Dyskretny test DNA na ojcostwo Przeskocz do treści

Dyskretny test na ojcostwo

dyskretny test na ojcostwo, dyskretne testy na ojcostwoPrzy wyborze lab­o­ra­to­ri­um do tes­tu na ojcost­wo klien­ci kieru­ją się zwyk­le kilko­ma kry­te­ri­a­mi. Na pier­wszym miejs­cu liczy się dla nich wiary­god­ność wyniku, co jest oczy­wiś­cie w pełni zrozu­mi­ałe. Nie mniej waż­na okazu­je się jed­nak możli­wość zachowa­nia dyskrecji. W kon­tekś­cie testów na ojcost­wo pod tym właśnie poję­ciem kry­je się kil­ka bard­zo istot­nych spraw.

Dyskretna wysyłka zestawu

Real­iza­c­ja pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo daje klien­towi dość dużo swo­body. Prób­ki do bada­nia na ojcost­wo może on bowiem pobrać we włas­nym zakre­sie, w wybranym przez siebie miejs­cu i cza­sie. Pac­jent nie musi w tym celu zgłaszać się więc do placów­ki medy­cznej. Do pozyska­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego, w postaci wymazu z wewnętrznej strony policz­ka, wyko­rzys­tu­je się prze­ważnie spec­jal­ny zestaw pobraniowy.

dyskretny test na ojcostwo, dyskretne testy na ojcostwoDokonu­jąc zamówienia na zestaw klient ma do wyboru dwie opc­je: może wybrać trady­cyjną, bądź dyskret­ną for­mę wysył­ki. Dru­gi z wari­antów daje mu 100% gwarancję, że na kop­er­cie nie pojawi się logo, piecząt­ka czy nazwa lab­o­ra­to­ri­um, dzię­ki czemu jej zawartość pozostanie tajem­nicą dla osób postronnych.

Zobacz jak wyglą­da zestaw

Odbiór zestawu z dowolnej lokalizacji

Zamówionego zestawu nie musimy wysyłać na adres zamieszka­nia. Z powodze­niem może­my go również dostar­czyć do najbliższego paczko­matu lub innej, wybranej przez klien­ta lokaliza­cji, np. na stację benzynową.

Anonimowe badanie

Od niedaw­na w naszej ofer­cie zna­j­du­je się również anon­i­mowe badanie ojcost­wa. Zle­ca­jąc taki test klient nie musi podawać w for­mu­la­rzu swoich danych osobowych. Uczest­ni­cy bada­nia określani są wów­czas jako „dom­nie­many ojciec”, „dziecko”. Tak samo zostaną opisane również przez­nac­zone do anal­izy próbki.

dyskretny test na ojcostwo, dyskretne testy na ojcostwo

Dowiedz się więcej o bada­niu anonimowym»

System ochrony danych

Udziela­jąc nam jakichkol­wiek infor­ma­cji o sobie, klient nie musi się obaw­iać, że jego dane dostaną się w posi­adanie osób niepożą­danych. Wszys­tkie infor­ma­c­je przekazy­wane przez pac­jen­tów podle­ga­ją ochronie i niko­mu spoza per­son­elu medy­cznego Gen­Lab na pewno nie zostaną udostępnione.

Dodatkowo nie udzielamy żad­nych infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia w pier­wszym kon­tak­cie. Najpierw sprawdza­my czy w naszym sys­temie wid­nieje zlece­nie na podane nazwisko, a dopiero potem odd­zwa­ni­a­jąc na pozostaw­iony numer w for­mu­la­rzu przekazu­je­my infor­ma­c­je o badaniu.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz