostwaKomór­ki nabłonkowe są doskon­ałym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego. Nie bez powodu stanow­ią więc najczęś­ciej wyko­rzysty­wany rodzaj próbek do testów na ojcost­wo. Wymazy z policz­ka są mate­ri­ałem bard­zo sta­bil­nym, potrafią­cym zachować swo­je właś­ci­woś­ci przez dłu­gi czas. Przewyższa­ją one mikrośla­dy z jeszcze kilku powodów, są mianowicie bard­zo łatwe do pozyska­nia, a wyi­zolowane z nich DNA ma dobrą jakość i wys­tępu­je zwyk­le w dużej ilości.

Wymazy z błony ślu­zowej policz­ka moż­na przy­go­tować samodziel­nie, wystar­czy wyposażyć się w spec­jal­ny zestaw i pod­stępować zgod­nie z dołąc­zoną do niego instrukcją. Jeśli wszys­tkie zawarte w niej wyty­czne zostaną zachowane, pobór na pewno zakończy się pełnym sukcesem!

jak przechowywać próbki do badania ojcostwaSzczegól­ną ostrożność należy zachować już na etapie samego wycią­ga­nia wymazówek z opakowa­nia, w którym się zna­j­du­ją – zale­camy, aby ubrać wcześniej jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Nie wol­no bowiem doprowadz­ić do ich zanieczyszczenia DNA pochodzą­cym od oso­by, od której mate­ri­ał nie jest aktu­al­nie pobier­any. Jeżeli jed­nak nie mają Państ­wo możli­woś­ci ich założe­nia, prosimy nie dotykać głów­ki patyczka.

Pobranie wymazu pole­ga na potar­ciu policz­ka, a dokład­niej jego wewnętrznej strony, pałeczką zakońc­zoną baweł­ni­aną główką. Swoim wyglą­dem wymazówka przy­pom­i­na nieco uży­wane przez więk­szość z nas paty­cz­ki do czyszczenia uszu, tylko jest nieco dłuższa. Czyn­ność tę należy wykony­wać co najm­niej 10-krot­nie, jed­nos­ta­jnym, inten­sy­wnym ruchem, w kierunku góra – dół.

Gdy już prób­ka będzie gotowa należy umieś­cić ją ponown­ie w opakowa­niu, nasunąć tek­tur­ową osłonkę i dokład­nie opisać.

Jak praw­idłowo pobrać próbki?

Zanim wyślesz do nas próbki…

Przy­go­towane prób­ki najlepiej wysłać do lab­o­ra­to­ri­um najszy­b­ciej jak to możli­we. Rozu­miemy jed­nak, że z różnych względów nie zawsze mają Państ­wo taką możli­wość, dlat­ego nie wyz­nacza­my też żad­nego ter­minu, do którego mate­ri­ały powin­ny do nas trafić. Niem­niej jed­nak prosimy, aby przesyłkę nadać nie później niż na 2–3 dni po pobraniu.

Zan­im wyślą Państ­wo do nas pobrane przez siebie wymazy, prosimy prze­chowywać je w tem­per­aturze poko­jowej, z dala od światła i wilgo­ci – takie warun­ki są ide­al­ną poży­wką dla grzy­bów, bak­terii itp.

Sam zestaw ważny jest przez ok. 2 lata pod warunk­iem, że nie będą Państ­wo otwier­ać wymazówek.

Zobacz jak wyglą­da zestaw

A co z niestandardowymi źródłami DNA?

jak przechowywać próbki do badania ojcostwaWłącze­nie próbek mikroślad­owych, nazy­wanych zami­en­nie nie­s­tandar­d­owy­mi, jest dopuszczalne w przy­pad­ku pry­wat­nego bada­nia na ojcost­wo. Z mate­ri­ała­mi taki­mi jak włosy, paznok­cie, szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia, czy zaschnięte na skrawku mate­ri­ału śla­dy krwi również trze­ba się właś­ci­we obchodz­ić. Mikrośla­dy, podob­nie jak wymazy, powin­no się zbier­ać w jed­no­ra­zowych rękaw­iczkach, co uchroni je przed ewen­tu­al­nym zanieczyszczeniem.

Wilgo­tne prób­ki należy pozostaw­ić do wyschnię­cia. Po ich dokład­nym osusze­niu moż­na je umieś­cić w czys­tej, papierowej kop­er­cie, plas­tikowym kubeczku na mocz bądź jed­no­ra­zowym woreczku.

 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
.
Zadzwoń terazZadzwoń teraz