Przeskocz do treści

Masz celiakię? Popraw jakość życia i stan zdrowia dzięki prostemu badaniu!

Wys­tępu­ją u Ciebie prob­le­my zdrowotne, które nie mają wyraźnej przy­czyny? Zma­gasz się z nieprzy­jem­ny­mi dolegli­woś­ci­a­mi? To może być celi­akia – trwała nietol­er­anc­ja glutenu. Choro­ba ta w Polsce wys­tępu­je u 400 000 osób, jed­nak aż 95% chorych nie ma o tym poję­cia. Tym­cza­sem przy nielec­zonej celi­akii aż 40 razy wzras­ta ryzyko wys­tąpi­enia nowotworu!

test dna na celiakię

Żeby sprawdz­ić, czy to celi­akia odpowia­da za Two­je kłopo­ty ze zdrowiem i dobrym samopoczu­ciem, wystar­czy wykon­ać proste badanie DNA. Wynik tes­tu przy­da się też Two­jej rodzinie, ponieważ jest to choro­ba dziedziczna.

Celiakia – na czym polega i jak się objawia?

Celi­akia jest trwa­jącą całe życie (trwałą) nietol­er­ancją glutenu o podłożu gene­ty­cznym. Po spoży­ciu glutenu – obec­nego w białkach różnych zbóż (m.in. żyta, pszeni­cy czy jęczmienia) – dochodzi do niepraw­idłowej reakcji autoim­muno­log­icznej. Wyt­warza­ją się prze­ci­w­ci­ała niszczące wypust­ki w jeli­cie cienkim, czyli kosm­ki jeli­towe. Kosm­ki te odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych, a więc kon­sek­wencją nielec­zonej celi­akii są m.in. liczne niedobory.

celiakia-zanik-kosmków

Jedynie 5% chorych zda­je sobie sprawę z obec­noś­ci celi­akii, ponieważ objawy tej choro­by są nieoczy­wiste i różne – częs­to z nią nieko­jar­zone. Bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia czy biegun­ki wys­tępu­ją tylko u 10%, a u resz­ty mogą to być m.in. depres­ja, prob­le­my z płod­noś­cią czy łysie­nie plackowate.

Częste objawy celiakii:

objawy celiakii

Najbardziej skutecz­na meto­da diag­nos­ty­cz­na to w tym przy­pad­ku test DNA. Dlaczego? Celi­akia to choro­ba dziedz­icz­na, więc cho­ru­ją jedynie oso­by z konkret­nym ukła­dem genów (HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8).

10 najważniejszych zalet badania DNA w kierunku celiakii:

 1. Celi­ak­ię moż­na wyk­luczyć prak­ty­cznie w 100%.
 2. Wynik istot­ny także dla zdrowia innych członków rodziny.
 3. Możli­wość skuteczniejszego leczenia innych chorób współwys­tępu­ją­cych, np. cukrzy­cy typu 1.
 4. Możli­wość real­iza­cji tes­tu nawet w cza­sie diety bezglutenowej.
 5. Badanie jest bezbolesne i niein­wazyjne (a więc i zale­cane dzieciom).
 6. Rezul­tat nigdy się nie zmieni.
 7. Możli­wość rezy­gnacji z biop­sji jeli­ta (badanie DNA może ją zastąpić).
 8. Możli­wość zapo­bieg­nię­cia niebez­piecznym powikłan­iom nielec­zonej celiakii.
 9. Wynik tes­tu może pomóc w popraw­ie stanu zdrowia.
 10. Dołącze­nie zale­ceń lekarza i diete­ty­ka do rezultatu.

Pode­jrze­wasz nietol­er­ancję glutenu? Prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową może nie wystarczyć

Two­ja nietol­er­anc­ja może wiązać się z alergią, nad­wrażli­woś­cią lub właśnie celi­ak­ią, z których naj­groźniejsza jest ta trze­cia. Tylko celi­akia wiąże się z wys­tąpi­e­niem niepraw­idłowej reakcji autoim­muno­log­icznej, wyniszczenia kosmków jeli­towych i w kon­sek­wencji – całego orga­niz­mu. Nielec­zona powodu­je bowiem zaburzenia wchła­ni­a­nia wit­a­min, min­er­ałów i sub­stancji leczniczych z leków czy suplementów.

W tym przy­pad­ku wystar­czy nawet min­i­mal­na ilość glutenu! To właśnie dlat­ego jedynie przy celi­akii koniecz­na jest całkowi­ta rezy­gnac­ja z tego skład­ni­ka. Jeśli masz nato­mi­ast alergię czy nad­wrażli­wość, „glutenowa chwila zapom­nienia” raz na jak­iś czas nie wyrządzi Ci dużej krzywdy.

Choroby najczęściej współistniejące z celiakią

Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) alar­mu­je: u pewnej grupy osób wys­tępu­je pod­wyżs­zone ryzyko zachorowa­nia na celi­ak­ię, więc real­iza­c­ja tes­tu DNA jest u niej szczegól­nie zalecana.
Są to oso­by, które mają m.in.:

 • bliską rodz­inę (krewni pier­wszego stop­nia) z celiakią,
 • objawy celi­akii (związane z ukła­dem pokar­mowym albo nie),
 • młodzieńcze zapale­nie stawów,
 • zespół Turnera,
 • zespół Downa,
 • selek­ty­wny niedobór IgA,
 • nefropatię IgA,
 • autoim­muno­log­iczne zapale­nie tarczycy,
 • autoim­muno­log­iczne zapale­nie wątroby,
 • cukrzy­cę typu 1.

Jak przeprowadzić badanie w kierunku celiakii?

Możesz samodziel­nie pobrać prób­ki do bada­nia – najpierw zamaw­ia­jąc zestaw do pobiera­nia wymazu ze spec­jal­ny­mi wymazówka­mi, a później kon­tak­tu­jąc się z nami. Pobrany mate­ri­ał zostanie ode­brany przez kuriera.


 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz