Dyskretny test na ojcostwo - czy to możliwe? Przeskocz do treści

Dyskretny test na ojcostwo – czy to możliwe?

dyskretny test na ojcostwo czy to możliwe

Mimo iż testy na ojcost­wo powoli przes­ta­ją być tem­atem tabu, to nadal u wielu z nas budzą jeszcze bard­zo skra­jne emoc­je. Wśród zlece­nio­daw­ców zdarza­ją się oczy­wiś­cie tacy, którzy otwar­cie przyz­na­ją się do wyko­nanego bada­nia ojcost­wa. Znacz­na więk­szość klien­tów wolało­by jed­nak zachować infor­ma­cję o tym fak­cie wyłącznie dla siebie. Powodów jest wiele.  Częs­to jest to wynik obawy przed kry­tyką ze strony najbliższego otoczenia. Czy decy­du­jąc się na badanie ojcost­wa może­my jed­nak liczyć na dyskrecję?

Oczy­wiś­cie! Wybier­a­jąc Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab otrzy­mu­ją Państ­wo gwarancję całkowitej poufności.

Zadbamy o twoją prywatność

Zapisy ustawy o ochronie danych osobowych doty­czą zarówno sposobu gro­madzenia, przetwarza­nia, jak również udostęp­ni­a­nia infor­ma­cji, a pra­cown­i­cy naszego lab­o­ra­to­ri­um zobow­iązani są do bezwzględ­nego ich przestrze­ga­nia. Aby ułatwić sobie to zadanie wdrożyliśmy skrupu­lat­nie opra­cow­any sys­tem zabez­pieczeń. A jak to wyglą­da w prak­tyce? Nigdy nie udzielamy żad­nych infor­ma­cji pod­czas pier­wszego kon­tak­tu. Następu­je to dopiero po wcześniejszym zwery­fikowa­niu oso­by dzwoniącej, a więc sprawdze­niu czy w sys­temie ist­nieje zlece­nie na podane nazwisko. Pra­cown­ik odd­zwa­nia wtedy na numer podany w for­mu­la­rzu. To jed­nak nie wszys­tko. Przed otrzy­maniem jakichkol­wiek danych klient zostanie również popros­zony o podanie nadanego mu wcześniej hasła.

Oznaczenie próbek

Wszys­tkie trafi­a­jące do lab­o­ra­to­ri­um prób­ki są odpowied­nio oznaczane (kodowane), dzię­ki czemu nie ma możli­woś­ci popełnienia najm­niejszej pomył­ki. Nad całym pro­ce­sem czuwa­ją dwa osob­ne zespoły pracowników.

Wysyłka zestawu w dyskretnej formie

Wymazy do pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na sporządz­ić włas­noręcznie przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu pobran­iowego, który po doko­na­niu zamówienia wysłany zosta­je na wskazany adres. Aby oso­by postronne nie dowiedzi­ały się o tym fak­cie, przesyłkę może­my nadać w dyskret­nej formie. Na kop­er­cie nie będą wów­czas umieszc­zone piecząt­ki, logo, ani inne oznaczenia, które mogły­by sug­erować pochodze­nie przesył­ki. Chcąc sko­rzys­tać z opcji dyskret­nej wysył­ki wystar­czy poin­for­mować o tym kon­sul­tan­ta przyj­mu­jącego zamówienie.
.

dyskretny test na ojcostwo czy to możliwe dyskretny test na ojcostwo czy to możliwe dyskretny test na ojcostwo czy to możliwe

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz