Prywatne i sądowe badania ojcostwa Przeskocz do treści

Badania Ojcostwa- najpewniejsze testy na rynku

Badania Ojcostwa — najpewniejsze testy na rynku

Obec­nie bada­nia ojcost­wa umożli­wia­ją uzyskanie jed­noz­nacznego i pewnego wyniku. W naszym lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je­my metodę mul­ti­plex STR, rekomen­dowaną przez Między­nar­o­dowe Towarzyst­wo Gene­ty­ki Sądowej, której zaletą jest m.in. możli­wość wyko­na­nia bada­nia ojcost­wa na bard­zo małej iloś­ci DNA.


Które badania ojcostwa będą dla Ciebie najlepsze?

który test na ojcostwo jest najlepszy

Co wyróżnia badania ojcostwa wykonywane w Centrum Genetyki GenLab?

strzalka-mala Wyso­ka jakość, która jest reg­u­larnie kon­trolowana przez między­nar­o­dowe ośrod­ki naukowe.
strzalka-mala Zachowanie całkowitej poufnoś­ci i dyskrecji.
strzalka-mala Korzyst­na cena przy zachowa­niu krótkiego ter­minu oczeki­wa­nia na wynik.
strzalka-mala Szy­b­ki czas real­iza­cji bez dodatkowych opłat.
strzalka-mala Pro­fesjon­al­na i miła obsłu­ga Klienta.
strzalka-mala Wiary­god­ność — do każdego wyniku otrzy­mu­ją Państ­wo pro­file genetyczne.

* Więcej na tem­at mikrośladów, które badamy przeczy­tasz w Test Mikroślad­owy.
** Obow­iązu­je tylko wów­czas, gdy prób­ki zostały praw­idłowo pobrane. W prze­ci­wnym wypad­ku może on ulec wydłużeniu.

.

który test na ojcostwo jest najlepszy który test na ojcostwo jest najlepszy który test na ojcostwo jest najlepszy
Zadzwoń terazZadzwoń teraz