Badanie ojcostwa w Warszawie! Przeskocz do treści

Badanie ojcostwa – Warszawa

W Cen­tral­nym Punkcie Pobrań Gen­Lab w Warsza­w­ie pobierzesz prób­ki do pewnego bada­nia ojcost­wa. Pobranie może mieć miejsce nawet w dniu rejes­tracji. W celu wyz­naczenia ter­minu możesz do nas dzwonić przez cały tydzień – w dni robocze od 8.00 do 24.00, nato­mi­ast w week­endy i świę­ta od 8.00 do 21.00. 

Badanie ojcostwa Warszawa – szybkie, łatwe, komfortowe

Badanie ojcost­wa pole­ga na porów­na­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka z mate­ri­ałem gene­ty­cznym potenc­jal­nego ojca. Pochodzi on z wymazu z policz­ka, pobranego na steryl­ną wymazówkę. Oso­ba z per­son­elu medy­cznego wkła­da ją do jamy ust­nej pac­jen­ta i zde­cy­dowanym ruchem pociera o ścianę policz­ka. Szy­bkość, łat­wość i kom­fort, z jakim przy­go­towu­je się tego typu próbkę spraw­ia, że wymaz moż­na pobrać już w drugiej dobie życia dziec­ka. Wynik wyda­je­my w ciągu 5–7 dni od przekaza­nia próbek do odd­zi­ału lab­o­ra­to­ryjnego. Ist­nieje również możli­wość wyko­na­nia bada­nia na ojcost­wo w try­bie ekspre­sowym, czyli w 48 godzin. Infor­ma­cję o tym, czy mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka czy też nie, przekazu­je­my lis­town­ie, mailowo, tele­fon­icznie lub na miejs­cu w przychodni.

Badanie ojcostwa Warszawa – badanie niewymagające szczególnych przygotowań

Przed pobraniem próbek do anal­izy gene­ty­cznej nie musisz robić żad­nych więk­szych przy­go­towań. Jedynym wymo­giem jest zachowanie co najm­niej 2‑godzinnego odstępu między ostat­nim posiłkiem/ wyp­iciem napo­ju a pobraniem, nie pale­nie papierosów i nie żucie gumy. Więcej infor­ma­cji o samym przy­go­towa­niu do bada­nia ojcost­wa zasięg­niesz dzwoniąc bezpośred­nio do naszych kon­sul­tan­tów lub czy­ta­jąc poradnik.

Badanie ojcostwa Warszawa – możesz wykorzystać dowolne próbki

Równie dobrym mate­ri­ałem do bada­nia ojcost­wa, obok stan­dar­d­owych wymazów z policz­ka, są tzw. mikrośla­dy, czyli rzeczy oso­biste należące do badanego, na których mógł on pozostaw­ić swo­je DNA. Nośnikiem mate­ri­ału gene­ty­cznego będzie np. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, chus­tecz­ka z wydzielą z nosa, paty­czek z woskow­iną uszną, zakr­waw­iony plas­ter, pasek z glukometru, poślin­iony znaczek pocz­towy i inne przed­mio­ty codzi­en­nego użytku. Przy­chodząc do przy­chod­ni z pobranym mikrośla­dem możesz jed­nocześnie pobrać od siebie wymaz z policz­ka. 

UWAGA: Prób­ki dostar­c­zone przez Pac­jen­tów Gen­Lab podle­ga­ją bezpłat­ne­mu ubezpieczeniu.

Badanie ojcostwa w ciąży – Warszawa

Rodz­ice, którzy nie chcą czekać z badaniem ojcost­wa do nar­o­dzin dziec­ka, mogą wykon­ać je, gdy ciąża przekroczy 10 tydzień. Wtedy mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka da się wyi­zolować z krwi mat­ki. W okoli­cach 13–16 tygod­nia moż­na też pobrać płyn owod­niowy lub frag­ment kos­mów­ki i z uży­ciem tych próbek tak samo pewnie ustal­ić ojcost­wo. Robi się to przy okazji badań w ciąży.

Badanie ojcostwa Warszawa – najlepszy sposób na wątpliwe ojcostwo

Wyni­ki testów na ojcost­wo wys­taw­iane przez Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab w Warsza­w­ie są tak pewne, że uzna­ją je sądy i proku­ratu­ra. Dzię­ki anal­izie 24 miejsc na DNA (mark­erów gene­ty­cznych), zami­ast pod­sta­wowych 16, dokład­ność bada­nia wzras­ta nawet 1000-krot­nie. Każde badanie wykony­wane jest przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim stażem pra­cy, przy uży­ciu najnowocześniejszej aparatu­ry i wysok­iej klasy odczyn­ników. Świadectwem najwyższych stan­dard­ów pra­cy, są cenione w branży cer­ty­fikaty jakoś­ci, które przyz­nano nam na przestrzeni lat.

Wynik tes­tu na ojcost­wo, oprócz samej infor­ma­cji o ojcost­wie, zaw­iera również wykaz wszys­t­kich mark­erów uwzględ­nionych w trak­cie anal­izy (pro­fil genetyczny).

Zadzwoń terazZadzwoń teraz