Test NIFTY pro - bezpieczny test prenatalny Przeskocz do treści

Test NIFTY pro – bezpieczny test prenatalny o wysokiej czułości, w kierunku trisomii 21., 18. i 13.

Test NIFTY pro to niein­wazyjne badanie pre­na­talne, które anal­izu­je zdrowia dziec­ka pod kątem tri­somii 21., 13., 13 i innych chorób (w sum­ie 94 różnych chorób gene­ty­cznych). Moż­na je wykon­ać już po 10. tygod­niu ciąży. NIFTY to jedyne na rynku niein­wazyjne badanie pre­na­talne, które zostało objęte ubezpieczeniem.

Spis treś­ci:

 1. Na czym pole­ga test NIFTY pro? W jakim celu wykonu­je się to badanie?
 2. Co wykry­wa badanie NIFTY pro?
 3. Kto powinien wykon­ać test NIFTY pro?
 4. Test NIFTY pro to jedyne na rynku badanie objęte ubezpieczeniem
 5. Test NIFTY pro moż­na wykon­ać w jed­nej z pon­ad 200 auto­ry­zowanych placówek lub w domu

Na czym polega test NIFTY pro? W jakim celu wykonuje się to badanie?

Test NIFTY pro to niein­wazyjne badanie pre­na­talne z grupy NIPT (z języ­ka ang­iel­skiego: Non­in­va­sive Pre­na­tal Genet­ic Test­ing). Bada­nia te korzys­ta­ją z metody anal­izy wol­nego płodowego DNA (w skró­cie: cffD­NA), wykonu­je się je po 10. tygod­niu ciąży, na pod­staw­ie prób­ki krwi ciężarnej kobi­ety. NIFTY pro jest więc zupełnie bez­pieczny i nie wiąże się z ryzykiem poronienia. Badanie NIFTY pro pozwala przeanal­i­zować zdrowie nien­ar­o­d­zonego jeszcze dziec­ka pod kątem aż 94 różnych chorób genetycznych.

Test NIFTY PRO

 

Co wykrywa badanie NIFTY pro?

Zakres chorób anal­i­zowanych w bada­niu NIFTY pro obejmuje:

 • 4 ane­u­ploi­die chro­mo­somów płciowych (zaburzenia licz­by chro­mo­somów płci) – zespół Turn­era (X), zespół Kline­fer­t­era (XXY), zespół XXX oraz zespół XYY,
 • 6 tri­somii (wys­tępowanie dodatkowego chro­mo­so­mu konkret­nej pary) – 21 (zespół Dow­na), 18 (zespół Edward­sa) oraz 13 (zespół Patau), a także: 9., 16. i 22. chromosomu,
 • 84 mikrod­elec­je i mikrodu­p­likac­je (zaburzenia chro­mo­so­mowe niewiel­kich rozmiarów).

W ciąży bliź­ni­aczej NIFTY pro bada 3 tri­somie (21., 18., 13.).
Na życze­nie na wyniku podawana jest również infor­ma­c­ja o płci.

Kto powinien wykonać test NIFTY pro?

Badanie NIFTY pro może wykon­ać niemal każ­da ciężar­na, która chce sprawdz­ić zdrowie swo­jego jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. W szczegól­noś­ci jed­nak warto je rozważyć, gdy:

 • ciężar­na jest w wieku powyżej 35 lat,
 • inne prze­siewowe bada­nia pre­na­talne (np. test PAPP‑A) dały niepraw­idłowy wynik (test NIFTY pro ma wyższą czułość),
 • w poprzed­niej ciąży lub w rodzinie stwierd­zono choro­by genetyczne.

Test NIFTY pro to jedyne na rynku badanie objęte ubezpieczeniem

Badanie NIFTY to jedyne na rynku niein­wazyjne badanie pre­na­talne, które zostało objęte ubez­piecze­niem na wypadek uzyska­nia wyniku fałszy­wie negaty­wnego oraz pozy­ty­wnego. Doty­czy ono trzech sytuacji:

 • wynik fałszy­wie negaty­wny – odszkodowanie wynosi do ok. 210 000 złotych,
 • wynik fałszy­wie negaty­wny przed nar­o­dz­i­na­mi i decyz­ja o ter­mi­nacji ciąży – odszkodowanie wynosi około ok. 11 000 złotych,
 • wynik niepraw­idłowy (pozy­ty­wny), zwrot kosztów wyko­na­nia bada­nia diag­nos­ty­cznego (np. amniop­unkcji), w kwocie do ok. 2600 złotych.

Test NIFTY pro można wykonać w jednej z ponad 200 autoryzowanych placówek lub w domu

Badanie NIFTY pro moż­na wykon­ać nie tylko na tere­nie Warsza­wy, ale także w innych pol­s­kich mias­tach. Możli­we jest umówie­nie ter­minu w jed­nej z pon­ad 200 auto­ry­zowanych placówek w całym kra­ju lub zamówie­nie wiz­y­ty domowej i pobranie prób­ki do bada­nia bez wychodzenia z domu (z dojaz­dem pielęg­niar­ki w cenie bada­nia). Wynik jest dostęp­ny w formie online.
Zadz­woń i zapy­taj o badanie: Tel. 533 295 679.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz