Przeskocz do treści

Czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania?

Czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania

Wielu klien­tów dzwonią­cych do naszego lab­o­ra­to­ri­um pod­czas dokony­wa­nia zamówienia na test na ojcost­wo poda­je nam również cel bada­nia, czyli mówi że chci­ało­by np. zre­al­i­zować test na wyk­lucze­nie ojcost­wa. Jest to zupełnie niepotrzeb­ne, gdyż zawsze wykonu­je­my tylko jed­no badanie, które może prowadz­ić albo do całkowitego wyk­luczenia ojcost­wa, albo potwierdzenia go z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,99%.

Badanie jednoznacznie potwierdzi lub wykluczy ojcostwo

Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa dzielą się na pry­watne oraz sądowe. Pon­ad­to ist­nieje możli­wość przeprowadzenia tes­tu jeszcze na etapie pre­na­tal­nym, a nawet po śmier­ci ojca. Wybór jest więc całkiem spory, opc­ja na którą się zde­cy­du­je­my powin­na w tym przy­pad­ku zależeć od naszych indy­wid­u­al­nych pref­er­encji. Bez wzglę­du jed­nak na rodzaj bada­nia czy typ wyko­rzys­tanych w nim próbek, wszys­tkie one pole­ga­ją na anal­izie DNA pochodzącego od konkret­nych osób. Unika­towość mate­ri­ału gene­ty­cznego oraz fakt, że jest on dziedz­ic­zony po bio­log­icznych rodz­i­cach spraw­ia, że na pod­staw­ie jego anal­izy moż­na w sposób całkowicie pewny i jed­noz­naczny potwierdz­ić lub wyk­luczyć pokrewieństwo…

czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badaniaStan­dar­d­ową próbką do bada­nia na ojcost­wo jest wymaz z policz­ka. Moż­na go pobrać samodziel­nie lub udać się w tym celu do placów­ki medy­cznej ofer­u­jącej takie usłu­gi. Pobrane mate­ri­ały trafi­a­ją następ­nie do lab­o­ra­to­ri­um, gdzie są już szczegółowo badane. Samo pozyskanie takich próbek jest bard­zo proste i zupełnie bezbolesne.

Jak praw­idłowo pobrać prób­ki do tes­tu na ojcostwo?

Jak to wygląda w praktyce

Test na ojcost­wo — w dużym uproszcze­niu – pole­ga na porów­na­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka z mate­ri­ałem gene­ty­cznym ojca, a w niek­tórych sytu­ac­jach także mat­ki. Pod­czas bada­nia sprawdza się zgod­ność tzw. mark­erów gene­ty­cznych, czyli określonych miejsc na DNA. Każdy z nich reprezen­towany jest przez parę liczb. Mężczyz­na zostanie uznany za bio­log­icznego ojca tylko wtedy, gdy jed­na z liczb opisu­ją­cych każdy mark­er w jego pro­filu gene­ty­cznym będzie się pokry­wać z jed­ną z liczb w mark­er­ach należą­cych do dziec­ka. Wys­tąpi­e­nie co najm­niej 4 różnic w obrę­bie tych wartoś­ci prowadzi do całkowitego zaprzeczenia ojcostwa.

Jak odczy­tać wynik bada­nia na ojcostwo»

Efek­tem koń­cowym każdego bada­nia ojcost­wa jest pewny i jed­noz­naczny wynik, który potwierdza ojcost­wo na pon­ad 99,99 lub wyk­lucza je na 100%. Lab­o­ra­to­ria nigdy nie rozdziela­ją anal­i­zowanych próbek, a wszys­tko odby­wa się według tego samego schematu. Nie ma zatem najm­niejszego sen­su infor­mowa­nia pra­cown­ików przyj­mu­ją­cych zlece­nie o celu swo­jego bada­nia. Jeśli dany mężczyz­na będzie bio­log­icznym ojcem dziec­ka test na pewno to potwierdzi i odwrotnie.
.

czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz