Czy badania DNA są wiarygodne? | Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Czy badania DNA dają pewny i wiarygodny wynik?

Czy badania DNA są wiarygodne, Czy badania genetyczne są wiarygodneTAK. Nie ma bardziej skutecznej metody ustal­e­nia ojcost­wa niż bada­nia gene­ty­czne (bada­nia DNA).

Wynik tes­tu albo potwierdzi ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,999%, albo je wyk­luczy w 100%. Żad­na inna meto­da wery­fikacji spornego ojcost­wa nie odz­nacza się tak dużą skutecznoś­cią.

 Jak wyglądają badania DNA „w praktyce”?

W trak­cie wykony­wa­nia badań anal­i­zowane są poszczególne frag­men­ty DNA, na pod­staw­ie których moż­na określić pokrewieńst­wo. Uzyskane pro­file gene­ty­czne jed­noz­nacznie rozstrzy­ga­ją sporne ojcost­wo. Pro­fil gene­ty­czny określany jako „gene­ty­czny odcisk pal­ca”, przed­staw­iany jest zazwyczaj w postaci 16 mark­erów (miejsc na DNA). Każdy mark­er skła­da się z dwóch liczb, które wynika­ją ze stosowanej metody mul­ti­plex STR, pod­czas której bada się ilość powtórzeń spec­jal­nych moty­wów nuk­leo­ty­dowych.

Warto zaz­naczyć, że przy zapłod­nie­niu u dziec­ka tworzy się nowy zestaw DNA. Każdy z nas otrzy­mu­je dwie kopie mate­ri­ału gene­ty­cznego – połowę odziedz­icza po ojcu, nato­mi­ast drugą połowę po matce. O bio­log­icznym ojcost­wie może­my mówić wtedy, kiedy porównu­jąc pro­file ojca i dziec­ka, jed­na licz­ba z danego mark­era ojca zgadza się z jed­ną liczbą mark­era u dziec­ka. Cza­sem jed­nak zarówno u dziec­ka, jak i ojca może wys­tąpić mutac­ja (zupełnie nie związana ze zdrowiem), która powodu­je, że pomiędzy ich pro­fil­a­mi wys­tąpią 1–2 niez­god­noś­ci. W takiej sytu­acji konieczne jest włącze­nie do bada­nia prób­ki mat­ki.

.

Czy test do celów sądowych jest bardziej wiarygodny?

Czy badania DNA są wiarygodne, Czy badania genetyczne są wiarygodneZde­cy­dowanie NIE. Wszys­tkie mate­ri­ały są kodowane i anal­i­zowane w taki sam sposób. Lab­o­ra­to­ri­um przyj­mu­jąc prób­ki do anal­izy nie rozdziela ich na pry­watne lub sądowe bada­nia ojcost­wa.

W czym zatem tkwi różni­ca? Różni­ca pole­ga na pro­ce­durze samego pobra­nia mate­ri­ału. Pry­wat­ny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać niefor­mal­nie.

Mate­ri­ał pobiera się samodziel­nie w domu, a w samym bada­niu nie jest wyma­gane uczest­nict­wo mat­ki. W przy­pad­ku tes­tu sądowego musi zostać zachowana odpowied­nia pro­ce­du­ra pobra­nia mate­ri­ału. Wszys­tkie badane oso­by (ojciec, dziecko oraz mat­ka) staw­ia­ją się w placów­ce medy­cznej, gdzie prób­ki pobier­ane są w obec­noś­ci lekarza upoważnionego przez biegłego sądowego. Dodatkowo uczest­ni­cy tes­tu okazu­ją się aktu­al­ny­mi dowoda­mi tożsamoś­ci, na pod­staw­ie których spisy­wany jest pro­tokół. Cały pro­ces pobra­nia jest bard­zo sfor­mal­i­zowany, ponieważ sąd musi mieć PEWNOŚĆ, że prób­ki pochodzą od właś­ci­wych osób.

W oby­d­wu przy­pad­kach wynik bada­nia będzie pewny i wiary­god­ny pod warunk­iem, że w teś­cie wezmą udzi­ał te same oso­by.

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
.Badanie ojcostwa Warszawa, Testy DNA na ojcostwo Nowy Dwór MazowieckiBadanie ojcostwa LegionowoUstalenie ojcostwa Grodzisk MazowieckiBadanie DNA na ojcostwo Mińsk MazowieckiTest ojcostwa Rawa MazowieckaBadania DNA na ojcostwo WołominTest DNA na ojcostwo OtwockTesty ojcostwa SiedlceUstalenie ojcostwa Warszawa, Badanie na ojcostwo Płock, Ustalanie ojcostwa Warszawa
Zadzwoń terazZadzwoń teraz