Przeskocz do treści

Czy badania DNA dają pewny i wiarygodny wynik?

Czy badania DNA są wiarygodne, Czy badania genetyczne są wiarygodneTAK. Nie ma bardziej skutecznej metody ustal­e­nia ojcost­wa niż bada­nia gene­ty­czne (bada­nia DNA).

Wynik tes­tu albo potwierdzi ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,999%, albo je wyk­luczy w 100%. Żad­na inna meto­da wery­fikacji spornego ojcost­wa nie odz­nacza się tak dużą skutecznością.

 Jak wyglądają badania DNA „w praktyce”?

W trak­cie wykony­wa­nia badań anal­i­zowane są poszczególne frag­men­ty DNA, na pod­staw­ie których moż­na określić pokrewieńst­wo. Uzyskane pro­file gene­ty­czne jed­noz­nacznie rozstrzy­ga­ją sporne ojcost­wo. Pro­fil gene­ty­czny określany jako „gene­ty­czny odcisk pal­ca”, przed­staw­iany jest zazwyczaj w postaci 16 mark­erów (miejsc na DNA). Każdy mark­er skła­da się z dwóch liczb, które wynika­ją ze stosowanej metody mul­ti­plex STR, pod­czas której bada się ilość powtórzeń spec­jal­nych moty­wów nukleotydowych.

Warto zaz­naczyć, że przy zapłod­nie­niu u dziec­ka tworzy się nowy zestaw DNA. Każdy z nas otrzy­mu­je dwie kopie mate­ri­ału gene­ty­cznego – połowę odziedz­icza po ojcu, nato­mi­ast drugą połowę po matce. O bio­log­icznym ojcost­wie może­my mówić wtedy, kiedy porównu­jąc pro­file ojca i dziec­ka, jed­na licz­ba z danego mark­era ojca zgadza się z jed­ną liczbą mark­era u dziec­ka. Cza­sem jed­nak zarówno u dziec­ka, jak i ojca może wys­tąpić mutac­ja (zupełnie nie związana ze zdrowiem), która powodu­je, że pomiędzy ich pro­fil­a­mi wys­tąpią 1–2 niez­god­noś­ci. W takiej sytu­acji konieczne jest włącze­nie do bada­nia ojcost­wa prób­ki matki.

.

Czy test do celów sądowych jest bardziej wiarygodny?

Czy badania DNA są wiarygodne, Czy badania genetyczne są wiarygodneZde­cy­dowanie NIE. Wszys­tkie mate­ri­ały są kodowane i anal­i­zowane w taki sam sposób. Lab­o­ra­to­ri­um przyj­mu­jąc prób­ki do anal­izy nie rozdziela ich na pry­watne lub sądowe bada­nia ojcost­wa.

W czym zatem tkwi różni­ca? Różni­ca pole­ga na pro­ce­durze samego pobra­nia mate­ri­ału. Pry­wat­ny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać nieformalnie.

Mate­ri­ał pobiera się samodziel­nie w domu, a w samym bada­niu nie jest wyma­gane uczest­nict­wo mat­ki. W przy­pad­ku tes­tu sądowego musi zostać zachowana odpowied­nia pro­ce­du­ra pobra­nia mate­ri­ału. Wszys­tkie badane oso­by (ojciec, dziecko oraz mat­ka) staw­ia­ją się w placów­ce medy­cznej, gdzie prób­ki pobier­ane są w obec­noś­ci lekarza upoważnionego przez biegłego sądowego. Dodatkowo uczest­ni­cy tes­tu okazu­ją się aktu­al­ny­mi dowoda­mi tożsamoś­ci, na pod­staw­ie których spisy­wany jest pro­tokół. Cały pro­ces pobra­nia jest bard­zo sfor­mal­i­zowany, ponieważ sąd musi mieć PEWNOŚĆ, że prób­ki pochodzą od właś­ci­wych osób.

W oby­d­wu przy­pad­kach wynik bada­nia będzie pewny i wiary­god­ny pod warunk­iem, że w teś­cie wezmą udzi­ał te same osoby.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
 
Zadzwoń terazZadzwoń teraz