Badania na ojcostwo dla sądu. Przeskocz do treści

Badania dla sądu

Cen­trum Gene­tyki Gen­Lab ofer­u­je bada­nia gene­ty­czne na zlece­nie sądu: testy gene­ty­czne w kierunku ustal­e­nia bio­log­icznego pokrewieńst­wa oraz iden­ty­fikacji osob­niczej. Bada­nia wykony­wane są z zachowaniem pro­ce­dury sądowej.

  • Badanie gene­ty­czne w kierunku ustal­e­nia bio­log­icznego pokrewieństwa
  • Pro­fil gene­ty­czny z wymazu z wewnętrznej strony policzka
  • Pro­fil gene­ty­czny z mikrośladu (m.in. plamy krwi, plamy spermy, niedopał­ki papierosów, sztućce, guma do żucia, włosy z cebulka­mi i inne)

Ofer­ta jest kom­plek­sowa — od umówienia pobra­nia próbek po wydanie wyniku.

badania dla sądu, badania na ojcostwo dla sądu, badania DNA dla sądu

Dlaczego Cen­trum Gene­tyki GenLab?

  • Badanie 24 mark­erów gene­ty­cznych zapew­nia wynik 1000 razy bardziej dokład­ny. Zestaw anal­i­zowanych mark­erów DNA  obe­j­mu­je mark­ery stosowane przez służ­by amerykańskie i europejskie.
  • Jakość badań lab­o­ra­to­ri­um potwierdza­ją cer­ty­fikaty: GEDNAP i ISFG. Obec­nie wdrażany jest Sys­tem Zarządza­nia Jakoś­cią ISO 17025.
  • Lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało tysiące anal­iz gene­ty­cznych, współpracu­je z ośrod­ka­mi pol­ski­mi i zagraniczny­mi oraz spec­jal­is­ta­mi z zakre­su genetyki.
  • Prób­ki pobier­ane są na miejs­cu w Warsza­w­ie, jest możli­wość zor­ga­ni­zowa­nia pobra­nia próbek za granicą, a także w nieza­leżnych placówkach, aby strony nie spotkały się.

 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz