Badania na ustalenie ojcostwa Przeskocz do treści

Badania na ustalenie ojcostwa – Warszawa

Mate­ri­ał bio­log­iczny do bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa pobier­any jest w przy­god­ni w Warsza­w­ie, gdzie mieś­ci się Cen­tral­ny Punkt Pobrań Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab. Na wiz­ytę w placów­ce możesz umaw­iać się przez 7 dni w tygod­niu — w dni robocze pac­jen­tów rejestru­je­my od godziny 7.00 do 23.00, z kolei w week­endy i świę­ta od godziny 8.00 do 21.00.

Badanie na ustalenie ojcostwa Warszawa – próbkę możesz pobrać już od 2‑dniowego dziecka

W teś­cie na ustal­e­nie ojcost­wa wystar­czy przeanal­i­zować DNA dziec­ka i potenc­jal­nego ojca. Pobranie próbek, całkowicie bezbolesne i niewyma­ga­jące spec­jal­nych przy­go­towań trwa zaled­wie kilka­dziesiąt sekund. Pole­ga na kilkukrot­nym potar­ciu jałowy­mi wymazówka­mi wewnętrznej strony obu policzków. Jest to zabieg na tyle prosty i kom­for­towy, że spoko­jnie moż­na go wykon­ać u 2‑dniowego noworod­ka. Czas oczeki­wa­nia na wynik tes­tu na ojcost­wo wynosi 5–7 dni roboczych, licząc od momen­tu, kiedy prób­ki trafią do lab­o­ra­to­ri­um. Korzys­ta­jąc z opcji Badanie Express czas ten moż­na skró­cić do 48 godzin. Otrzy­mu­jesz go w formie papierowego doku­men­tu, wysłanego na wskazany adres, tele­fon­icznie, mailowo lub na miejs­cu w przy­chod­ni. 

Ustalenie ojcostwa Warszawa – do badania nie musisz być na czczo

W dniu pobra­nia możesz jeść i pić. Pamię­taj jed­nak o zachowa­niu co najm­niej 1‑godzinnego odstępu między posiłkiem/ wyp­iciem płynu (wyjątkiem czys­tej wody) a pobraniem mate­ri­ału. Doty­czy to również żucia gumy i pale­nia papierosów. Więcej infor­ma­cji o samym przy­go­towa­niu do bada­nia ojcost­wa zasięg­niesz dzwoniąc bezpośred­nio do naszych kon­sul­tan­tów lub czy­ta­jąc porad­nik. 

Ustalenie ojcostwa Warszawa – masz swobodę w wyborze próbek do badania

 W związku z tym, że komórkowe DNA jest wszędzie iden­ty­czne, potenc­jal­nych źródeł mate­ri­ału gene­ty­cznego może być bard­zo wiele. Z powodze­niem anal­izu­je­my zarówno trady­cyjne wymazy z policz­ka, jak i tzw. mikrośla­dy. Pod tym poję­ciem kryją się rzeczy oso­biste oso­by badanej, które mogą zaw­ier­ać jej DNA. Mikrośla­dem będzie np. guma do żucia, niedopałek papierosa, plamy krwi i spermy, włosy z zachowany­mi cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, golar­ka i in. Zebrany mate­ri­ał możesz przynieść do przy­chod­ni, w której w razie potrze­by pobierzesz również wymaz: Test na ojcost­wo z mikrośladów

UWAGA: Prób­ki dostar­c­zone przez Pac­jen­tów Gen­Lab podle­ga­ją bezpłat­ne­mu ubezpieczeniu.

Badanie na ustalenie ojcostwa w ciąży – Warszawa

Test na ojcost­wo w ciąży jest tak samo pewny jak ten wykony­wany po porodzie. Moż­na go zle­cić bard­zo wcześnie, bo już po skońc­zonym 10 tygod­niu ciąży. Próbkę do bada­nia stanowi wtedy krew mat­ki, w której pły­wa wolne, poza­komórkowe DNA dziec­ka. W przy­pad­ku bardziej zaawan­sowanej ciąży, tj. na przełomie 13–16 tygod­nia ojcost­wo moż­na ustal­ić także przy okazji badań w ciąży. Wów­czas próbkę do bada­nia stanowi płyn owod­niowy, albo frag­ment kos­mów­ki. 

Ustalenie ojcostwa Warszawa – badania DNA jedyną skuteczną metodą

Wyni­ki badań wydawane przez Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab w Warsza­w­ie są wiary­godne do tego stop­nia, że hon­oru­ją je organy wymi­aru spraw­iedli­woś­ci, w tym sądy i proku­ratu­ra. Dzię­ki anal­izie 24 miejsc na DNA (mark­erów gene­ty­cznych), zami­ast stan­dar­d­owej puli 16, dokład­ność bada­nia wzras­ta nawet 1000-krot­nie. Nad prze­biegiem każdego tes­tu na ojcost­wo czuwa­ją doświad­czeni spec­jal­iś­ci. Posługu­ją się przy tym najnowocześniejszą aparaturą i najlep­szej jakoś­ci odczyn­nika­mi. Dowo­dem rzetel­nie wykony­wanych badań są liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci, jakie przyz­nano nam na przestrzeni min­ionych lat.

Wynik bada­nia, oprócz samej infor­ma­cji o ojcost­wie, zaw­iera również wykaz wszys­t­kich mark­erów uwzględ­nionych w trak­cie anal­izy. Stanowi on indy­wid­u­al­ny pro­fil gene­ty­czny każdej oso­by biorącej udzi­ał w bada­niu. Jest namacal­nym dowo­dem na to, że takie badanie rzeczy­wiś­cie miało miejsce, a wynik został wys­taw­iony w opar­ciu o konkretne dane.

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz