Czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania? Przeskocz do treści

Czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania?

Czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania

Wielu klien­tów dzwonią­cych do naszego lab­o­ra­to­ri­um pod­czas dokony­wa­nia zamówienia na test na ojcost­wo poda­je nam również cel bada­nia, czyli mówi że chci­ało­by np. zre­al­i­zować test na wyk­lucze­nie ojcost­wa. Jest to zupełnie niepotrzeb­ne, gdyż zawsze wykonu­je­my tylko jed­no badanie, które może prowadz­ić albo do całkowitego wyk­luczenia ojcost­wa, albo potwierdzenia go z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,99%.

Badanie jednoznacznie potwierdzi lub wykluczy ojcostwo

Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa dzielą się na pry­watne oraz sądowe. Pon­ad­to ist­nieje możli­wość przeprowadzenia tes­tu jeszcze na etapie pre­na­tal­nym, a nawet po śmier­ci ojca. Wybór jest więc całkiem spory, opc­ja na którą się zde­cy­du­je­my powin­na w tym przy­pad­ku zależeć od naszych indy­wid­u­al­nych pref­er­encji. Bez wzglę­du jed­nak na rodzaj bada­nia czy typ wyko­rzys­tanych w nim próbek, wszys­tkie one pole­ga­ją na anal­izie DNA pochodzącego od konkret­nych osób. Unika­towość mate­ri­ału gene­ty­cznego oraz fakt, że jest on dziedz­ic­zony po bio­log­icznych rodz­i­cach spraw­ia, że na pod­staw­ie jego anal­izy moż­na w sposób całkowicie pewny i jed­noz­naczny potwierdz­ić lub wyk­luczyć pokrewieństwo…

czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badaniaStan­dar­d­ową próbką do bada­nia na ojcost­wo jest wymaz z policz­ka. Moż­na go pobrać samodziel­nie lub udać się w tym celu do placów­ki medy­cznej ofer­u­jącej takie usłu­gi. Pobrane mate­ri­ały trafi­a­ją następ­nie do lab­o­ra­to­ri­um, gdzie są już szczegółowo badane. Samo pozyskanie takich próbek jest bard­zo proste i zupełnie bezbolesne.

Jak praw­idłowo pobrać prób­ki do tes­tu na ojcostwo?

Jak to wygląda w praktyce

Test na ojcost­wo — w dużym uproszcze­niu – pole­ga na porów­na­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka z mate­ri­ałem gene­ty­cznym ojca, a w niek­tórych sytu­ac­jach także mat­ki. Pod­czas bada­nia sprawdza się zgod­ność tzw. mark­erów gene­ty­cznych, czyli określonych miejsc na DNA. Każdy z nich reprezen­towany jest przez parę liczb. Mężczyz­na zostanie uznany za bio­log­icznego ojca tylko wtedy, gdy jed­na z liczb opisu­ją­cych każdy mark­er w jego pro­filu gene­ty­cznym będzie się pokry­wać z jed­ną z liczb w mark­er­ach należą­cych do dziec­ka. Wys­tąpi­e­nie co najm­niej 4 różnic w obrę­bie tych wartoś­ci prowadzi do całkowitego zaprzeczenia ojcostwa.

Jak odczy­tać wynik bada­nia na ojcostwo»

Efek­tem koń­cowym każdego bada­nia ojcost­wa jest pewny i jed­noz­naczny wynik, który potwierdza ojcost­wo na pon­ad 99,99 lub wyk­lucza je na 100%. Lab­o­ra­to­ria nigdy nie rozdziela­ją anal­i­zowanych próbek, a wszys­tko odby­wa się według tego samego schematu. Nie ma zatem najm­niejszego sen­su infor­mowa­nia pra­cown­ików przyj­mu­ją­cych zlece­nie o celu swo­jego bada­nia. Jeśli dany mężczyz­na będzie bio­log­icznym ojcem dziec­ka test na pewno to potwierdzi i odwrotnie.
.

czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać cel badania

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz